Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 384

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10499 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/57/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym
2019 9733 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/48/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Nieporęt zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”
2019 9732 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 9232 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt
2019 8870 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/37/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2019 8869 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/33/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 8455 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Michałów Grabina, w gminie Nieporęt”
2019 8254 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/32/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niesamorządowych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie gminy Nieporęt, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 7776 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niesamorządowych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie gminy Nieporęt, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 6493 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nieporęt w 2019 roku
2019 6492 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2019 roku
2019 6491 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/21/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy Nieporęt zabudowanego na cele mieszkaniowe
2019 6490 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/20/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt
2019 6125 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/16/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy - rejon po północnej stronie rzeki Czarnej, w gminie Nieporęt”
2019 4010 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/7/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Nieporęt
2019 3963 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/9/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt
2019 3962 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/8/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2865 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/6/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Beniaminów, w gminie Nieporęt”
2019 98 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt
2019 48 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywność dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku udzielonego osobom objętym tym Programem
2018 12691 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11723 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/91/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę o nadaniu statutów jednostkom pomocniczym Gminy Nieporęt
2018 11722 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/89/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2019
2018 11721 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/88/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2018 10715 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXII/68/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Na Uboczu” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 3/11 i 4/7
2018 10532 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/85/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nieporęt
2018 10184 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXIII/77/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2018 10183 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXII/69/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Malownicza” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 92/1, 92/3, 93/1 i 93/3
2018 9986 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LXII/66/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Nieporęt
2018 8925 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LX/55/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy „100-lecia Niepodległości” trasie rowerowej położonej w Gminie Nieporęt wzdłuż drogi powiatowej Nr 4303W oraz wzdłuż Kanału Żerańskiego
2018 8563 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LX/52/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nieporęt na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8562 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LX/51/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 8525 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LX/54/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nieporęt
2018 8524 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LX/53/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 sierpnia 2018 r. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nieporęt miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8155 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIX/49/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 7616 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LVI/38/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Kresowa” drogom wewnętrznym, położonym we wsi i gminie Nieporęt stanowiących działki ewid. o nr 679/1, 943/1 i 942
2018 4522 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr LIII/19/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Nieporęt przez inne niż gmina Nieporęt osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4340 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIV/26/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt
2018 4339 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIV/25/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nieporęt na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4338 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIV/24/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3829 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LIII/23/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2018 roku
2018 3474 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LII/7/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2018 3473 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LII/6/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach
2018 3472 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LII/5/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Nieporęt przez inne niż gmina Nieporęt osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3348 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LII/14/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt”
2017 12446 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/109/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Nieporęt
2017 11246 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/103/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy „Agawy drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 515/4 i 515/10
2017 11245 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/102/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11244 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/101/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2017 11243 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/100/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2018
2017 10849 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/92/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie
2017 10848 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/91/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 9516 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/79/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2017 9380 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/89/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Kąty Węgierskie - rejon ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt”
2017 8537 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/72/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonych dotacji
2017 8536 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/71/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nieporęt instrumentem płatniczym
2017 7831 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/73/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”
2017 6571 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLII/39/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2017 6334 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/57/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy „Olimpijska” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 398/12
2017 6333 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/56/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy „Dzwonkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 170/1, 171/21 i 171/23
2017 5360 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLII/44/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Rekreacji Nieporęt
2017 5359 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLII/43/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Rekreacji Nieporęt"
2017 5358 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLII/42/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie kultury fizycznej i turystyki
2017 5357 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLII/45/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2017 4545 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/21/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy „Legionów Polskich” rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Wczasową we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt
2017 4544 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/16/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2017 roku
2017 4543 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/15/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Nieporęt, oraz przyznania określonej liczby punktów tym kryteriom i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4542 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/14/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Nieporęt do nowego ustroju szkolnego
2017 3914 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/11/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt
2017 3317 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/25/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3314 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/26/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nieporęt
2017 375 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/105/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków ich częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2016 10976 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/92/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2016 10975 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/91/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2017
2016 10974 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/90/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Nieporęt zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”
2016 8949 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/76/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2016 roku
2016 8948 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/75/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2016r. w sprawie nadania nazwy „Promykowa” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr 643, 641/3, 655/2 i 652/2
2016 8947 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/68/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie
2016 6737 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/40/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nieporęt
2016 6736 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/39/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nieporęt na lata 2016 – 2022
2016 6735 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/36/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2016 5815 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/43/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy „Nowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 151/21.
