Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 135

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12090 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/57/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2019 10713 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/52/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Paprotnia na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2019 9758 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy Paprotnia z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Paprotnia
2019 8687 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/37/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2019 8548 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII/38/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paprotnia”
2019 8547 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 8523 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/39/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 6114 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3873 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad i wysokości przyznawania diet dla sołtysów
2019 3872 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Paprotnia
2019 2880 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/101/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia’’
2019 2864 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/20/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2783 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/21/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XX/100/16 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Paprotnia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 2647 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2646 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2458 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr III/7/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2019.
2019 2132 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 11759 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/213/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku
2018 11746 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/212/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11745 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/214/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanego jako podstawa wymiaru podatku leśnego na rok 2019
2018 11744 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/215/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 8921 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/203/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych
2018 8920 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/204/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Paprotnia oraz zasad usytuowania na terenie gminy Paprotnia miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych
2018 5499 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/101/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia’’
2018 4209 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLII/185/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, zespole szkolno- przedszkolnym oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych w szkołach , zespołach szkolno- przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia .
2018 4036 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/188/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Paprotnia na stałe obwody głosowania
2018 4035 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/187/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Paprotnia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4034 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLII/186/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paprotnia w 2018 roku
2018 2614 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/181/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Paprotnia
2018 1239 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/174/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2018.
2017 11829 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168 /17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku
2017 11763 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169 /17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 11744 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/171/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na rok 2018 .
2017 11741 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/170 /17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 6660 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia
2017 4239 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 4238 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia
2017 4237 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4236 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2017 1421 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2017
2017 1064 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Paprotnia publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 1063 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Paprotnia na lata 2017 – 2021”
2016 11211 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/118/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
2016 11210 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/117/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz zwolnień w tym podatku
2016 11209 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/116/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 11208 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/114/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 9938 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 8532 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/107/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 8 września 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wspomagajacych w szkołach prowadzonych przez Gminę Paprotnia.
2016 6742 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/98/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego
2016 6669 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/101/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia”
2016 6668 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/100/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Paprotnia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 6667 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/99/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/92/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Paprotnia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2016 6633 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/95/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6632 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/94/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 6631 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/93/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6630 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/92/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Paprotnia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2016 6629 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/91/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 6628 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/90/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 5897 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 5548 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni
2016 4341 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/78/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Paprotnia
2016 803 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/67/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2016
2015 11397 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/65/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomosci, rolnego i leśnego
2015 11352 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/64 /15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 11245 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV /63 /15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku
2015 11129 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV /62/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 9426 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zakres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych, określającej zasady odpłatności, szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2015 8198 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/55/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 6010 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/44/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paprotnia na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2015 5881 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/41/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2015 3066 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 3002 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1863 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Paprotnia.
2015 1858 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2015.
2015 1751 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zarzadzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, lesnego i od nieruchomosci w drodze inkasa, okreslenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności inkasentów.
2015 1744 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komanalnymi.
2015 1160 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz zwolnień w tym podatku.
2014 11797 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/215/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 11796 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/214/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na rok 2015
2014 11795 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/213/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomosci na rok 2015 oraz zwolnień w tym podatku.
2014 11794 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/212/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 8023 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLII/200/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktow sprzedazy napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu dla terenu Gminy Paprotnia.
2014 2734 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2014
2014 1356 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków na udzielony posiiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych
2014 428 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomosci zamieszkałej.
2013 13283 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 13232 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Paprotnia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 13018 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedazy drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na rok 2014
2013 13017 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 13016 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci na rok 2014 oraz zwolnień w tym podatku.
2013 11670 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 15 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
2013 6902 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Paprotnia.
2013 6428 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomosci zamieszkałej.
2013 3939 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospopdaropwanie odpadami komunalnymi.
2013 3549 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2013
2013 1024 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/100/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Paprotnia na stałe obwody głosowania.
2013 1023 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1022 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściccieli nieruchomości zamieszkałej.
2013 1021 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2012 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 909 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściccieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Paprotnia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 908 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zakres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych, określającej zasady odpłatności, szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.
2012 8962 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/97/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8961 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/96/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla podatku leśnego na rok 2013
2012 8960 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/95/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013, oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8959 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/94/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla podatku rolnego na rok 2013
2012 7441 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/90/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 8 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Paprotnia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6857 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XIX/83/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 2686 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/62/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2012
2011 7845 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/54/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla podatku rolnego na rok 2012
2011 7844 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/53/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2011 7846 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla podatku leśnego na rok 2012
2011 8141 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz wolnień w tym podatku.
2011 7847 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 4942 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/35/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia.
2011 4943 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/38/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mkieszkaniowego zasobu Gminy Paprotnia.
2011 4906 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/37/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gspodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Paprotnia na lata 2011-2016
2011 3085 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gmiminy Paprotnia na rok 2011
2010 6530 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/203/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2010 6529 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/202/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jakom podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 6532 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/205/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 6531 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/204/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku lesnego na rok 2011
2010 5869 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/197/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5784 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/191/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarzadowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalnosci statutowej tych organizacji.
2010 3625 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów
2010 2628 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2010
2010 2081 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 marca 2010r. uchwała w sprawie regulaminu przyznania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu zawodnikom z terenu Gminy Paprotnia
2010 1801 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla podatku leśnego na rok 2010
2010 1800 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień w tym podatku
2010 1802 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2009r. uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2010 1799 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla podatku rolnego na rok 2010
2010 1803 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 13 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/165/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 2929 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu dla terenu gminy Paprotnia
2009 2928 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach / placówkach oświatowych z terenu gminy Paprotnia
2009 2927 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1454 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/08 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2009