Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 182

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5392 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomosci gruntowych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów.
2019 4845 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 2160 2019-02-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 31/V/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Nr 31/V/ 2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 r.
2018 13099 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów zywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywniania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 13098 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego dp przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12785 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 3/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów,
2018 12749 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2018 12748 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2018 12747 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12481 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 12480 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2019 roku.
2018 12479 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 12478 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 10527 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 264/XXX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 10526 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 263/XXX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkladania na raty należnosci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Nowy Duninów lub jej jednostkom podleglym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 8633 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 258/XXIX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 8632 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 257/XXIX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Nowy Duninów.
2018 8631 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 256/XXIX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nowy Duninów.
2018 5636 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 245/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowy Duninów
2018 5635 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 241/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 5634 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 240/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Nowy Duninów publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 5539 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 244/XXVI/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gmiy Nowy Duninów.
2018 5538 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 239/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Duninów, a także określenia granic ich obwodów.
2018 4993 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 232/XXVI/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowy Duninów na obwody głosowania.
2018 2995 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 227/XXV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Duninów Gmina Nowy Duninów
2018 2994 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 226/XXV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brwilno Dolne Gmina Nowy Duninów
2018 2549 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 230/XXV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowy Duninów na okręgi wyborcze.
2018 2112 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 228/XXV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Nowy Duninów instrumentem płatniczym.
2018 1235 2018-02-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 208/XXIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 421 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 221/XXIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowy Duninów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2018 325 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 217/XXIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne skladniki wynagrodzenia w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.
2017 11823 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 202/XXIII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11822 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 201/XXIII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2018 roku.
2017 11821 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 200/XXIII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 11777 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 204/XXIII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowy Duninów.
2017 8285 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 193/XXII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 7595 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 178/XX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Stary Duninów
2017 7590 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 177/XX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Brwilno Dolne
2017 7589 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 190/XXI/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowy Duninów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 7249 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 172/XX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Duninów
2017 6964 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 171/XX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów
2017 5182 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 160/XIX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria przy rekrutacji.
2017 5181 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 159/XIX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów oraz liczby punktów za poszczególne kryteria, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 5180 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 158/XIX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Duninów przez inne niż Gmina Nowy Duninów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2017 5138 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr 164/XIX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Soczewka gm. Nowy Duninów
2017 3756 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 154/XVIII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na Lata 2017-2019
2017 3755 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.
2017 1877 2017-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 138/XVII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 1353 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 144/XVII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w gminie Nowy Duninów.
2016 11488 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 134/XVI/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 11487 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 133/XVI/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 11486 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 132/XVI/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2017 roku.
2016 11485 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 131/XVI/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11484 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 130/XVI/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Nowy Duninów publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 9709 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 123/XV/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 16 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brwilno Dolne Gmina Nowy Duninów
2016 7652 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w gminie Nowy Duninów
2016 7554 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 117/XIV/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Duninów
2016 7553 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 116/XIV/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów
2016 5154 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 110/XIII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowdzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Nowy Duninów.
2016 5153 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 109/XIII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.
2016 2803 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 101/XII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2016 1297 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia statutu pomnika przyrody.
2016 1296 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 88/XI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej dróg w Gminie Nowy Duninów i ustalenia przebiegu tych dróg.
2016 1189 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr 95/XI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Duninów przez inne niż Gmina Nowy Duninów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1188 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr 85/XI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1187 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr 81/XI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2016
2016 106 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr 69/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów
2015 11691 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 70/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brwilno Dolne Gmina Nowy Duninów
2015 11525 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 77/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 11524 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 75/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 11523 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 11522 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 73/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2016 roku.
2015 11521 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 72/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 11520 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 68/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 11519 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 67/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 11518 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 66/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2015 3069 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2015 3068 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1049 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 265/XXXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXXII/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Duninowie
2015 960 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 23/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z ogólnodostępnego terenu wypoczynku i rekreacji w m. Soczewka gm. Nowy Duninów.
2015 959 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 12/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2015
2014 12027 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 274/XXXV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 12026 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 273/XXXV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów ,
2014 11543 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 279/XXXV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.
2014 11542 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 277/XXXV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11541 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 276/XXXV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat lokalnychna 2015 rok
2014 11540 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 275/XXXV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2015 roku
2014 9250 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 272/XXXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany do Uchwały 228/XXX/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokośc oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie, z późn. zm.
2014 9249 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 271/XXXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 189/XXV/05 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 9248 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 267/XXXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Brwilnie Dolnym w zakresie drogi lokalnej
2014 9247 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 266/XXXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały 124/XVIII/08 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowy Duninów i przyjęcia tekstu jednolitego
2014 6341 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 260/XXXIII/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do Uchwały 228/XXX/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie.
2014 6340 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 259/XXXIII/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Nowym Duninowie.
2014 5031 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 252/XXXII/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 9 maja 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Duninowie.
2014 3486 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 249/XXXI/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego w Gminie Nowy Duninów.
2014 3350 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 251/XXXI/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia regulaminu dysponowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Duninów
2014 3349 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 250/XXXI/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania w gminie Nowy Duninów.
2014 2181 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 233/XXX/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały 124/XVIII/08 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowy Duninów i przyjęcia tekstu jednolitego.
2014 2074 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 240/XXX/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata 2014 - 2020.
2014 1956 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr 238/XXX/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób obiętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 1955 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr 237/XXX/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób obiętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 1954 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr 236/XXX/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawania dodatku energetycznego.