2016 4911 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/18/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy „Lotników” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 104.
2016 3685 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/5/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 978 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 977 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez gminę Nieporęt, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów
2015 10704 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10157 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/106/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10154 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/105/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 10153 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2016
2015 10151 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 10150 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/110/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 10149 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/101/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/108/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Nieporęt, w których pobiera się opłatę miejscową
2015 9985 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2015r. w sprawie: nadania nazwy „Gwiaździsta” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 232/2.
2015 9984 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2015r. w sprawie nadania nazwy „Wakacyjna” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 110/7.
2015 9983 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonych dotacji
2015 7503 2015-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2015 7502 2015-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewid. nr nr 170/7 i 172, położonych w Białobrzegach, gmina Nieporęt
2015 7498 2015-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nieporęt
2015 7131 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Izabelin, w gminie Nieporęt
2015 5984 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, Gmina Nieporęt
2015 5983 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, Gmina Nieporęt
2015 5982 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Zasłużony dla Gminy Nieporęt"
2015 4682 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4265 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: nadania nazwy „Fiołkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 24/115.
2015 4264 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2015 4263 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2015 4262 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3764 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt w sprawie Gminnego programu „ Nieporęcka Karta Rodziny 3 +”
2015 3763 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015r. zmianiejąca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2191 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów
2015 2190 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/10/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa
2015 1036 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/1/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 15 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 688 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr LXII/98/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska – od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt – część A.
2015 284 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LII/21/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Nieporęt
2015 274 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LX/73/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 września 2014r. w sprawie: nadania nazwy „Słowicza” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wola Aleksandra gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 58/10.
2015 273 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LX/72/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt
2015 272 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LX/71/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
2014 11377 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXII/96/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy „Okrężna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 327.
2014 11376 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXII/95/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy „Słonecznego Poranka” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 93/2.
2014 11375 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/87/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.
2014 11374 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/86/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2014 11373 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/84/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2014 11305 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXII/94/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2015
2014 11304 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/82/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 11303 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/81/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2014 9524 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LX/69/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2014 8499 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/61/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 8431 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr LIX/66/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Rembelszczyzna - rejon po zachodniej stronie Kanału Żerańskiego, w gminie Nieporęt.
2014 7279 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LII/20/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023.
2014 6209 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LIV/45/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2014 6208 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LIV/41/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy „Okrężna” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 327.
2014 6207 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LIV/40/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy „Mokra” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 100/2.
2014 6206 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LIV/39/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6205 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LII/29/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty
2014 4306 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr LII/27/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nieporęt
2014 4305 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr LII/26/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy „Borowikowa” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 76.
2014 4020 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr LIII/33/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa
2014 4019 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr LIII/32/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2014 2465 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr L/12/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Placu Wolności, obejmującego teren działek ewid. nr nr 128/6, 128/9, 128/10 i 128/11, położonych w Nieporęcie, gmina Nieporęt
2014 2013 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr LI/17/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne
2014 1494 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/119/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Nieporęt
2014 1493 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/118/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023
2014 1164 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr L/9/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy „Epopei” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 152/12.
2014 1163 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr L/8/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy „Bajkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 59/3, 59/8, 59/9, 60/4, 60/5, 60/9 i 60/10.
2014 1162 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr L/6/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w formie posiłku lub żywności udzielane osobom objętym tym programem.
2014 60 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/115/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. zmianiejąca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 59 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/114/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty
2014 58 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/113/23 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
2014 57 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/112/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2013 13444 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/110/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie : nadania nazwy „im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Strużańskiej z ulicą Szkolną we wsi Józefów gmina Nieporęt.
2013 13443 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/111/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nieporęt.
2013 13371 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”
2013 13005 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/96/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2014
2013 11868 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nieporęt
2013 10864 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nieporęt
2013 10863 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 lipca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nieporęt
2013 10050 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/81/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Nieporęt.
2013 10049 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/80/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/25/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2013 roku
2013 8663 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nieporęt
2013 8418 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/69/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt.
