Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 242

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11778 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 81.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 11777 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 76.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 11560 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 79.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 97.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2019 11559 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 78.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasa od podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 11558 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 77.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9611 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 75.IX.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 9363 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 67.VIII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 8408 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 68.VIII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Płoniawy-Bramura miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 7067 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 62.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 7066 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 60.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019 r., a także określenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy - Bramura
2019 7065 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 59.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego; zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego i nauczycieli pracującymi z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7064 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 58.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura
2019 7062 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 55.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy – Bramura
2019 7061 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 54.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 7060 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 53.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Płoniawy-Bramura miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 7059 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 51.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Popielarka położonego na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 5565 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 50.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 5183 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 48.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
2019 5182 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5181 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy – Bramura.
2019 5180 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy – Bramura oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 5179 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 43.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura” na rok 2019
2019 5178 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 40.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Stare Zacisze na dwa sołectwa: Sołectwo Stare Zacisze i Sołectwo Popielarka.
2019 2291 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 36.V.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 280.XLIII.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad pobierania diet przez sołtysów
2019 2290 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 35.V.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 1075 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 32.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 1074 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 30.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2018
2019 559 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 34.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Płoniawy-Bramura
2018 12594 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 19.III.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 12593 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 18.III.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2018 12592 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 17.III.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura
2018 12591 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 14.III.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Płoniawy-Bramura
2018 12590 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 13.III.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019-2023.
2018 11947 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 10.II.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 11946 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 8.II.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Płoniawy-Bramura
2018 11945 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 7.II.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Płoniawy-Bramura
2018 11061 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 259.L.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019-2023.
2018 11060 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 258.L.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2018 11059 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 254.XLIX.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Płoniawy-Bramura
2018 9685 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 255. XLIX.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 8602 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 252.XLVIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura
2018 8601 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 251.XLVIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2018 7491 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 245.XLVII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 243.XLVI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy-Bramura za wyniki w nauce i szczególnie osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2018 6498 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 244.XLVI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 222.XLII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie podziału Gminy Płoniawy-Bramura na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 6497 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 243.XLVI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy-Bramura za wyniki w nauce i szczególnie osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2018 4083 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 232.XLIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4082 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 231.XLIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2018 4081 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 230.XLIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych , dydaktycznych ,wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego oraz doradców zawodowych i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2018 4080 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 228.XLIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoniawy-Bramura na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4079 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 223.XLIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Płoniawy-Bramura instrumentem płatniczym
2018 2711 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 214.XLI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2018
2018 2593 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 222.XLII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoniawy-Bramura na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2044 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 221.XLI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 97.XVIII.2016r. Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2018 2042 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 217.XLI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoniawy-Bramura na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1665 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 209.XL.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2018 715 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 211.XL.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2018
2017 12147 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 207.XXXIX.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Płoniawy-Bramura
2017 12146 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 201.XXXIX.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 12145 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 196.XXXVIII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 9965 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 199.XXXVIII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2017 9964 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 197.XXXVIII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura na rok 2018.
2017 9222 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 193.XXXVII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 9134 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 190.XXXVI.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 9133 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 188.XXXV.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 8804 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 194.XXXVII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 8160 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 182.XXXIV.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 8158 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 179.XXXIII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 7934 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 171.XXXII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 7525 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 160.XXX.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 6974 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 152.XXVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2017 6238 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr 147.XXVII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2017 5544 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr 185.XXXIV.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Płoniawy-Bramura lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2017 5289 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 180.XXXIII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 176.XXXII.2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Płoniawy-Bramura jest organem prowadzącym
2017 3310 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 177.XXXII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura
2017 3309 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 176.XXXII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Płoniawy-Bramura jest organem prowadzącym
2017 3308 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 175.XXXII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i  publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2253 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 142.XXVI.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2017 1858 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 166.XXX.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 157.XXIX.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura oddziałach przedszkolnych
2017 964 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 140.XXV.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2017 594 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr 156.XXIX.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 103 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 157.XXIX.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura oddziałach przedszkolnych
2016 10490 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 134.XXIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 10073 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 130.XXII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 9998 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 145.XXVI.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2016-2019
2016 9534 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 144.XXVI.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2016 9532 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 143.XXVI.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017.
