Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 435

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11694 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019 -2022”
2019 11693 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/130/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019- 2022”.
2019 11692 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/115/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 11427 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/140/ 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice
2019 11426 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/139/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Michałowice
2019 11425 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/129/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/322/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 11424 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/128/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 11423 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/127/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. Zmieniająca uchwałę Nr XV/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”.
2019 11422 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/125/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, z siedzibą w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20.
2019 11421 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/124/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Nowej Wsi wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi przy ul. Głównej 96
2019 11420 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/123/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Komorowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20.
2019 11419 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/122/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/340/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2019 11418 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/121/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/96/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – ETAP II”.
2019 11417 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/120/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/95/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) przy ul. Kuchy w Regułach.
2019 10392 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/113/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze rowerowej w Regułach i w Pęcicach
2019 10391 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/112/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 8479 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/97/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”.
2019 8478 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/96/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – ETAP II”.
2019 8477 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/95/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) przy ul. Kuchy w Regułach.
2019 8476 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/94/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/ 45/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15  lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
2019 8475 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/93/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/428/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice
2019 8474 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/89/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 6344 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/77/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/234/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice
2019 6343 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 6212 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/80/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Michałowice
2019 6211 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/79/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych na terenie gminy Michałowice
2019 6210 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/78/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowej Wsi
2019 6209 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Gminnej Rady Narodowej Nr XV/63/87 z dnia 26 października 1987 r. w sprawie zmiany nazw ulic i nadania nazw ulicom nowopowstałym na terenie gminy Michałowice
2019 6208 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2019 6207 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.
2019 6206 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2019 6205 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2019 6204 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2019 6203 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 5632 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/85/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. z uwagi na omyłkę pisarską.
2019 5631 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica- część IIB", obejmującego teren cmentarza parafialnego w Komorowie
2019 5630 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 4242 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Michałowice.
2019 4017 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/ 45/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
2019 3911 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019¬-2023.
2019 3910 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/55/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawki procentowej oraz zasad jej stosowania
2019 3909 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 3908 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/383/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2019 3907 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz określenia granic ich obwodów.
2019 3476 2019-03-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/33/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 2960 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa”
2019 2574 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice
2019 2244 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli Gminy Michałowice
2019 1235 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014¬-2018
2019 1234 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023.
2019 1233 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2019 1232 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2019 1231 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 13157 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+.
2018 13156 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
2018 13155 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2018 12567 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałowice.
2018 12566 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice.
2018 12565 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. na terenie Gminy Michałowice.
2018 12564 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2019 r.
2018 12563 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. na terenie Gminy Michałowice.
2018 11155 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/450/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Długa” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
2018 10917 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/456/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 10913 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023
2018 10912 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/453/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowice
2018 10911 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/452/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 10910 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/451/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 10909 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/449/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 10720 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/447/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice
2018 10226 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/454/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014¬-2018.
2018 9813 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/445/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 8200 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/437/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody lipy drobnolistnej rosnącej na terenie Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach
2018 8199 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/435/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Rower Gminny.
2018 8198 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/427/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 8123 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/428/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 8122 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/429/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.
2018 7661 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/424/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.
2018 7660 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/423/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 7659 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/422/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 6468 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/416/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Michałowicach-Wsi, w Gminie Michałowice
2018 6467 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/407/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice
2018 6466 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/406/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.
2018 6465 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 405/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Michałowice.
2018 6464 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/404//2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice.
2018 6463 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 6462 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII /401/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018.
2018 6461 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/398/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Michałowice instrumentem płatniczym.
2018 6460 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/397/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 5133 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/393/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2018 5132 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/392/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5131 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/391/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 5130 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/390/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 3333 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/380/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne).
2018 3028 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/384/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.
2018 3027 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/383/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 3026 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 3025 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/379/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice
2018 1668 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/357/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2018 1350 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice.
2018 1349 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/373/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2018 1348 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/363/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
2018 1347 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX /362/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018  Gminy Michałowice
2018 1346 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/360/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2017 12106 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/358/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 12105 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/359/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2017 11094 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/353/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Granicy, w Gminie Michałowice
2017 11093 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/330/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Michałowice-Wieś część II”
2017 11065 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/352/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
2017 10885 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/347/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 10884 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/344/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice.
2017 10883 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/343/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice
2017 10882 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/342/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu.
2017 10881 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/341/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
2017 10880 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/340/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2017 10879 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/339/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.
2017 10878 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/338/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018 .
2017 10877 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/336/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. na terenie Gminy Michałowice.
2017 10876 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/335/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.
2017 10875 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/334/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2018 r.