2013 8417 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/68/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2013 8123 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/3/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt
2013 8096 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XL/41/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Różana w Nieporęcie, gmina Nieporęt”
2013 7430 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr LVIII/131/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt
2013 7104 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLII/102/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 7096 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr LVII/111/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt
2013 6894 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/62/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt.
2013 6893 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/61/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/75/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2013 6520 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/56/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Nieporęt na lata 2013-2016.
2013 6519 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/55/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/75/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2013 6518 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/53/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
2013 5681 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/44/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy „Diamentowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 330/2.
2013 4470 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/124/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Nieporęt
2013 4261 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr xxxix/31/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2013r. w sprawiew nadania nazwy „Białego Bzu” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 24/98 i 24/105.
2013 4260 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/25/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2013 roku
2013 4259 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/24/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie
2013 4227 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/41/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 4172 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/117/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszczyna w gminie Nieporęt"
2013 3988 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/79/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt
2013 3987 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr LI/51/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt
2013 3105 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/19/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt
2013 2149 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/14/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
2013 2148 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/13/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
2013 2147 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/8/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
2013 2102 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/11/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: nadania nazwy „Miętowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 132/1.
2013 2101 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/119/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy „Orzechowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 57.
2013 302 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/127/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 301 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/126/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 300 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/125/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty
2012 10050 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XL/90/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 9851 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/105/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: nadania nazwy „Cedrowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 496/10.
2012 9850 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/104/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy „Pilawa” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 51/31 i 59/2
2012 9625 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/112/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2012 9624 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/111/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9623 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/110/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 9622 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/109/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9621 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/108/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2013
2012 9347 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/98/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012 9346 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/97/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nieporęt na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 9345 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/96/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8348 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/109/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2009.
2012 8347 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/108/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 8264 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/79/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 września 2012r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina w gminie Nieporęt”.
2012 8202 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/92/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2012 8201 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/90/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 8200 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/89/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie
2012 6189 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/70/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy „Odrodzenia” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nieporęt gmina Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 476/8.
2012 6188 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/66/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nieporęt w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2012 6187 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/65/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/57/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
2012 5863 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/60/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2012-2015
2012 5862 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/61/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie
2012 5676 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/59/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: nadania nazwy „Urocza” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 342/3 i 342/5.
2012 5675 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/56/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym
2012 5193 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLI/92/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5142 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/26/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2012r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pilawa Wschód, w gminie Nieporęt”
2012 4758 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/31/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw: „ul. Adama Mickiewicza” i „ul. Pana Tadeusza” drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt stanowiącym działki ewid. o nr nr 142/16, 142/40 i 142/41.
2012 4736 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/37/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym
2012 3763 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/28/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2012 roku
2012 3762 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/23/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy „Jodłowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 67/9.
2012 3761 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/22/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy „Potocka” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 599/9.
2012 3650 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Nieporęt
2012 3649 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 3272 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/75/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 3 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2928 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/20/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nieporęt w sprawie zmiany granic Gminy Nieporęt
2012 2729 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/67/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2459 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/56/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2186 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/46/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 maja 2009r. w sprawi dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1889 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/12/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym
2012 1888 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/11/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym
2012 1887 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/10/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt”
2012 1784 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/14/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1631 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/7/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy „Asesora” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 188/37, 188/32, 188/41, 188/30, 188/29, 188/26, 188/28, 188/34 i 188/35.
2012 1630 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/5/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina.
2012 916 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr Nr XIX/129/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”.
2012 915 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr Nr XIX//126/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2012 533 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 532 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 84 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Piękna” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Aleksandrów stanowiącej działki ewid. o nr nr 207/3, 207/8, 207/14 i 207/15.
2012 83 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Krańcowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Beniaminów stanowiącej działki ewid. o nr nr 100/7 i 101/8.
2012 82 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Borki” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gm. Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 461/17.
2012 93 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 92 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 85 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Rumiankowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 24/107.
2011 8418 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Nieporęt miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 8419 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011r. w sprawie: ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieporęt, nadzorowanego przez ZTM w Warszawie
2011 8420 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nieporęt w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2011 8417 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Nieporęt
2011 8414 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2011 8415 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy „Szlachecka” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 165/5 i 166/6.
2011 8416 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Polnych Kwiatów” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 537/5.
