Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 105

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6797 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2019 6794 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5048 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Mirów do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.
2019 3323 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirów w 2019 roku.
2019 3322 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 3321 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 3320 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Mirów jest organem prowadzącym.
2019 3319 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirów
2019 1450 2019-01-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/14/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2018 r. na rok 2019
2018 13251 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 13250 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirów.
2018 12132 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla ustalenia podatku rolnego.
2018 12131 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2018 12130 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2013”
2018 12129 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12101 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 11860 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2018 9676 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/254 Rady Gminy Mirów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9675 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirów.
2018 9320 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/250/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XX/117/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów
2018 8005 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mirów
2018 8004 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/241 /2018 Rady Gminy Mirów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mirów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4849 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/231/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4630 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 4629 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wytycznych nadawania nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym oraz parkom i skwerom na terenie Gminy Mirów.
2018 4628 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirów, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą –Prawo oświatowe.
2018 2720 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie.
2018 2719 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/221/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirów.
2018 2715 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/220/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 1297 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2017 r.
2017 12538 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mirów jest organem prowadzącym.
2017 12439 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie.
2017 12438 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Bieszkowie Dolnym.
2017 12437 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bonawentury Stachury w ZSP Zbijów Mały nr 1 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bonawentury Stachury w ZSP Zbijów Mały nr 1.
2017 12436 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Mirowie.
2017 11003 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/64/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2017 10978 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego.
2017 8584 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XX/117/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów
2017 7735 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie.
2017 7149 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mirów
2017 6026 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mirów jest organem prowadzącym
2017 5250 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirów
2017 4433 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirów.
2017 4432 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2508 2017-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Mirów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Mirów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczy.
2017 954 2017-01-31 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/140/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2016 r.
2016 10231 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2016 10230 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 10229 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10228 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego.
2016 7816 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów
2016 3742 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włąścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz okreslenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3741 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 3740 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirów których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Mirów udostępnionych przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 2824 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/92/016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2823 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2822 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2821 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 2820 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirów
2016 1644 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/78/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 25 stycznia 2016r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1597 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirów.
2016 1543 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Mirów na lata 2016-2020”.
2016 240 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia budzetu Gminy Mirów na 2016 rok
2015 11180 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „ Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mirów na lata 2016-2019”
2015 10324 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10322 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10321 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla ustalenia podatku rolnego.
2015 10320 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 10234 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 5281 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/102/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2015 5280 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3402 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3401 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirów.
2015 1413 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/170/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 1412 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/9/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia budżetu gminy na 2015r.
2014 10251 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 9812 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLII/212/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zbijowie Małym.
2014 9640 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/211/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Mirów oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
2014 6496 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/204/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 5511 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z gminnego obiektu sportowego położonego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym.
2014 5510 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirów.
2014 2741 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 184/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 102 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2014 rok.
2013 12211 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirów.
2013 12210 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 12209 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego.
2013 10597 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 9056 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mirów, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2013 9055 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/90/2005 Rady Gminy Mirów z dnia 31 marca 2005 r. określającej regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów.
2013 9054 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 6867 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXX/180/ 2010 Rady Gminy Mirów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 6231 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu dla zatrudnionych w szkołach i placówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mirów.
2013 6230 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirów, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Mirów udostępnionych przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 3872 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 173/2010 Rady Gminy Mirów z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2010
2012 8255 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/88/2012 Rady Gminy Mirów z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
2012 3078 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2012 Rady Gminy Mirów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mirowie.
2012 1273 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/09 Rady Gminy Mirów z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 7165 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/54/ 2011 Rady Gminy Mirów z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7166 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr NR IX/55/2011 Rady Gminy Mirów z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2011 5342 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Mirów z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Mirów
2010 6584 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXX/181/2010 Rady Gminy Mirów z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego.
2009 4588 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/09 Rady Gminy Mirów z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirów
2009 1867 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy Mirów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1868 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/123/09 Rady Gminy Mirów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie
2009 1866 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/09 Rady Gminy Mirów z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych