Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 218

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10954 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Próchenki
2019 10953 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 9402 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 9269 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 9268 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VII/47/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka
2019 9267 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9266 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 9042 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 7081 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Olszanka
2019 7080 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLIV/204/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Olszanka, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przedmiotów o różnym wymiarze godzin
2019 7079 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka
2019 7078 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposoby powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Olszance oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 7077 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 4511 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2019 r.
2019 4510 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 4353 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4352 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4351 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Olszanka instrumentem płatniczym
2019 3677 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 3676 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 rok
2019 1573 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia statutów Sołectw
2019 1572 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 rok
2019 741 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 740 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 739 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 738 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2019 rok
2019 737 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 rok
2018 12838 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
2018 12837 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie gminy Olszanka.
2018 12836 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok.
2018 12835 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 12834 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 10433 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/220/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/158/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka
2018 10230 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 8745 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Olszanka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8744 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Olszanka
2018 8743 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 8362 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2018 8361 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 8360 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2018
2018 6968 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 6319 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 6318 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 6317 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i  trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka.
2018 6316 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 r.
2018 6315 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2018 rok
2018 3487 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Olszanka przez inne niż Gmina Olszanka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 3486 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 rok.
2018 3485 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w obrębie Wyczółki.
2018 3484 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszanka.
2018 3483 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2018 roku.
2018 3482 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Olszanka.
2018 3481 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1670 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2017 11828 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 11818 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.
2017 11817 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 11816 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie.
2017 11815 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 11814 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2017 11813 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2017 11812 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2018 rok.
2017 9398 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Olszanka.
2017 9166 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 8624 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 7897 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 7430 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 7056 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 6242 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.
2017 5903 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Gminy Olszanka.
2017 5001 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w obrębach Pietrusy i Nowe Łepki.
2017 4041 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.
2017 4024 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 963 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.
2017 94 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
2017 93 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok.
2016 10939 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 10938 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2016 10937 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2016 10936 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2017 rok.
2016 10935 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 10129 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.
2016 9974 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.
2016 9115 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Korczówka.
2016 8544 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Olszanka publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2016 7965 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.
2016 7114 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Korczówka.
2016 6805 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6804 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.
2016 6803 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 6802 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2016 6801 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.
2016 6666 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6665 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.
2016 6664 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 6663 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2016 6662 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.
2016 6311 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.
2016 6310 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5018 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2016 4044 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2016 4011 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2016 3802 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2016 3747 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olszanka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Olszanka.
2016 3746 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka.
2016 3745 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Olszanka.
2016 2149 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2016 574 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2016 rok.
2015 11287 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2015 11286 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 10797 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 10785 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 10776 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 10775 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2015 10774 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2015 10773 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2016 rok.
2015 10052 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2016-2023.
2015 8927 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2015.
2015 8356 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2015 7660 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/92/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszance.
2015 7659 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/154/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów.
2015 5959 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2015 5126 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2014 rok.
2015 4151 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Bolesty.
2015 3860 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2014 rok.
2015 3313 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/215/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2014 rok.
2015 3304 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr XLV/214/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2014 rok.
2015 2798 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych dla których Gmina Olszanka jest organem prowadzącym.
2015 2797 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2457 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/201/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2014 rok.
2015 1952 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/191/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2014.
2015 1707 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2014.
2015 1508 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/187/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2014.
2015 332 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2015 rok.
2014 11712 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.
2014 11711 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2014 11349 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/212/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.
2014 11348 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/211/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/137/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2014 11121 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/210/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2014 11120 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/209/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2014 11119 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/208/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2015 rok.
2014 11118 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/207/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 9036 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013.
2014 9035 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013
2014 8981 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013.
2014 8781 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013.
2014 8598 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/204/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Olszanka, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
2014 8183 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013.
2014 8052 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013.
2014 7717 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/134/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszank na rok 2013.
2014 6644 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2013
2014 5736 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/109/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012
2014 5727 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/111/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012
2014 4805 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012
2014 3770 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012
2014 3123 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/93/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012
2014 1668 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1667 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 875 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/76/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/72/12 z 9 lutego 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012
2014 815 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/72/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012
2014 562 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/174/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2014 rok.
2013 13230 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/165/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2013 13229 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/164/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2014 r.
2013 13228 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 11660 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/160/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/154/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów.
2013 11509 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/29/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2011.
2013 10964 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/38/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2011.
2013 10783 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/42/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2011.
2013 10471 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/52/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2011.
2013 10371 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/49/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2011.
2013 10167 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów.
2013 10166 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Olszanka.
2013 10108 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIV/62/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2011.
2013 9317 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance.
2013 7912 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/139/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6222 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/140/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.
2013 6221 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/139/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6220 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/138/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6219 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/137/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 6218 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/136/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/113/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 4971 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 marca 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2013 r.
2013 2141 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2140 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/112/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.
2013 2136 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów glosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Olszanka
2013 1243 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2013 r.
2013 1242 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.
2013 1241 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1240 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/114/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
2013 1239 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/113/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 9962 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/108/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 9961 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/107/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2013 r.
2012 9960 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/106/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 7785 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
2012 5940 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/92/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszance
2012 5939 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/90/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Olszanka Nr XVIII/79/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 5938 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/88/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Olszanka.
2012 3652 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2012 r.
2012 3651 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 744 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/64/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2012 r.
2012 745 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/63/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2012 - 2023
2012 381 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/65/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/56/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2012 382 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/66/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/58/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej.
2011 8328 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIV/60/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Olszanka, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
2011 8062 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/55/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku.
2011 8061 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/54/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 8063 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/56/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2011 8066 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/59/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/106/08 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 8065 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/58/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 8064 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/57/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2011 5271 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Olszanka przez inne niż Gmina Olszanka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 5272 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/44/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/05 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 6244 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku
2009 6243 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/148/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 6245 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/150/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka
2009 6247 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 6246 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/151/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 2292 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 13 marca 2009r. ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za trudne warunki pracy, nagród i wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
2009 157 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/114/08 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olszance.