Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 191

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10968 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2019 9525 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Ojrzeń.
2019 8152 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
2019 8151 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
2019 5654 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie połącznia sołectwa Nowa Wieś i sołectwa Radziwie i utworzenia z nich sołectwa Nowa Wieś.
2019 5385 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
2019 5384 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 5383 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 2259 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsulatacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Ojrzeń.
2019 2258 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w 2019 roku.
2019 2257 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Ojrzeń.
2019 2136 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/32/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 918 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 maja 2013 r., uchwałą Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 r i uchwałą Nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2017 r.
2019 755 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś i Sołectwa Radziwie w sprawie połączenia w jedno sołectwo.
2019 705 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 547 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, swiadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 546 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 545 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 544 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń.
2018 11891 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11890 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2018 11889 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 10060 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 października 2018 r. Statut Gminy Ojrzeń
2018 9393 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.
2018 7918 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ojrzeń.
2018 7917 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Ojrzeń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7916 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Ojrzeń i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku.
2018 7915 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/250/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ojrzeń oraz nadania mu statutu.
2018 6962 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Ojrzeniu i nadania jej statutu.
2018 5911 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Ojrzeń.
2018 3398 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody głosowania
2018 3397 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1892 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 1891 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w 2018 r.
2018 1890 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie dopuszcenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Ojrzeń instrumentem płatniczym.
2018 443 2018-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIV/221/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 254 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń, oraz Uchwałę Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń
2018 253 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 maja 2013 r. i uchwałą Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 r.
2017 11228 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11227 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11226 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Kraszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie
2017 11225 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu w ośmioletnią Szkołe Podstawową w Ojrzeniu.
2017 11224 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Młocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopniciek w Młocku.
2017 11223 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Ojrzeniu.
2017 11222 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
2017 10971 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/180/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi w m. Ojrzeń ul. Przedszkolna do kategorii dróg gminnych.
2017 10970 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę XXX/179/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi w m. Bronisławie do kategorii dróg gminnych
2017 8413 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 8412 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody głosowania
2017 8411 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/247/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli
2017 8410 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 8409 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi w m. Ojrzeń ul. Przedszkolna do kategorii dróg gminnych
2017 8408 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w m. Bronisławie do kategorii dróg gminnych
2017 4027 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4026 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Gminy Ojrzeń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania
2017 3546 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3545 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/117/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2017 3544 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/116/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ojrzeń
2017 719 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2017
2017 201 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń
2016 10645 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń
2016 10644 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10643 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 r. i uchwałą Nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 maja 2013 r.
2016 10642 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2016 10641 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
2016 10640 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10639 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10638 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10637 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/76/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ojrzeń
2016 7822 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ojrzeń liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2016 7699 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2016
2016 7395 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015.
2016 7394 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015
2016 7393 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmainy uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015
2016 7340 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 1 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/78/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ojrzeń
2016 5022 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015
2016 3387 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/78/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ojrzeń.
2016 3380 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ojrzeń.
2016 2699 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2016
2016 251 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchyelnia uchwały Nr XII/56/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
2015 10073 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10072 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10071 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10070 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 10069 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 8570 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 18 września 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2015 8569 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 18 września 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ojrzeń
2015 7836 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015.
2015 7780 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015.
2015 6466 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń
2015 5777 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/24/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 7 maja 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 257 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2015
2014 10749 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10748 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 9766 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
2014 9406 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013
2014 8626 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013
2014 8625 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013
2014 8066 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013
2014 7731 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013
2014 6952 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2013
2014 5766 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli
2014 5634 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2012
2014 5633 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2012
2014 3689 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2012
2014 3606 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 2828 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera i pieczęci Gminy Ojrzeń oraz zasad ich używania
2014 2827 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody głosowania
2014 661 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 650 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na rok 2014
2013 12594 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12593 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12127 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2013r. zmieniająca rozporządzenia Nr 34 i Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego
2013 11914 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 11146 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2010
2013 11145 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2010
2013 10537 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
2013 10509 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 10375 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 10068 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwału budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 8944 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 8788 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 8787 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 8699 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 8318 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 7564 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ojrzeń
2013 7102 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/276/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2010
2013 6771 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LVII/268/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2010
2013 6031 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca uchwałe Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 5675 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ojrzeń
2013 5674 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego spsobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2013 5458 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń
2013 5457 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 5456 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5455 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 5454 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ojrzeń Nr XXIV/139/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2013 5453 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 5452 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/267/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 06 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4558 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr V/18/2007 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń zmienioną uchwałą Nr L/236/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 maja 2010 roku
2013 3066 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 3065 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ojrzeń
2013 3064 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ojrzeń
2013 3063 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę nr XX/117/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których gmina Ojrzeń jest organem prowadzącym
2013 3062 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Luberadzu
2013 2697 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/224/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2010
2013 2191 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/221/10 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2010
2013 1387 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2013
2013 1161 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 969 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody głosowania
2013 968 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Ojrzeń
2013 967 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 966 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalncyh od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2013 965 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 964 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 9954 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żochy gmina Ojrzeń
2012 9953 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Kownaty Borowe gm. Ojrzeń
2012 9388 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9387 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9386 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6898 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5972 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których gmina Ojrzeń jest organem prowadzącym
2012 4895 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 125, położonej w obrębie wsi Kałki gm. Ojrzeń
2012 3294 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń
2012 3293 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Ojrzeniu wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu oraz rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu.
2012 3292 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu opłat za przewozy komunikacją lokalną
2012 3291 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ojrzeń
2012 3290 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy na lata 2012 – 2017 i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 1545 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Ojrzeń
2012 816 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2012
2011 8086 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8087 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XII/65/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7719 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7718 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7721 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku
2011 7720 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 1979 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa
2011 1980 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
2010 7578 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LII/243/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ojrzeń i jednostkom podległym
2010 7304 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LIV/251/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Ojrzeń
2010 7305 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LVI/267/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 6 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 4089 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIX/231/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ojrzeń na rok 2010
2010 601 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na rok 2010
2009 6751 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/212/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6752 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/213/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku
2009 4093 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLI/196/09 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Ojrzeń oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 3173 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 maja 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/161/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli dla nauczycieli i dyrektorów oraz wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ojrzeń.
2009 2006 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 marca 2009r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2009 1763 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/2008 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ojrzeń na rok 2009
2009 943 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/161/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli dla nauczycieli i dyrektorów oraz wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ojrzeń.
2009 802 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/166/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1/2002 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 marca 2002r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu.
2009 803 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/30/2001 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu.