Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 213

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11686 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Raźniewo – etap I
2019 9862 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2019 9828 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów
2019 9827 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk
2019 8229 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest” z terenu nieruchomości położonych w granicach Gminy Płońsk.
2019 7131 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7130 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 7129 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2019 6275 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki i Brody w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 134/6, 48/2, 125/1, 8, 73/1, 72/6, 21/3, 21/4, 97/4, 97/5, 97/6, 18/3, 51 położonych w obrębie Brody
2019 6126 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4599 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3424 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Płońsk na lata 2018- 2024".
2019 3356 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2019 3355 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płońsk
2019 703 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2019 rok
2019 342 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Płońsk
2019 341 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 340 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 339 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 338 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2018 11956 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 11955 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11954 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2018 10082 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr L/339/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płońsk
2018 7497 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/329/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Płońsk
2018 6699 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 6698 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Płońsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6697 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Płońsk.
2018 4760 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4759 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/179/09 Rady Gminy Płońsk w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym na terenie Gminy Płońsk dodatków do wynagrodzeń
2018 4758 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 3874 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3873 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2018 818 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XL/272/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2018 rok
2018 675 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XL/279/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 674 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XL/278/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Płońsk
2017 11241 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11240 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 11239 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11238 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9985 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2017 9981 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 października 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Płońsk zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płońsk
2017 7247 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 19 Stycznia na ulicę Pułtuską w msc. Poświętne
2017 7246 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Edwarda Gierka w msc. Strachówko
2017 4507 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 3668 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 3667 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2017 3666 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Płońsk do nowego ustroju szkolnego
2017 1677 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płońsk
2017 1676 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Płońsk przez inne niż Gmina Płońsk osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1005 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2017 rok
2016 10979 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 10978 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10977 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 8805 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin, gmina Płońsk w części dotyczącej działek ewidencyjnych nr 109/3 i 109/4.
2016 8804 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2016 8803 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych zmieniona uchwałą Nr IX/57/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 22 czerwca 2015 roku
2016 7931 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso
2016 6140 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2016 6139 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk
2016 6138 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso
2016 4623 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4622 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4621 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2016 4620 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmiany nazwy Gimnazjum w Siedlinie, Siedlin, ul. Jana Pawła II 12, 09-100 Płońsk
2016 2475 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1401 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płońsk
2016 892 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Płońsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 891 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2016 rok
2016 890 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szerominek, gmina Płońsk.
2015 11559 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/202/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty zmienionej uchwałą Nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 marca 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXIII/273/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 kwietnia 2013 r.
2015 10663 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/101/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10333 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin, gmina Płońsk
2015 10269 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/100/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 13 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9076 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9075 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8556 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego w miejscowości Słoszewo - Kolonia
2015 8414 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin, gmina Płońsk
2015 8413 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strachówko, gmina Płońsk
2015 8412 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Bońki, Brody gmina Płońsk.
2015 8411 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk
2015 6872 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2015 6028 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2015 4786 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania
2015 4259 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 3015 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Płońsk w sprawie obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3014 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedlinie Filia w Arcelinie
2015 1427 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2015 rok
2014 10952 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/412/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarżyn
2014 10674 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/415/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10673 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/414/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10672 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/413/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2014 5682 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/377/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ilinko
2014 5681 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/376/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2014 5680 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/373/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wieloletniego progrmu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014 - 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 4260 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 3084 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/360/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin, Cempkowo, Młyńsk, Poczernin
2014 3083 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/359/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siedlin
2014 3082 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/354/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/184/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania , ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1381 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
2014 1380 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/341/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 437 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Płońsku
2014 436 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso.
2014 435 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2014 rok
2013 12764 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płońsk.
2013 12763 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12762 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2013 12132 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/272/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso.
2013 9392 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Arcelin
2013 9271 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 152 poz. 5339) dotyczącej konieczności zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew.
2013 9270 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szerominek, gmina Płońsk.
2013 9269 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk
2013 6342 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin.
2013 6127 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6126 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk
2013 5908 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin
2013 5907 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/202/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, zmienioną uchwałą Nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 marca 2013 roku.
2013 5906 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso.
2013 4291 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/202/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 4290 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4289 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin
2013 4288 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Arcelinie w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedlinie
2013 3068 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Poświętne.
2013 3067 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Płońsk przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 1659 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ćwiklin.
2013 1658 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1657 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wroninko.
2013 1656 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Woźniki
2013 1655 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szymaki.
2013 1654 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szpondowo.
2013 1653 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szerominek.
2013 1652 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szeromin.
2013 1651 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strubiny.
2013 1650 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strachówko.
2013 1649 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strachowo.
2013 1648 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skrzynki.
2013 1647 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skarżyn.
2013 1646 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoszewo.
2013 1645 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Siedlin.
2013 1644 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Raźniewo.
2013 1643 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Poczernin.
2013 1642 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pilitowo.
2013 1641 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michowo.
2013 1640 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michalinek.
2013 1639 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lisewo.
2013 1638 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krępica.
2013 1637 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koziminy.
2013 1636 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koziminy - Stachowo.
2013 1635 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kownaty.
2013 1634 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kluczewo.
2013 1633 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jeżewo.
2013 1632 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ilino.
2013 1631 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ilinko.
2013 1630 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dalanówek.
2013 1629 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cholewy
2013 1628 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ćwiklinek.
2013 1627 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieciórki.
2013 1626 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cempkowo.
2013 1625 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brody.
2013 1624 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bońki.
2013 1623 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bogusławice.
2013 1622 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Arcelin.
2013 1621 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1620 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki tej opłaty
2013 709 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 708 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 707 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 706 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk
2013 705 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2013 rok
2012 8427 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8426 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 8425 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wyskości stawek podatku od środków transportowych
2012 8424 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2012 7282 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2012 7281 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Płońsk na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym
2012 7280 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poświętne
2012 7279 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin
2012 7278 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bońki
2012 7277 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Strachówko
2012 6425 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 sierpnia 2012r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.
2012 6424 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów statutów sołectw w gminie Płońsk
2012 6423 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki i Brody.
2012 6422 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru gruntów położonych we wsi Siedlin.
2012 3657 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapbiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płońsk w 2012 r.
2012 3656 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętam,i a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Płońsk
2012 3140 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Dalanówek
2012 849 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2012 rok
2011 6581 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6580 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6579 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dalanówek
2011 6584 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 6583 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6582 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2011 5445 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strachówko
2011 2359 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/255/06 Rady Gminy Płońsk z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płońsk
2011 1732 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2011 rok
2011 1733 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1734 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skarżyn.
2010 6171 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr L/296/2010 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6172 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr L/297/2010 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 3920 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2010 3921 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bońki
2010 3922 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2010 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 1504 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońsk na 2010 rok
2010 1280 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLII/248/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 1281 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLII/249/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: podziału gminy na obwody głosowania
2009 5775 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5776 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4231 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2009 3842 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ZATORZE", obejmującego tereny działek położonych we wsiach Szeromin i Szerominek
2009 3843 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o nr ewid.: 204/1, 204/2 i 208/1, położonych we wsi Jeżewo
2009 2822 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2009 2823 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXX/179/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 1 kwietnia 2009r. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym na terenie gminy Płońsk dodatków do wynagrodzeń