2011 8421 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 8324 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 8053 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2012
2011 8054 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 8055 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 8050 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości podatku od środków transportowych
2011 8049 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8052 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 8051 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty miejscowej
2011 3969 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2011 3422 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nieporęt w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2011 3421 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporęcie”
2011 3423 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/75/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2011 3425 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Rumiankowa” wewnętrznej drodze gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 24/80 i 24/84.
2011 3424 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy „rondo im. Jana Pawła II” rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Jana Kazimierza z ulicą Zegrzyńską we wsi i gminie Nieporęt.
2011 2371 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy: „Fortowa”, drodze położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 127/2.
2011 2370 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy „Letnia” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 141/4, 141/16 i 141/17.
2011 2373 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy „Runa Leśnego” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 467/10 i 467/14.
2011 2372 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy „Wieczornej Bryzy” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 384/12.
2011 2307 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”.
2011 2308 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 1951 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1952 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/6/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Nieporęt
2011 1953 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Hubala” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 578/10.
2011 298 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy „Parkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 319/2 i 320/1
2010 7249 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LVII/114/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy „Borówkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 176/2 i 177/7
2010 7248 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LVII/113/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy „Malinowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 24/1, 25/2 i 25/8
2010 7247 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LVII/112/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw: „Żwirowa” i „Letniskowa”, drogom wewnętrznym położonym we wsi Beniaminów gmina Nieporęt
2010 7252 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LVII/130/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy „Rondo rotm. Witolda Pileckiego” rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Jana Kazimierza z ulicą Strużańską we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt
2010 7251 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LVII/116/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy „Leśne Osiedle” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 159/5
2010 7250 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LVII/115/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy „Prosta” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 243/26
2010 6097 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6098 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVII/129/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
2010 5996 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 412/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 15 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 5511 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/63/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Dzikiej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 914/8.
2010 5512 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/64/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Pięciolinii” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 120/4.
2010 5513 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/65/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Zajazdowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 4.
2010 5508 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/60/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Jacka Soplicy” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 157/5.
2010 5509 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/61/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Zamkowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 275/25.
2010 5510 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/62/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Protazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 151/12, 151/13, 151/14, 151/20.
2010 5517 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LIV/80/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia także wykazu gminnych jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych.
2010 5518 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LIV/82/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2010 5519 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LIV/85/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Zaciszna” drodze wewnętrznej stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 129 położonej we wsi Kąty Węgierskie i działki nr 18 położonej we wsi Wola Aleksandra.
2010 5514 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/66/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Sokoła” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 8.
2010 5515 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LIII/74/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nieporęt i jej jednostkom podległym
2010 5516 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LIII/75/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2010 5449 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/93/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Paproci” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 74/10.
2010 5450 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/94/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Jarzębiny” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 69/1.
2010 5451 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/95/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Sielska” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 285/4, 285/50 i 284/8.
2010 5448 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/92/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Leśny Zakątek” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 72/3.
2010 5445 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/89/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5446 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/90/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Wiolinowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 119/10.
2010 5447 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/91/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Smyczkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 116/7.
2010 5456 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/100/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Baśniowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Michałów - Grabina gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 7/16.
2010 5457 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/101/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Leśna Polana” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 291/12 i 291/47.
2010 5458 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/102/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Gościnna” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 34/3, 34/8 i 36/1.
2010 5455 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/99/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Inwokacji” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 298/9 i 298/14.
2010 5452 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/96/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Księżycowa” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 286/10, 286/11, 286/21, 286/32, 286/47, 286/54, 286/60 i 286/74.
2010 5453 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/97/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Wojskiego” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 12/7, 12/10, 12/22 i 12/29.
2010 5454 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/98/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie nadania nazwy „Stolnika” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 9/3 i 9/7.
2010 4761 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/92/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4460 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/38/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeznaczenia środków na realizację zadań sołectw.
2010 4464 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr L/48/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości „Białobrzegi leśniczówka” i „Zegrze – Osada” położonych w Gminie Nieporęt.
2010 4462 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr L/46/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Irysowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 90/7, 90/10, 90/14.
2010 4463 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr L/47/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectw Białobrzegi i Wólka Radzymińska polegającej na włączeniu części dotychczasowego terenu sołectwa Białobrzegi do sołectwa Wólka Radzymińska.
2010 4461 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr L/45/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy „Rodzinna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 258/5.