2017 10874 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. na terenie Gminy Michałowice.
2017 10873 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/332/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2017 9716 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/315/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
2017 9692 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/312/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2017 9645 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/320/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Michałowicach, w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 9644 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/319/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Komorowie w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 9643 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/318/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 9642 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/314/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Mała”
2017 8635 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/290/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2017 8068 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2017 7294 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/260/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice
2017 7010 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XIX/226/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2017 6452 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV /309/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Granicy, w Gminie Michałowice
2017 6451 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/296/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2017 6450 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/295/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej i podwórkowej.
2017 6449 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/294/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018
2017 5356 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/56/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r., uchylenia w części uchwały nr VI/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Michałowicach z dnia 10 marca 1989 r. oraz nadania nazwy ulicy położonej w Regułach, w gminie Michałowice
2017 5355 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/287/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Komorowie, w gminie Michałowice
2017 5354 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/286/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Pęcicach Małych, w Gminie Michałowice
2017 5353 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/285/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/208/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
2017 5352 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/272/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018.
2017 5351 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/270/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/240/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2017 5041 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2017 4809 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/269/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017r. uchylająca uchwałę Nr XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
2017 4105 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/263/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3944 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 2877 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/236/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2017 2831 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2017 2496 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/242/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2017 2495 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/241/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018 .
2017 2136 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI/192/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2017 1775 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/240/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2017 1773 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.
2017 1769 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/237/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2017 615 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/235/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2017 614 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/234/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Pęcicach Małych, w Gminie Michałowice
2017 613 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/233/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/91/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
2017 612 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIX/229/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r.
2017 611 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/227/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2016 11702 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/219/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 10867 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 10866 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10865 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. na terenie Gminy Michałowice.
2016 10864 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2017 r.
2016 10863 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. na terenie Gminy Michałowice.
2016 10835 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/199/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
2016 10834 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu.
2016 10539 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/208/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2016 10538 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/201/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Michałowice
2016 10537 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/200/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Michałowice
2016 10536 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych na lata 2016- 2020
2016 10248 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/163/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2016 9100 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2016 7593 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2016 7177 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/175/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia „Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz funkcjonowaniem postoju TAXI na terenie Gminy Michałowice”.
2016 7176 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/174/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 7175 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/173/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 7174 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/172/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 7173 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”.
2016 7172 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/170/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7171 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/169/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałowice
2016 7170 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/167/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018 .
2016 5224 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XII/115/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 5212 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XII/113/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2016 4539 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2016 3602 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2016 3016 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2016 3015 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2016 1094 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XII/130/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2016 1093 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XII/118/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 280 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/123/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2016 166 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/124/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr XI/101/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 165 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/122/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 164 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/121/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.).
2016 163 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/116/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/98/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.
2015 10922 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 10448 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice.
2015 10330 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice.
2015 10329 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2016 r.
2015 10328 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.
2015 10327 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 9975 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2015 8996 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2015 8806 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/35/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2015 7643 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2015 7642 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2015 7641 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2015 6623 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie pomnika przyrody wpisanego do rejestru pomników pod numerem 48 na terenie powiatu pruszkowskiego
2015 6622 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2015 6621 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/106/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
2015 6620 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2015 6619 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.
2015 5815 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”
2015 5814 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”
2015 5813 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 5812 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018.
2015 5811 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Michałowice
2015 5810 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.
2015 5809 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2015 5808 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Komorowie, w Gminie Michałowice
2015 5661 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wesoła” w Michałowicach-Wsi, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice
2015 5660 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Spacerowa” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice
2015 5659 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”
2015 5658 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś
2015 5657 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
2015 5490 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 5489 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/8/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 4572 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 3686 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/407/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 2826 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/387/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 2317 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/376/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 1537 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 1322 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 420 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2014 12074 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/384/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz-Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz-Kolonia i Michałowice-Osiedle
2014 12073 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/383/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bugaj” w Komorowie-Wsi
2014 12072 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/382/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Polna” w Komorowie-Wsi
2014 12071 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/381/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska” w Regułach
2014 11838 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XLII/412/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach
2014 11837 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XLII/409/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.
2014 11646 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLII/408/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2015 roku.
2014 11142 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/402/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2014 11141 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/401/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/138/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
2014 11140 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/400/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2014 11139 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/399/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2014 11138 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/398/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2014 11137 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/394/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie oraz zmiany uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice
2014 11136 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/392/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice.
2014 10441 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/346/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2014 10374 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLI/389/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9680 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 9337 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/372/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/190/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 8739 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 8738 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 8494 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 8038 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 7489 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 7488 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 7154 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.
2014 7153 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/81/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.
