Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 57

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11826 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/72/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/76/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 kwietnia 2009 r. (zmienioną uchwałą nr X/44/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015 r.; uchwałą nr XIV/68/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 7 sierpnia 2019 r.) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2019 10410 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Parysów
2019 10409 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nrXX/76/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 kwietnia 2009 r. (zmienionej uchwałą nr X/44/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015 r.) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2019 9295 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Parysów
2019 9294 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr XX/101/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów
2019 9293 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parysów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8876 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Parysów nr XII/56/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 8551 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XII/56/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 7565 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Parysów na lata 2019–2024
2019 7564 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 26 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Parysów nr VII/37/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Parysowie
2019 5504 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Parysów na lata 2019 – 2024
2019 5503 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Parysowie
2019 5024 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Parysów
2019 5023 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Parysów VI/29/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Parysów
2019 5022 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parysów w 2019 r.
2019 3577 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3576 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. uchylająca uchwałę nr VI/28/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3575 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Parysów
2019 3445 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3444 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
2019 1307 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/11/2018 Rady Gminy Parysów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2019
2019 480 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Parysów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 479 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Parysów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 478 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Parysów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 477 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Parysów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej
2012 1079 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2012.
2010 7129 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LXI/166/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Parysów lub jej jednostkom organizacyjnym.
2010 7130 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LXI/167/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 7128 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LVII/154/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parysów.
2010 6910 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LVI/150/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 15 września 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2010 5904 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/160/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2011.
2010 5903 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/159/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 5906 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/162/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Parysów.
2010 5905 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/161/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2011 roku.
2010 5576 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LV/148/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Parysów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2010 5577 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVI/151/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 15 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Parysów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2010 5040 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LVI/152/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 15 września 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2010 5041 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LVI/153/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 15 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3158 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/134/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/119/2010 Rady Gminy Parysów – Komisarz Rządowy z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 3159 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/135/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchylenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parysów
2010 1060 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/119/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 794 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/128/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parysów.
2010 461 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/111/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parysów na rok 2010.
2009 6891 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/110/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian uchwały Nr XXXII/104/09 Rady Gminy Parysów – Komisarz Rządowy z dnia 03 grudnia 2009 r.
2009 6098 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/103/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2010 roku
2009 6099 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/104/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 6097 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/102/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2010
2009 6102 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/108/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Parysów
2009 6101 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/107/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Parysów
2009 6100 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/105/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie gminy Parysów
2009 4761 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXX/99/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 16 września 2009r. w sprawie nadania statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie
2009 4572 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/97/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 16 września 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Parysów
2009 2839 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/82/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2009 2227 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/76/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2009 1468 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/71/2009 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parysów na 2009 rok
2009 1466 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/69/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawe do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2009 roku
2009 1467 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/70/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2009