Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 193

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9825 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie.
2019 9824 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miedzna.
2019 9823 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2019 9822 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2019 rok.
2019 8995 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzna.
2019 8994 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2019 rok.
2019 7868 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miedzna na lata 2019-2023".
2019 7867 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7866 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5829 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miedzna.
2019 3359 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2019 3358 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedzna w 2019 roku".
2019 3357 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2019 rok.
2019 2524 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego. leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
2019 2523 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1312 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2018 rok.
2019 1311 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2019 rok.
2019 905 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 904 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 903 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
2019 902 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 901 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Miedznie.
2018 11813 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 11170 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedzna
2018 11009 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 11008 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miedzna na rok 2019.
2018 8472 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miedzna.
2018 8471 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miedzna.
2018 5516 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu.
2018 5515 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2018 rok.
2018 2756 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie.
2018 2755 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzna w 2018 roku".
2018 2754 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2753 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2018 2752 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2018 rok.
2018 2722 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
2018 1623 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2017 rok.
2018 955 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2018 rok.
2018 815 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych, publicznych placówkach w Gminie Miedznie.
2018 810 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 235 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 10497 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 10290 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego.
2017 10289 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Miedzna.
2017 10288 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Miedzna.
2017 10287 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 10286 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
2017 10285 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 9159 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 8823 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 8021 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/84/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzna.
2017 7428 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 7174 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/121/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 6233 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miedzna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2017 4933 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok.
2017 3879 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie.
2017 3878 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3876 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącycm jest Gmina Miedzna.
2017 3875 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej posiadającej obwód, prowadzonej przez Gminę Miedzna oraz określeniea dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.
2017 2515 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/123/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedzna w 2017 roku".
2017 2246 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian uhwały budżetowej gminy Miedzna na 2016 rok.
2017 723 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok.
2017 541 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gmine Miedzna.
2017 539 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2017 rok.
2016 10260 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok.
2016 9855 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 rok.
2016 9854 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 9853 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miedzna na rok 2017.
2016 8842 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2016 rok.
2016 7091 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o chrakterze socjalnym.
2016 7090 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedzna.
2016 5115 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 5114 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 5113 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5112 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzna.
2016 5111 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie dbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5110 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego.
2016 5109 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części na terenie gminy Miedzna.
2016 5108 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie.
2016 4157 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok.
2016 4152 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok.
2016 2995 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XII/74/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/2015 Rady Gminy w Miedznie z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związne z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina Miedzna.
2016 1864 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok.
2016 857 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum.
2016 850 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok.
2015 9992 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9991 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 9990 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok.
2015 9989 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia jej stawek.
2015 9463 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2015 9307 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2015 9306 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok.
2015 9305 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9304 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
2015 8463 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok.
2015 7731 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina Miedzna.
2015 7244 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok.
2015 6676 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok
2015 4219 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie.
2015 4157 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
2015 4156 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3488 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miedzna.
2015 3487 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/15/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedzna.
2015 2678 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 2459 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 1921 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 1175 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok.
2015 501 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok.
2014 10745 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2015 rok.
2014 10744 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10743 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 10249 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok.
2014 8866 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2013 rok.
2014 8623 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2013 rok.
2014 7660 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XX/131/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2013 rok.
2014 7158 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedzna.
2014 7157 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowaczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2014 7156 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2014 7155 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miedzna na lata 2014-2018".
2014 6949 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budzetowej gminy Miedzna na 2013 rok.
2014 5482 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miedzna na lata 2014-2018".
2014 5155 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych działających na terenie Gminy Miedzna.
2014 3650 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2012 rok.
2014 3297 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XV/89/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2012 rok.
2014 3144 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2012 rok.
2014 3000 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.
2014 2999 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 2378 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2012 rok.
2014 960 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XII/67/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2012 rok.
2014 924 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 r.
2014 550 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok.
2013 13376 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 13231 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr xvi/97/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na okręgi wyboecze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2013 12229 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 12228 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2013 12227 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 12226 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12225 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2014 rok.
2013 12224 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
2013 11923 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 10779 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 8881 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 8578 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 8113 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2013 8091 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 ok.
2013 8090 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2013 6136 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/132/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedzna oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 5267 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5266 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 5265 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miedzna.
2013 5264 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5263 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5262 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4667 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/167/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Miedzna.
2013 3153 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2013 2241 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010r.
2013 626 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2013 rok.
2012 8144 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego.
2012 8143 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8142 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8141 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie obiżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miedzna na rok 2013.
2012 8140 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2012 8139 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 8138 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2012 5777 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedzna.
2012 1007 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
2012 1006 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedzna na 2012 rok.
2011 7813 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miedzna rok 2012.
2011 7812 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 7838 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7837 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/34/2011 Rady Gminy w Miedznie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
2011 4758 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
2011 4258 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysikości opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedzna.
2011 2967 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/83/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie.
2011 583 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedzna na 2011 rok.
2011 584 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2010 7325 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr XIV/81/2000 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 lutego 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie
2010 5952 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5953 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/210 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 5255 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 r.
2010 5256 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 5257 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie okreslenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 3878 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3877 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2010 3876 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/11/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2010 3635 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2009 6403 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2009 3608 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2009 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/11/1002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 2457 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2009 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych, publicznych placówkach w gminie Miedzna
2009 2455 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2009 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miedzna
2009 2456 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2009 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
2009 1598 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2009 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr II/11/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 3 grudnia 2002r.w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1484 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2009 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miedzna