Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 206

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10734 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2019 10733 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/143/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów i logopedów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2019 8552 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8222 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym
2019 7826 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Stołówka Gminna w Miastkowie Kościelnym i nadania statutu
2019 6702 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym i zmiany aktu założycielskiego tego przedszkola
2019 5807 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów
2019 5806 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku
2019 1833 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Miastków Kościelny
2019 1037 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.
2019 1036 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.
2019 1035 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku zelowego za zakup posiłku i żywności dla osób objetych wieloletnim rzadowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2013
2019 1002 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2019
2019 756 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Miastków Kościelny
2019 707 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Miastków Kościelny
2018 13339 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawiew sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miastków Kościelny
2018 13178 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2018 13080 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Miastkowie Kościelnym i ustalenia Statutu Żłobka
2018 13079 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektów nowych statutów jednostek pomocniczych Gminy Miastków Kościelny.
2018 11021 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/249/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2019
2018 10958 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/251/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2019 rok
2018 10957 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/250/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2019 rok obowiązujących na terenie Gminy Miastków Kościelny
2018 10061 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2018 r. Statut Gminy Miastków Kościelny
2018 8828 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Miastków Kościelny
2018 8827 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastków Kościelny
2018 8175 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/237/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow położonych na terenie Gminy Miastków Kościelny
2018 4218 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Miastków Koscielny na 2018 rok
2018 4217 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stalych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miastków Kościelny, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4216 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miastków Kościelny na okręgi wyborcze
2018 3040 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 3039 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2018
2018 2285 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklracji podatkowych
2018 1082 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2018 811 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/217 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz  szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miastków Kościelny oraz trybu kontroli prawidlowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 759 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 758 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2018
2018 757 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2017 11520 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2018 rok
2017 11519 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie Gminy Miastków Kościelny
2017 11518 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
2017 9757 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2017 9756 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin nie ujętych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 9755 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miastków Kościelny, który stanowi załącznik do uchwały Nr XLIX/282/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 września 2014 roku
2017 9015 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2017 9013 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy Miastkow Kościelny na rok 2017
2017 9011 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2017 7464 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2017 6350 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Miastków Kościelny
2017 4212 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/143/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2010 r.
2017 4211 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2880 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2017 2879 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016
2017 2073 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 2049 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2017 1678 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 1384 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat pięciu wprowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny w placówkach przedszkolnych
2016 11453 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok obowiązujących na terenie gminy Miastków Kościelny
2016 11422 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym
2016 11421 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2016 11420 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta, dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2017 rok
2016 10666 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016.
2016 10665 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016.
2016 10664 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016.
2016 10663 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr Nr XVII/96/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016.
2016 10475 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 października 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
2016 7645 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miastków Kościelny
2016 7644 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7643 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny
2016 2150 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015
2016 2143 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015
2016 2139 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015
2016 308 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastków Kościelny
2015 11399 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia wzoru formularza informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 11280 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/55/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 11279 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/53/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2016 rok
2015 11278 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/52/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na 2016 rok
2015 9021 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXV/123/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 31 sierpnia 2012 r.
2015 6805 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2013 rok, wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2015 5673 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015
2015 5238 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2015r.
2015 2166 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miastków Kościelny
2015 2165 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” dla części obrębów geodezyjnych: Kruszówka, Zwola, Miastków Kościelny, Ryczyska, Zasiadały w gminie Miastków Kościelny
2015 902 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2015
2014 11904 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2014 11903 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 11902 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stawki opłaty targowej na 2015 rok
2014 11901 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r.
2014 11900 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2015r.
2014 11530 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 września 2014r. w sprawie Statutu Gminy Miastków Kościelny
2014 11434 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 19.04.2013r.
2014 10209 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 19.04.2013r.
2014 9915 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014.
2014 9914 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014
2014 6229 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 6216 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 5637 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2013.
2014 5636 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 5635 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 5322 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2014.
2014 4489 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 3058 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 2388 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 2387 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 1604 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 18 marca 2013r.
2014 1528 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/231/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miastków Kościelny
2014 1510 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 1509 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 stycznia 2014r. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 719 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XX/91/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 718 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2013 13411 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/218/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawelk podatku od środków transportowych na 2014r.
2013 13410 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/217/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie stawki oplaty targowej na 2014r.
2013 13409 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/216/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
2013 13408 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/215/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2014 rok
2013 13407 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXXIX/212/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 października 2013r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych własność gminy oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2013 12081 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 12080 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 11164 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 10501 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 10500 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 7 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 10152 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 9095 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 8686 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 8543 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2013 8542 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2013 7674 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 7623 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miastków Kościelny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7287 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XL/163/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 7286 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 6855 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/161/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 6215 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5034 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 5033 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 4874 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie udzielenia jednorazowej dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzegach
2013 4873 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny
2013 4872 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/148/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miastków Kościelny
2013 4352 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/110/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2013 4302 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 4 marca 2013r. w spraw sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/143/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2010r.
2013 4050 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/152/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 3209 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXV/123/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 31 sierpnia 2012r.
2013 3208 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny.
2013 3207 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miastków Kościelny, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2277 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 2135 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2013 1369 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2013.
2013 802 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miastków Kościelny
2013 801 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miastków Kościelny
2013 800 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 799 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2012 10111 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/129/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Miastków Kościelny.
2012 8674 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym
2012 8673 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok .
2012 8672 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie stawki opłaty targowej na 2013 rok.
2012 8671 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8670 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2013 rok.
2012 7635 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2012 7634 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/112/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2012 7209 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmiany liczby drzew tworzących obiekt poddany ochronie bez zmiany składu gatunkowego
2012 7208 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Miastków Kościelny na okręgi wyborcze
2012 6391 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Miastków Kościelny przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2012 5652 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym
2012 4400 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/105/ 2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz granic obwodów szkół podstawowych, gimnazjów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Miastków Kościelny
2012 2492 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzegach
2012 2491 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/87/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Oziemkówce
2012 2053 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2012 1988 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2009 rok.
2012 1983 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2012 1444 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/92/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2012 1113 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1112 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2012 581 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/70/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastów Kościelny
2012 315 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/122/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2011 7731 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7730 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2012 rok.
2011 7733 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok .
2011 7732 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie stawki opłaty targowej na 2012 rok.
2011 7118 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/84/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2011 3637 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w gminie Miastków Kościelny
2011 2722 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w gminie Miastków Kościelny
2011 1627 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2010 7008 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/165/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2011 rok.
2010 7007 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/164/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2011 rok.
2010 7006 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/162/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Miastków Kościelny oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
2010 7011 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/168/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok .
2010 7010 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/167/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 7009 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/166/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawki opłaty targowej na 2011 rok.
2010 3066 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2010 3067 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/137/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz sposobu ich pobierania
2010 2930 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/130/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Miastków Kościelny na 2010 rok
2010 2931 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/143/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów i logopedów, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2010 872 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/82/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2010 516 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2009 7044 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/115/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym
2009 6855 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 6854 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 6698 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny
2009 6697 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/126/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na terenie gminy Miastków Kościelny
2009 6320 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/120/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie stawki opłaty targowej na 2010 rok
2009 6316 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/116/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2010 rok
2009 6318 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/118/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok i zwolnień z tego tytułu
2009 6317 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/117/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2010 rok
2009 6319 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/119/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień z tego tytułu
2009 2591 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2592 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXII/95/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny
2009 2593 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXII/96/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Miastków Kościelny
2009 1006 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/83/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2009.
2009 1007 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/87/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.