Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 51

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10051 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 80.X.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mochowo
2019 10031 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 79.X.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10030 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 75.X.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Mochowo, w Gminie Mochowo
2019 8507 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 62.IX.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Mochowo Parcele i Bendorzyn w gminie Mochowo
2019 7243 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7242 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mochowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7241 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Mochowo
2019 4888 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji na rzecz spółek wodnych
2019 2606 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Malanowo Stare, Cieślin, Ligowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele w gminie Mochowo
2019 2605 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 33/VI/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Malanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin w gminie Mochowo
2019 862 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian statutów sołeckich
2019 861 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 28/V/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 531 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w powyższym zakresie
2019 530 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Mochowo w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 529 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2019 rok
2018 12610 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12609 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12608 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019
2018 12607 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12606 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2018 10779 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 375/XLIX/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części miejscowości Łukoszyno Biki, Żuki, w gminie Mochowo
2018 10778 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 374/XLIX/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mochowo
2018 9855 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 371/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mochowo
2018 9854 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 370/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mochowo
2018 9853 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 369/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji na rzecz spółek wodnych
2018 9852 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 367/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 6972 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 359/XLVI/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2018 6971 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 358/XLVI/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2018 4716 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 350/XLV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mochowo na obwody głosowania
2018 3868 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 346/XLIV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2018 3867 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 345/XLIV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mochowo na okręgi wyborcze
2018 2287 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 329/XLIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2018 2286 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 328/XLIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów
2018 617 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 322/XLII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 615 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 321/XLII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mochowo na lata 2017 – 2020
2018 613 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 319/XLII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2018 rok
2018 424 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 320/XLII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11512 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 308/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 11511 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 300/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11510 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 299/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11509 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 298/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2018
2017 11508 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 297/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 9058 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 282/XXXIX/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części miejscowości Gozdy, Ligowo, Śniechy, Malanowo Nowe, Malanówko, Malanowo Stare, Żółtowo, Żuki, Mochowo Parcele, Sulkowo Bariany, Bożewo, Cieślin, Łukoszyn w gminie Mochowo
2017 6875 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 278/XXXVIII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie
2017 6359 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr 264/XXXVII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mochowo
2009 5568 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 179/XXIX/09 Rady Gminy Mochowo z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budzetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie
2009 5567 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 178/XXIX/09 Rady Gminy Mochowo z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie
2009 5570 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 181/XXIX/09 Rady Gminy Mochowo z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budzetowej pod nazwą Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie
2009 5569 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 180/XXIX/09 Rady Gminy Mochowo z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budzetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa w Ligowie
2009 3379 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 168/XXVI/09 Rady Gminy Mochowo z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 1125 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr 134/XXIII/08 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mochowo na rok 2009