2014 7152 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.
2014 7151 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/358/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice.
2014 7150 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018 .
2014 7149 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.
2014 6641 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
2014 6091 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2014 6090 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/337/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2014 6089 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 5676 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4859 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011
2014 4632 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XX/188/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 4443 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/326/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 4392 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 4391 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 4384 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ustalenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej
2014 4383 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2014 4357 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 3971 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 2374 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XV/153/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 937 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/142/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2013 13180 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice.
2013 13179 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice.
2013 13178 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2014 roku.
2013 13177 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/330/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2013 13176 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.
2013 13175 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2013 13174 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018
2013 13173 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 13172 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Michałowicach Nr XIII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 12082 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
2013 11903 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
2013 10935 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
2013 9961 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009­2013.
2013 9305 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie Gminy Michałowice
2013 8968 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2013
2013 8967 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice „Rodzina 3+”
2013 7759 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2013 7758 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2013 7757 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2013 7664 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III / 8 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
2013 7122 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/328/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
2013 6103 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”
2013 5783 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice
2013 5782 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVI/239/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2013 5011 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
2013 4741 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2013 4740 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 4739 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowice.
2013 4738 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4737 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice
2013 3724 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2013 3723 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice
2013 3414 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2009 rok.
2013 3173 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/276/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009
2013 2120 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/190/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 2117 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/204/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.
2013 1586 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 1585 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1584 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII/120/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 1583 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2013 1582 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/200/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1113 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/158/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/210/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.
2013 1112 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/157/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice
2013 1111 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/156/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2013 890 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.
2013 889 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/427/2002 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
2013 888 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/205/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
2013 887 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice
2013 886 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice
2013 885 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 9237 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Michałowice.
2012 9236 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2013 roku.
2012 8593 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8592 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 8009 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/185/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2012 8008 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/189/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r. na terenie Gminy Michałowice.
2012 5947 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/168/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2012 5946 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2012 5945 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”.
2012 5944 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Granica oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla.
2012 4100 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2012 4099 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/145/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice
2012 4098 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek procentowych i określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 3408 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/140/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.
2012 3407 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Michałowice.
2012 3406 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 2708 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 2518 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
2012 1276 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok
2012 1225 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XII/117/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 1226 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XII/119/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012.
2012 1227 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XII/126/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 54 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. Zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
2012 53 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia dwóch odrębnych osiedli oraz zmiany statutu Gminy Michałowice.
2012 55 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 57 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/106/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
2012 56 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/58/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice.
2011 7193 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r. na terenie Gminy Michałowice.
2011 7194 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r. na terenie Gminy Michałowice.
2011 7195 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2012 roku.
2011 7129 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2008 rok
2011 5940 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice”
2011 5939 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice
2011 5938 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.
2011 5943 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice
2011 5942 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2011 5941 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2011 4888 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.
2011 4889 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2011 4828 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany § 14 statutu sołectwa Sokołów.
2011 4540 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4539 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Michałowice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2011 4541 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.
2011 4543 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2011 4542 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice.
2011 3937 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2009 rok
2011 3163 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2011 3162 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2011 3165 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2011 3164 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2011 1688 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Michałowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1687 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica
2011 1686 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/2010 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice
2011 1690 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2011
2011 1689 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2011 978 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr III / 9 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2010 7303 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/331/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2011 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 7302 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/330/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2010 6075 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie gminy Michałowice
2010 6074 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami
2010 6072 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok na terenie gminy Michałowice
2010 6073 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami
2010 6076 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 6077 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013
2010 5914 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/327/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r. na terenie Gminy Michałowice
2010 4800 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2010 4799 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2010 4798 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
2010 4801 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XLV/309/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice
2010 4058 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice
2010 4057 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009
2010 3434 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
2010 2922 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób korzystających z programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2010 2923 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych
2010 2921 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2010 2924 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2010 2633 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2010 2519 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XL/281/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice
2010 1862 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1861 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 206 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2008 rok
2010 192 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok
2010 139 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2010 138 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
2010 141 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2010 140 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 6870 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok
2009 5976 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 5975 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. na terenie Gminy Michałowice.
2009 5977 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/09 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013
2009 5974 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 5726 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie gminy Michałowice
2009 4916 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 września 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice
2009 4229 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego część obszaru Opacz Kolonia zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r
2009 4230 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły
2009 4014 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2009 4015 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2009 4013 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 4016 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice
2009 2840 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice
2009 2841 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013
2009 1883 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Michałowice
2009 1884 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2009 1634 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009
2009 912 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 - 2008.
2009 913 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.