Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 172

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3665 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV.33.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Odrzywół
2019 2062 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III.25.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1897 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.27.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2019 1896 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.23.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1895 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.22.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 1894 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.21.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1893 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.20.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2019
2018 11847 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2018 11846 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego
2018 11845 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 11761 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym Maluch Plus „SŁONECZNY KĄCIK” w Odrzywole
2018 11698 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV.271.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
2018 10101 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.265.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół
2018 10100 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.264.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Odrzywole
2018 10099 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.263.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół
2018 10098 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.262.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Odrzywół w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 10097 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.261.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 8559 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.253.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Odrzywół maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 8558 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.252.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Odrzywół, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7463 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIX.234.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego
2018 7436 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.235.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 7384 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX.247.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym Maluch Plus pod nazwą „SŁONECZNY KĄCIK” w Odrzywole
2018 5246 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.230.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 4053 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.227.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole
2018 4052 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.224.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania
2018 4051 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.223.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 1828 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2018 1507 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.218.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
2018 1506 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.217.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego MALUCH PLUS w Odrzywole oraz nadania statutu Klubu
2018 696 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV.209.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2018
2017 11465 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.196.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 11464 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.197.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego
2017 11463 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.198.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego
2017 11462 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.199.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2017 11461 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.202.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania
2017 10572 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII.192.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół
2017 10571 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII.189.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2017 7147 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXII.185.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
2017 7146 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXII.180.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w  Odrzywole – Filia w Myślakowicach oraz wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
2017 5273 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXI.167.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 5271 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXI.166.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego
2017 5270 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XX.157.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1989 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX.150.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole – Filia w Myślakowicach
2017 540 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII.137.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2017
2017 538 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII.138.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Odrzywół w latach 2017-2023
2017 536 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII.139.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
2017 532 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII.146.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej, finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Odrzywół
2016 11334 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII.131.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Odrzywół lub jej jednostkom organizacyjnym
2016 11333 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII.130.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Odrzywół w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w/w podatków
2016 11332 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII.129. 2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2017 rok oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2016 11331 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII.128.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2017 rok
2016 11330 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII.127.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 11329 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII.126.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 9784 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI.125.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół
2016 9783 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XV.118.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Odrzywół w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 9782 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI.124.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 21 października 2016r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR" w Odrzywole
2016 6624 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV.108.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół
2016 6386 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.113.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6385 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.112.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 6384 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.111.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6383 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.110.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2016 6382 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.109.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Odrzywół w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6381 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.107.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach jednostek pomocniczych na terenie Gminy Odrzywół
2016 6380 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.106.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół
2016 6379 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.105.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
2016 6378 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.104.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
2016 6377 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.101.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 6376 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV.100.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego
2016 4714 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIII.98.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2016 roku
2016 4713 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIII.97.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Odrzywół
2016 2882 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII.90.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 14 marca 2016r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Myślakowicach
2016 1440 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI/78/2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2016
2016 1439 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI.81.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2016 1438 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr X.69.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX.60.2015 z dnia 22 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 10615 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr IX.60.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 10614 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr IX.59.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2016 rok
2015 10613 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr IX.58.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2016 rok
2015 10612 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr IX.57.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 10611 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr IX.56.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 9669 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Odrzywół
2015 9121 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 października 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2015 5802 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.34.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 5801 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.33.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego
2015 1176 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2015
2015 528 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III.17.2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II.7.2014 z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 11740 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II.10.2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie: obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2015 rok
2014 11739 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II.9.2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2015 rok
2014 11738 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 11737 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 7088 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego
2014 7087 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1393 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
2014 405 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Odrzywół na lata 2013-2016
2014 361 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2014
2014 360 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XX/154/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2014 rok
2014 359 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XX/153/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2014 358 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XX/152/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 10065 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/123/2013 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/134/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku
2013 10064 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/122/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 10063 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XV/110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
2013 10062 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawi Uchylenia Uchwały Nr XV/109/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 10061 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Odrzywół
2013 10060 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych w do rejestru zabytków , położonych na obszarach Gminy Odrzywół , nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2013 7813 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 7812 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego
2013 7457 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole
2013 7456 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/123/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4742 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół
2013 4690 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania
2013 4689 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4688 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 4687 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4686 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3102 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 2793 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/111/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2792 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2791 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2790 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
2013 2789 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawi przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2788 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/108/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Odrzywół oraz zagospodarowania tych odpadów
2013 2501 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2013
2013 1160 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości składanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie
2012 9836 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 10 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr IV/18/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Odrzywół
2012 7694 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7693 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2013 rok
2012 7692 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 7691 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 7613 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 5146 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 4585 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 21 maja 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 4584 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XII/78/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 21 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego
2012 2944 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI/76/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2012 roku
2012 2943 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI/75/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 2750 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie intencji przystąpienia Gminy Odrzywół do Związku Międzygminnego
2012 2749 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 2330 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr X/63/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2012
2012 2329 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr X/62/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2012 - 2017
2012 2291 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały budżetowej gminy na 2009 rok.
2012 2138 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 7932 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr VIII/52/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6489 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 6488 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6490 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2012 rok
2011 6492 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/47/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 6491 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2012 rok
2011 4209 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonanie budżetu gminy za 2010 rok
2011 1710 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2011 - 2016
2011 1711 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Odrzywół na 2011 rok
2011 1712 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Odrzywół oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2010 6432 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole
2010 6433 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Odrzywół
2010 6315 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2011 rok
2010 6314 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6317 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2011 rok
2010 6316 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2011 rok
2010 2723 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Odrzywół na rok 2010
2010 2454 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XXVII/171/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 2453 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2456 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Odrzywół miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 2455 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/172/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2010 rok
2010 1656 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XX/127/2008 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1657 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XX/128/2008 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 6300 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6301 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2010 rok
2009 5490 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2008 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2008 rok
2009 4860 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2008 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 4517 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 136/2009 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie ograniczenia ruchu drogowego i korzystania w dniach 30 - 31 sierpnia 2009 roku z ulic w sołectwach Ceteń i Wysokin w związku z organizacją Dożynek Gminnych
2009 4518 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/205/2005 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2005 roku
2009 4142 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2009 2199 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Odrzywół na rok 2009
2009 2201 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/135/2004 Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 grudnia 2004r. dotyczących uchwalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
2009 2200 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Odrzywół w latach 2009-2015