Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 152

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2150 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2149 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr XIV/136/2012 z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 211 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/379/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2014 210 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/374/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2014
2013 13034 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mrozach
2013 13033 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach
2013 13032 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/365/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrozy
2013 13031 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/364/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 13030 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/363/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 13029 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/361/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mrozy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 11637 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
2013 11636 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/354/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 11635 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku.
2013 11634 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłaty targowej w gminie Mrozy
2013 11633 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2014
2013 11632 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/350/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2013 11631 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mrozy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 10171 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/345/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 września 2013r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”
2013 10170 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 10169 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2013 10168 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Mrozy
2013 9845 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 9844 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/327/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach
2013 9843 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/326/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mrozy
2013 9062 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 9061 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2013
2013 8047 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Mrozach
2013 8046 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia jednolitych nazw ulic w gminie Mrozy
2013 8045 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/314/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy dla skweru w Mrozach
2013 8044 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy
2013 8043 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy
2013 8042 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6467 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/301/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2013 6011 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/295/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2013- 2018 w gminie Mrozy
2013 6010 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/293/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zasad sprawowania pogrzebu na koszt gminy Mrozy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2013 6009 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/290/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mrozy na lata 2013 – 2017
2013 6008 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
2013 5948 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy
2013 4992 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/281/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy.
2013 4991 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/280/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4990 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/277/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2013 3350 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/267/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach.
2013 3349 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy
2013 3348 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/256/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2864 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statuty Gminnego Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach
2013 2863 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2013 2862 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrozy na lata 2013 – 2017
2013 2861 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2860 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2859 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mrozy i zagospodarowania tych odpadów
2013 2858 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy.
2013 2857 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 2856 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/252/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrozy”
2013 1729 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1580 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/246/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
2013 1579 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy
2013 1578 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/241/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1577 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/240/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2013 1576 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na terenie Gminy Mrozy
2013 1575 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2013
2012 8848 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody połozonych na terenie powiatu mińskiego
2012 8847 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/215/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
2012 8846 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/214/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mrozy
2012 8845 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8844 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2013
2012 7436 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. w sprawie nadania anzwy ulicom w gminie Mrozy
2012 7435 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Mrozach
2012 7434 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach
2012 7433 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mrozy na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7432 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Mrozy Nr III/23/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2012 7431 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2013
2012 7430 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku.
2012 7429 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 12 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2012 6168 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/190/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach
2012 6167 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 24 sierpnia 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego
2012 6166 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/185/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
2012 6165 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/184/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 24 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Mrozy Nr III/23/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2012 5841 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2012 5840 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/181/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2012 5839 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla parku w Mrozach
2012 5838 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Mrozy Nr III/23/11 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2012 5406 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrozy dotyczących działek położonych w Jeruzalu
2012 5405 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 4893 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/149/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/115/2011 Rady Gminy Mrozy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017.
2012 4321 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 8 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
2012 3701 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/154/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na terenie Gminy Mrozy
2012 3700 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/153/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na terenie Gminy Mrozy
2012 3433 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/147/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr XIV/138/2012 z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku
2012 3432 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/146/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. o zmianie Uchwały Nr XIV/137/2012 roku z dnia 6 marca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr XII/115/2011 Rady Gminy Mrozy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017.
2012 3337 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XV/ 152/ 2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrozy”
2012 2452 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze za odbiór nieczystości stałych.
2012 2259 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Mrozy z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 2258 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Gminy Mrozy z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2012 1977 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Mrozach Nr XXXIX/280/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
2012 1976 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 26 października 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mrozy Nr XXXIX/272/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2012 1403 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego
2012 1402 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach
2012 426 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/121/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrozy, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania
2012 425 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/118/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.
2012 424 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2012
2012 178 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/147/08 RADY GMINY MROZY z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 173 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/136/08 RADY GMINY MROZY z dnia 21 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 8525 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/110/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania
2011 8526 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/113/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nazwy ulicy w gminie Mrozy.
2011 8524 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/109/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2011 8522 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/106/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 8523 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na terenie Gminy Mrozy
2011 8181 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/ 101 /2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku.
2011 8182 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/102/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2012
2011 8179 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI /99/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2011 8180 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/100/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012
2011 5503 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedeszkole w Mrozach prowadzone przez Gminę Mrozy
2011 5504 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1567 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr III/10/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2011
2011 1568 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Mrozy z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Mrozy i jej jednostkom podległym
2011 1220 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/17/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2011 1221 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/22/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy w Mrozach Nr XXXIX/280/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
2011 1222 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2010 7341 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz przypadków w jakich można nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia
2010 7340 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach
2010 7339 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mrozy
2010 7342 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminne Przedszkole w Mrozach w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o tej samej nazwie
2010 7345 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
2010 7344 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
2010 7343 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
2010 6830 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku
2010 6829 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2010 6832 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2011
2010 6831 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2011
2010 5175 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich dzialalności statutowej
2010 5176 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2010 3943 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Mrozy
2010 3944 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2010 3942 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Mrozy
2010 2437 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego
2010 2438 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mrozy"
2010 2264 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 4 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1398 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2010
2009 6093 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku
2009 6092 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 6094 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2010
2009 6096 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2010
2009 6095 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze za odbiór nieczystości stałych
2009 5476 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Mrozy
2009 5477 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/198/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2009 3782 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
2009 1402 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2009 1399 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego przyznawanie i wypłacanie dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2009 1401 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/174/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego przyznawanie i wypłacanie dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2009 1398 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2009
2009 1400 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/09 Rady Gminy Mrozy z dnia 24 lutego 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze za odbiór nieczystości stałych
2009 261 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/08 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze za odbiór nieczystości stałych.