2010 4438 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/118/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 3672 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LI/57/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
2010 3671 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LI/54/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2010 3676 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LII/70/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie założenia przedszkola publicznego w Białobrzegach, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu.
2010 3675 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LII/69/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Nieporęt na stałe obwody głosowania.
2010 3674 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LII/68/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze.
2010 3673 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr LI/59/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących działania wobec dłużników alimentacyjnych
2010 3546 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/39/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Nieporęt
2010 3165 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/16/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt
2010 3161 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/7/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt
2010 3162 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/13/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy „Bursztynowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 423/15, 426/17
2010 3164 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/15/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw: „Zosi”, „Telimeny”, „Rejenta” drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt
2010 3163 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/14/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw: „Soplicowo”, „Podkomorzego”, „Niezapominajki”, „Tulipanowa” gminnym drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt
2010 2042 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/26/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy „Wyścigowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 207
2010 2043 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/27/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy „Kalinowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 58/11
2010 2047 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/31/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Gerwazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 148/4 149/7
2010 2048 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/32/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Rejtana” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 180/5, 180/10
2010 2046 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/30/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy „Lisia” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 30/10
2010 2041 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/20/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji
2010 2044 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/28/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy „Brzozy” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 124/3, 124/8, 123/26, 123/25, 123/19
2010 2045 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/29/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy „Jagodowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 165/12, 165/11, 165/17
2010 969 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nieporęt
2010 968 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/111/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 967 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/110/200 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 970 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/117/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 973 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/120/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy „Jesionowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 11/6, 11/7 i 12.
2010 972 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/119/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy „Opal” drodze wewnętrznej położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej część działki ewid. o nr 129.
2010 971 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/118/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy „Porannej Rosy” drodze wewnętrznej położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 26/1 i 27/3.
2010 455 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/3/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”
2010 456 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/5/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nieporęt na rok 2010
2010 376 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/98/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2009r. w sprawie: nadania nazwy „Śmiałków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 143/2
2010 377 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/99/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazwy „Śmiałków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 143/2
2010 378 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/100/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazwy „Baletowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr 318/3 i 319/4
2010 39 2010-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/107/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010 – 2014”
2009 6786 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/104/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6787 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/105/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6788 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/106/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty miejscowej
2009 5706 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/89/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 3 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt
2009 5250 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/91/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych
2009 4875 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/82/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 3 września 2009r. w sprawie nadania nazwy „Geodetów” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17 i 19/18
2009 4006 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/70/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Spokojna” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt w stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34
2009 4005 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/69/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Brzozowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 34/34 i 34/28.
2009 4004 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/68/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Pszeniczna” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 34/12
2009 4007 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/71/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Kwitnącej Wiśni” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34
2009 4010 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/74/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Spełnionych Marzeń” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy w gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 628/6, 628/8 i 631/22
2009 4009 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/73/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Szczęśliwa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 233/1, 233/4, 233/5 i 233/20
2009 4008 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/72/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Polnych Maków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr nr 291/38, 291/56, 291/63
2009 3250 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/49/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 maja 2009r. w sprawi nadania nazwy „Regatowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy stanowiącej działkę o nr ewid. 646/1 oraz we wsi Rembelszczyzna stanowiącej działkę o nr ewid. 460
2009 2331 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/24/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym
2009 2332 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/6/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym
2009 2329 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/33/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy „Polnej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 46/20
2009 2330 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/23/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. o tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 2333 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/25/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”
2009 2336 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/5/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom”
2009 2337 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/32/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt
2009 2334 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”
2009 2335 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/26/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom”
2009 1919 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/34/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Nieporę
2009 1477 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/13/2009 z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nieporęt
2009 1474 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/1/2009 z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących działania wobec dłużników alimentacyjnych
2009 1475 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/9/2009 z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy „Osiedle Wojskowe” drogom wewnętrznym położonym we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt stanowiącym działki o numerach ewid.: 170/11, 170/38, 170/35, 170/41, 170/47, 140/72, 170/164
2009 1476 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/11/2009 z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nieporęt w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Nieporęt”
2009 882 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/5/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom” .
2009 881 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”.
2009 836 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Południowego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego.
2009 527 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/129/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieporęt na rok 2009.
2009 528 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/130/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008.