Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 191

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10951 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/86/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Sobienkach
2019 10950 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/85/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 września 2019 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki
2019 10949 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/84/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Publicznego Żłobka w Sobienkach oraz nadania jej statutu
2019 8465 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/74/19 Rady Gminy Osieck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/35/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce
2019 8464 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/73/19 Rady Gminy Osieck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck
2019 8463 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/72/19 Rady Gminy Osieck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Osieck publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 8462 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/71/19 Rady Gminy Osieck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2019 8461 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/70/19 Rady Gminy Osieck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osieck, oraz nauczyciela przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osieck, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6181 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/58/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osieck
2019 6180 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/57/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 6179 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/56/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 6178 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/55/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/233/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 6177 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/51/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 6176 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/49/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 6175 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/47/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3550 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/42/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/278/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieck
2019 3549 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/41/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Augustówka
2019 3548 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/38/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3547 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/37/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2019 rok
2019 3546 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/35/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce
2019 3545 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/34/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Augustówce
2019 3544 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck
2019 3543 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 471 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/25/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 470 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Augustówka
2019 469 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Augustówce
2019 468 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Osieck
2019 467 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 466 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2018 10966 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Osieck
2018 10965 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck
2018 10964 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10879 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieck
2018 8663 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/18 Rady Gminy Osieck z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2018 6775 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/18 Rady Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Osieck
2018 6774 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/18 Rady Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/258/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 6773 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/18 Rady Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku
2018 5531 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/258/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 5530 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/257/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/238/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2018 4601 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2018 4253 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4252 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4074 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2018 4073 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 4072 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. wprowadzająca zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Osieck na 2018r
2018 1501 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1500 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2018 rok
2018 695 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/17 Rady Gminy Osieck z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Osieck
2017 12503 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/17 Rady Gminy Osieck z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 11965 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 11762 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osieck przez inne niż Gmina Osieck osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 11761 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 11760 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2018 rok
2017 11759 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Osieck na 2018 r.
2017 11758 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9496 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/198/17 Rady Gminy Osieck z dnia 3 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 9495 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/197/17 Rady Gminy Osieck z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 6277 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osieck
2017 6276 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osieck przez inne niż Gmina Osieck osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 6275 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Osieck, niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty
2017 6274 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia projektu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 5738 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy
2017 5737 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i zasad zwrotu kosztów podróży
2017 5736 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/157/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i zasad zwrotu kosztów podróży
2017 5526 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Rady Gminy Osieck z dnia 18 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 marca 2017r.w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2016
2017 5248 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXII/169/17 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 4817 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/163/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4816 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/162/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia projektu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 4815 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/161/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 4814 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/160/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Sobienkach
2017 4813 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/159/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Osieck oraz niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty
2017 2639 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/152/17 Rady Gminy Osieck z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2017 rok
2017 2638 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/149/17 Rady Gminy Osieck z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Osieck oraz niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty
2017 1423 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/16 Rady Gminy Osieck z dnia 27 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Osieck
2017 205 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/16 Rady Gminy Osieck z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osieck przez inne niż Gmina Osieck osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 12000 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/136/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osieck i Pogorzel
2016 11289 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/135/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2017 rok
2016 11288 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/134/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Osieck na 2017 rok
2016 11287 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/133/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 7721 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/122/16 Rady Gminy Osieck z dnia 18 lipca 2016r. o zmianie Uchwały Nr IV/20/15 z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 7720 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/120/16 Rady Gminy Osieck z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Augustówka
2016 7719 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/119/16 Rady Gminy Osieck z dnia 18 lipca 2016r. ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci stanowiące symbole Gminy Osieck
2016 7159 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XIII/107/16 Rady Gminy Osieck z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/15 Rady Gminy Osieck z dnia 24 listopada 2015r. dotyczących określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osieck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznejw przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2016 2893 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XI/89/16 Rady Gminy Osieck z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Osieck
2016 2892 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XI/88/16 Rady Gminy Osieck z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2016 rok
2016 2891 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XI/87/16 Rady Gminy Osieck z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck
2016 1705 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr X/82/15 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck
2016 950 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/81/15 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Osieck
2016 949 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/80/15 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IX/69/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny
2016 478 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 GMINY OSIECK
2015 11349 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Osieck z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osieck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 11348 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Gminy Osieck z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2016 rok
2015 11347 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Gminy Osieck z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Osieck na 2016 rok
2015 11346 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/69/15 Rady Gminy Osieck z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 11345 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/15 Rady Gminy Osieck z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 11344 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/15 Rady Gminy Osieck z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2015 10769 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 10768 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/61/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Osieck.