2016 9098 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 122.XXI.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 9087 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 113.XX.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 7753 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr 138.XXIV.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 137.XXIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy-Bramura.
2016 7737 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr 108.XIX.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 7736 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr 96.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 7260 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 137.XXIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy-Bramura.
2016 7259 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 136.XXIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7258 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 135.XXIII. 2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2016 6294 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 91.XVII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 6293 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 86.XVI.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 5687 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 127.XXII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5649 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 126.XXII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 5639 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 125.XXII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2016 5637 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 124.XXII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2016 4435 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 67.XIII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 4412 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 56.XI.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 4397 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 53.X.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 3609 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 74.XIV.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 3597 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 79.XV.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 3570 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 64.XII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 3564 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 51.IX.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 3560 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 42.VIII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 3551 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 28.VI.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 1675 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 100.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Płoniawy-Bramura jest organem prowadzącym
2016 1674 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 99.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura
2016 1673 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 98.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura
2016 1672 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 97.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2016 1671 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 93.XVII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 705 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 89.XVI.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Płoniawy-Bramura
2016 669 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 88.XVI.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2015 9890 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 82.XV.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9889 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 81.XV.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 76.XIV.2015 z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2015 9888 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 80.XV.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2015 9657 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 76.XIV.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2015 8255 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 60.XI.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 5094 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 9.III.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 5093 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 17.IV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 5092 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 23.V.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2015 4926 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 300.XLVII.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 4925 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 296.XLVI.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 4533 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 6.II.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 3740 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 45.VIII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 145/XXVII/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2015 3183 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 289.XLV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 9 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 1916 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 249/XXXVIII/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 1525 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 275/XLII//2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 1453 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 271/XLI/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 616 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 21.IV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 195/XXVIII/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 615 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 20.IV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 196/XXVII/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2015 545 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 19.IV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2014 12035 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 301.XLVII.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze
2014 11724 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 10.III.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze gminy Płoniawy-Bramura na 2015 rok
2014 10969 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 285.XLIV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2014 10378 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 269/XL/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2014 10377 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 260/XXXIX/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2014 9699 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVI/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 9042 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 8985 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 228/XXXIV/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 8984 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 224/XXXIII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 8591 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 215/XXXI/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 8134 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 205/XXX/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 7830 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr 282.XLIII.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 7829 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr 281.XLIII.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura oddziałach przedszkolnych
2014 7341 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 199/XXIX/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 6801 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 6800 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 174/XXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2014 6094 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 273/XLI/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 maja 2014r. w sprawie Statutu Gminy Płoniawy-Bramura
2014 5954 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 272/XLI/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Płoniawy-Bramura dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie.
2014 5792 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 159/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2012
2014 5763 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 263/XXXIX/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia:MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
2014 5574 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 169/XXVI/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2012
2014 5088 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 111/XIX/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2012
2014 5087 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011.
2014 5086 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 74/XIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011
2014 5085 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 70/XII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011.
2014 3694 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 150/XXIV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2012
2014 3693 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 144/XXIII/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2012
2014 3692 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 136/XXII/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2012
2014 3163 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 106/XVIII/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na 2012 rok
2014 3162 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 91/XVI/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011
2014 3161 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 66/XI/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 23 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011
2014 3160 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 60/X/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011
2014 3159 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011
2014 3158 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011
2014 1216 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 256/XXXVIII/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 54/IX/2011 sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura oraz określenia granic ich obwodów
2014 1215 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 254/XXXVIII/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1214 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 253/XXXVIII/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 644 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 245/XXXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2013 13389 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 232/XXXIV/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 13388 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 231/XXXIV/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze gminy Płoniawy-Bramura na 2014 rok
2013 11716 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 225/XXXIII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 października 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Płoniawach-Bramurze”
2013 9127 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011
2013 8604 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011
2013 8068 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2013 7394 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 211/XXX/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2013 7393 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 210/XXX/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy mostowi położonemu na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2013 7392 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 209/XXX/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2013 7391 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 206/XXX/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 163/XXV/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6719 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 211/XLIV/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2013 5521 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 209/XLIII/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Brymura na rok 2010
2013 5310 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 197/XXVIII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura”.