2014 342 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 218/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2014
2014 279 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 229/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
2014 278 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 222/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie".
2013 12342 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 212/XXVIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok obowiązujących na terenie Gminy Nowy Duninów.
2013 12341 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 211/XXVIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat lokalnych na 2014 rok.
2013 12340 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 210/XXVIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12339 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 209/XXVIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2014 roku.
2013 9389 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 205/XXVI/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Duninów Gminy Nowy Duninów
2013 7455 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 198/XXV/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 158/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6195 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 189/XXIV/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 158/XX/12 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6167 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 188/XXIV/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/XX/12 Rady Gminy w Nowym Duninowie w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 5283 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 185/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Nowy Duninów
2013 5282 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 183/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 144/XX/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów
2013 5281 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 181/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w miejscowości Soczewka
2013 5280 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 174/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez własciciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1958 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 164/XXI/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2013
2013 1048 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 158/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
2013 1047 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 157/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowy Duninów
2013 1046 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 156/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 1045 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 155/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1044 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 154/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1043 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 153/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1042 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 152/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów
2013 1041 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 148/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Nowy Duninów na obwody głosowania.
2012 8798 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 147/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8797 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 146/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat lokalnych na 2013 rok.
2012 8796 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 145/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2013 roku.
2012 8795 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 144/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 7673 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 142/XVIII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Duninów.
2012 7672 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.
2012 7671 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 136/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowy Duninów.
2012 7670 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 135/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Nowy Duninów na okręgi wyborcze.
2012 4247 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 114/XIII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów.
2012 4246 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 113/XIII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2012 2333 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 103/XI/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 87/IX/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków
2012 2332 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 95/XI/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016.
2012 2331 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 93/XI/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2012
2011 6494 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 84/IX/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2012 roku.
2011 6493 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 83/IX/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6495 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 85/IX/2011 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6497 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 87/IX/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków.
2011 6496 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 86/IX/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat lokalnych na 2012 rok.
2011 6371 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 79/IX/2011 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5529 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 67/VIII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w gminie Nowy Duninów.
2011 5530 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata 2011-2013.
2011 5531 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Nowy Duninów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 4475 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 60/VII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 65/XI/07 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków
2011 4476 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 62/VII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 4477 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 64/VII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Nowy Duninów"
2011 3269 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 52/VI/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Nowy Duninów
2011 3270 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 53/VI/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic w mijscowości Soczewka gminy Nowy Duninów
2011 3271 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 54/VI/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 2561 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr Nr 37/V/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów
2011 1667 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Budżetu Gminy Nowy Duninów na rok 2011
2011 1337 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2011 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 228/XXX/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie
2011 774 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 23/III/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 05 listopada 2010 r. Nr 260/XXXVI/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5969 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 261/XXXVI/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.
2010 5968 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVI/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5971 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 263/XXXVI/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 5970 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 262/XXXVI/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat lokalnych na 2011 rok.
2010 4470 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr 236/XXXI/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 182/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dn. 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia opłat lokalnych na 2010 rok
2010 4469 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr 234/XXXI/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości i gminie Nowy Duninów
2010 4472 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIII/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia gruntów stanowiących własność gminy Nowy Duninów
2010 4471 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr 245/XXXII/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania.
2010 2757 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 222/XXIX/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.
2010 2759 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 228/XXX/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie.
2010 2758 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 227/XXX/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 124/XVIII/08 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowy Duninów i przyjęcia tekstu jednolitego.
2010 2718 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr 216/XXVIII/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmiany do Uchwały nr 182/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia opłat lokalnych na 2010 rok
2010 2719 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr 217/XXVIII/2010 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1945 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 198/XXVII/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Duninów na rok 2010
2010 1946 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 199/XXVII/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów
2009 5830 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 186/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Środoń–w sprawie zniesienia członu nazwy: Kolonia dla miejscowości Środoń
2009 5829 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kamion – Grodziska w sprawie zniesienia członu nazwy: Gajówka dla miejscowości Kamion oraz zniesienia członu nazwy: Gajówka dla miejscowości Grodziska
2009 5828 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 184/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Popłacin w sprawie zniesienia członów nazw: Jastrząbek -Leśniczówka, Mościska, Osada Robotnicza – Mościska dla miejscowości Popłacin
2009 5833 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 189/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lipianki w sprawie zniesienia członów nazw: Lipianki-Gajówka, Kobyle Bloto – gajówka, Studzianka – leśniczówka dla miejscowości Lipianki
2009 5832 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 188/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Soczewka w sprawie zniesienia członu nazwy: Krzywy Kołek – gajówka dla miejscowości Soczewka
2009 5831 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 187/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Stary Duninów w sprawie zniesienia członów nazw: Jeżewo - Gajówka oraz Jeżewo – Leśniczówka dla miejscowości Stary Duninów
2009 4757 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 174/XXV/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 września 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej dróg w gminie Nowy Duninów i ustalenia przebiegu tych dróg oraz wprowadzenia zmian do Uchwały nr 80/XI/03 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w części: Załącznik nr 1 do w/w Uchwały
2009 4758 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 175/XXV/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2990W Duninów Nowy – Duninów Stary przebiegającej przez teren gminy Nowy Duninów o długości 6,44 km i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2009 3965 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 157/XXIII/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów dla części działki Nr ewid. 116/3 w miejscowości Brwilno Dolne