2015 10767 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 10766 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10765 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10764 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 8402 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Gminy Osieck z dnia 10 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzel i Sobienki
2015 6925 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Gminy Osieck z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/242/14 Rady Gminy Osieck z dnia 30 czerwca 2014r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2015 6635 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy Osieck z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pogorzel
2015 5025 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Osieck z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5024 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Osieck z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2015 rok
2015 5023 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Osieck z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Gminy Osieck oraz niepubliczne przedszkola, o których mowa w art.90 ust.1b ustawy o systemie oświaty
2015 3065 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3004 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 2667 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Osieck
2015 2666 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Natolin
2015 2665 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1b i ust. 1c ustawy o systemie oświaty
2015 2633 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Osieck
2014 11485 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2015 rok
2014 11484 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2015 rok
2014 7572 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/14 Rady Gminy Osieck z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osieck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 7571 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/14 Rady Gminy Osieck z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 6805 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/238/14 Rady Gminy Osieck z dnia 19 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części działek nr 50/3, 51/3, 52/3 i 53/3 położonych we wsi Sobienki
2014 4524 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/14 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2014 rok.
2014 3839 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 GMINY OSIECK
2014 1330 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1329 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawiezmiany uchwały Nr XV/120/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. o podziale gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustaleniu ich granic , numerów i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 13491 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13490 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13489 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 13488 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 13487 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2014 rok.
2013 13486 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2014 rok
2013 10420 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/13 Rady Gminy Osieck z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck w części wsi Górki- działki nr 125,126,127,128,129,130,131,146
2013 9938 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/13 Rady Gminy Osieck z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorom i wicedyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Osieck.
2013 8480 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/13 Rady Gminy Osieck z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 8479 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/13 Rady Gminy Osieck z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 6377 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/175/13 Rady Gminy Osieck z dnia 6 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6053 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/170/13 Rady Gminy Osieck z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi.
2013 6052 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/169/13 Rady Gminy Osieck z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 5055 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/174/13 Rady Gminy Osieck z dnia 12 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2013 rok.
2013 5054 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/172/13 Rady Gminy Osieck z dnia 12 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4281 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Osieck
2013 4118 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/164/13 Rady Gminy Osieck z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osieck.
2013 4117 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/163/13 Rady Gminy Osieck z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck.
2013 4116 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/150/12 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 9843 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/12 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2013 rok.
2012 9509 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2012 9508 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2013 rok.
2012 9507 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 7805 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/139/12 Rady Gminy Osieck z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osieck
2012 6706 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/129/12 Rady Gminy Osieck z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Osieck.
2012 5428 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/123/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 5427 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, zarządzanych przez Gminę Osieck.
2012 5426 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5425 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3540 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/98/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku.
2012 505 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 504 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Rady Gminy Osieck Nr XI/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 r
2011 8319 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osieck.
2011 8318 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osieck.
2011 8072 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8073 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2012 rok
2011 8076 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2012 rok.
2011 8075 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/77/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 8074 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5787 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 5557 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 5558 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części terenów miejscowości Lipiny – działki nr 3 i 4/4.
2011 5559 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Augustówka.
2011 3303 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Osieck z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2011 1850 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Osieck
2011 1526 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 5759 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na terenie Gminy Osieck na 2011 rok.
2010 5758 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck.
2010 5761 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5760 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2011rok.
2010 3741 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osieck lub jej jednostkom podległym
2010 3742 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck.
2010 2134 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/124/09 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/120/08 Rady Gminy Osieck z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie interpretacji uściślającej zapisy w tekście obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieck.
2010 1749 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/09 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1748 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/183/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 1690 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/10 Rady Gminy Osieck z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/07 z dnia 2 marca 2007 roku dotyczącej poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2010 1691 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/10 Rady Gminy Osieck z dnia 15 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Augustówka
2009 6207 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/09 Rady Gminy Osieck z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na terenie Gminy Osieck na 2010 rok.
2009 3191 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 142/09 Rady Gminy Osieck z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Osieck z dnia 4 maja 2009 roku wprowadzającego ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Osieck.
2009 3190 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/09 Rady Gminy Osieck z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/134/09 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2009r., dotyczącego ustalania regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2009 2765 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/09 Rady Gminy Osieck z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/78/08 z dnia 9 kwietnia 2008 roku dotyczącej ustalenia liczby stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Osieck
2009 2050 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/134/09 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2009 2051 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/135/09 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 2049 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/133/09 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osieck
2009 1127 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/121/08 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osieck na rok 2009
2009 1063 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/126/09 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Augustówka.
2009 1064 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/127/09 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
2009 3722 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/149/09 Rady Gminy Osieck z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad i warunków wyłapywania i transportowania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Osieck oraz dalszym postępowaniu z nimi