2013 5309 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 196/XXVIII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2013 5308 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 195/XXVIII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5307 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 185/XXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ustalenia inkasa od podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2013 5306 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 182/XXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2013 4004 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 158/XXXI/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009
2013 3392 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 183/XXXVI/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009
2013 3391 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 179/XXXV/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009
2013 2214 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 189/XXXVIII/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2013 2201 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 185/XXXVII/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2013 1549 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 171/XXVI/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2013 1159 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 166/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1158 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 165/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2013 1157 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 164/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2013 1156 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 163/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1155 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 162/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2012 10039 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr 166/XXXIII/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 23 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009.
2012 9046 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 145/XXIII/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2013 na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2012 8381 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 157/XXIV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 8380 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 153/XXIV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Płoniawy-Bramura na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8379 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 152/XXIV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
2012 8378 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 140/XXII/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 września 2012r. podziału Gminy Płoniawy-Bramura na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5293 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁONIAWY-BRAMURA SOŁECTW: CHODKOWO ZAŁOGI, BOBINO WIELKIE, WĘGRZYNOWO, SZLASY BURE, STARY PODOŚ, KOBYLINEK, RETKA, PŁONIAWY-BRAMURA, JACIĄŻEK, OBŁUDZIN, KRZYŻEWO BOROWE
2012 5279 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 114/XIX/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 204/XLI/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze.
2012 4037 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 109/XVIII/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy-Bramura".
2012 4036 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 95/XVI/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoniawy-Bramura na rok 2012
2012 4035 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 62/X/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznyvch, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2012 2533 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 150/XXIX/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009
2011 7852 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 88/XIV/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
2011 6559 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr 76/XIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2011 6558 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr 75/XIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2012 na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura .
2011 6560 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2011 6562 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr 79/XIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny
2011 6561 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
2011 5039 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr 55/IX/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura
2011 4971 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr 54/IX/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 lipca 2011r. sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura oraz określenia granic ich obwodów.
2011 3811 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny
2011 3812 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 12/IV/11 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011
2011 3813 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 38/VII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Płoniawy-Bramura uchwalonym uchwalą nr 143/XXVIII/05 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 09 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płoniawy-Bramura
2011 1572 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 130/XXIV/08 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2008
2011 711 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr 217/XLV/10 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura
2011 712 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 16/IV/11 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 5820 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 214/XLIV/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze gminy Płoniawy-Bramura
2010 5821 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 215/XLIV/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 5822 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 217/XLV/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura .
2010 5169 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr 205/XLII/2010 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2010 4972 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr 110/XXI/08 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2008
2010 3467 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr 195/XL/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2010 2747 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 180/XXXV/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010 na obszarze gminy Płoniawy-Bramura
2010 2748 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 184/XXXVI/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2010 2362 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 110/XXI/08 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmianw uchwale budżetowej gminy na rok 2008
2010 2363 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 123/XXII/08 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2008 rok
2010 2296 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 192/XXXVIII/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura
2010 2232 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr Nr 186/XXXVII/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie Miejcowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoniawy-Bramura Sołectwa Nowa Zblicha, Łęgi, Suche, Węgrzynowo, Nowy Podoś, Obłudzin, Młodzianowo
2009 5372 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr 168/XXXIII/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2010 na obszarze gminy Płoniawy-Bramura
2009 5373 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr 169/XXXIII/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 23 października 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010 na obszarze gminy Płoniawy-Bramura.
2009 1791 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 131/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009