Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 160

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10711 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku wiejskiego i nagród
2019 7768 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Obryte
2019 7767 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów
2019 7766 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Obryte
2019 6708 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Obryte instrumentem płatniczym
2019 5051 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte w 2019 roku”
2019 4621 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Obryte za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 4620 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte
2019 4619 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Obryte
2019 4618 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obryte
2019 501 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2019
2019 400 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania oraz zasady zwrotu
2019 399 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2019 398 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 397 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
2019 396 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy Obryte
2019 395 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 394 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obryte
2018 11750 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2018 9965 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9964 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obryte
2018 8461 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Obryte
2018 8460 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Obryte miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8459 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie oraz z fontanny usytuowanej na Placu Zabaw w Obrytem
2018 6349 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz terapeuty pedagogicznego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Obryte
2018 3133 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Obryte na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3132 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Obryte na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3131 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku wiejskiego i nagród
2018 3130 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2018 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte
2018 3129 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte w 2018 roku”
2018 2109 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania oraz zasady zwrotu
2018 124 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 120 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 118 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2018
2017 11365 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
2017 11364 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2017 9893 2017-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Obryte z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obryte
2017 7335 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2017 5593 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte
2017 3265 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2017 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte
2017 3264 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1906 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania oraz zasady zwrotu
2017 1905 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
2017 30 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2017
2016 10705 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 10704 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 10702 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2016 5792 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów
2016 5791 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych w Gminie Obryte
2016 5790 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obryte
2016 5789 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obryte na lata 2016-2020”
2016 5788 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5787 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5786 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5785 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 5784 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obryte
2016 3218 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/99/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2016r. w sprawie likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem z siedzibą w Psarach wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
2016 3217 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2016 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte.
2016 3216 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obryte .
2016 3215 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obryte w latach 2016-2020”
2016 2117 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
2016 258 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2016
2015 10345 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania oraz zasady zwrotu
2015 9623 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9622 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9621 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9620 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9619 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2015 9434 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 9433 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem
2015 6806 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 5804 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 5803 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1492 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Obryte na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1491 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Obryte na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2015 7 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2015
2014 11220 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 8285 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLI/256/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Obryte oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
2014 3458 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 3457 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 1229 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Obryte na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1228 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Obryte na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1227 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1226 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 107 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2014
2014 91 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych gminy Obryte,warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Obryte.
2014 90 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obryte
2014 89 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 12582 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 12581 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2013 11383 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 29 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród.
2013 9558 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 9557 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obryte
2013 7551 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 7237 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem
2013 7236 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
2013 7235 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte
2013 7234 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów
2013 3915 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIi/171/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte na 2013 rok”
2013 2892 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gródku Rządowym w Szkołę Filialną w Gródku Rządowym podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
2013 2891 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zambskach Kościelnych w Szkołę Filialną im. Janusza Korczaka w Zambskach Kościelnych podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
2013 2890 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokołowie Włościańskim w Szkołę Filialną im. Jana Pawła II w Sokołowie Włościańskim podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
2013 642 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obryte
2013 641 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2013
2012 8621 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8620 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 8619 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8618 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 8617 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obryte
2012 8616 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8615 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8614 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2012 7207 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 22 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 7206 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 22 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/188/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
2012 7205 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Obryte na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6163 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Obryte na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 4749 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
2012 4748 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obryte
2012 4747 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów
2012 4746 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Obryte za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2012 4745 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obryte dotyczącego działki nr 2088 położonej we wsi Tocznabiel stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Pułtusk
2012 3419 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte.
2012 3418 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
2012 3417 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Sadykrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
2012 3416 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte na 2012 rok”
2012 692 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2012
2011 8678 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Obryte.
2011 8679 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/76/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Obryte.
2011 8680 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 6820 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6819 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2011 6822 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6821 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6084 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obryte w latach 2011-2015.
2011 6085 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Obryte.
2011 6086 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2004 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi lecznicze pomoc rzeczową i zasiłki celowe , oraz na pokrycie kosztów pogrzebu
2011 6050 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte.
2011 5165 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obryte w latach 2011-2015”
2011 5166 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obryte w latach 2011-2015.
2011 4970 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/225/2006 Rady Gminy Obryte z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2011 3709 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Obryte
2011 3710 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/225/2006 Rady Gminy Obryte z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.
2011 2203 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania programu współpracy Gminy Obryte z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2011 313 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obryte na rok 2011
2011 72 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane przez Publiczne Przedszkole w Obrytem.
2010 6987 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2010 2518 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/188/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
2010 2140 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród.
2010 691 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obryte na rok 2010
2010 692 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Program usuwania azbestu dla Gminy Obryte na lata 2009-2019 z perspektywą do 2032 r
2009 5897 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5896 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2009 5898 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 5900 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 5899 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2634 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
2009 2635 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2452 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 24 marca 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Obryte
2009 170 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2008 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obryte na rok 2009.
2009 171 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2008 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.