Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 188

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7979 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2019 7978 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
2019 6874 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 6873 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/26/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 4886 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 4826 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4825 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 4824 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4072 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/31/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Magnuszew
2019 3398 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VIII/44/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew.
2019 3397 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Magnuszew.
2019 1094 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/34/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 1093 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/29/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr VII/323/18 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Magnuszew i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2019 1092 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/30/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029.
2018 13046 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr VIII/21/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone wsparcie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 13045 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr VIII/20/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 13044 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr VIII/19/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
2018 11330 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/323/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Magnuszew i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2018 10541 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr VII/319/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Magnuszew.
2018 10535 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr VII/317/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2018 7535 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/304/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Magnuszew.
2018 6965 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/67/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ew. 19, 20 i części działek nr ew. 1/1 i 2 w obrębie Anielin-Kępa w gminie Magnuszew
2018 5000 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/289/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 4026 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/281/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Magnuszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3890 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/253/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 2975 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/252/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.
2018 1984 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr VII/272/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2018 1982 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr VII/271/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2018 1980 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr VII/270/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Magnuszew
2017 9554 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/238/2017 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie utrzymania dotychczasowej nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew – Bohaterów Studzianek
2017 9553 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/237/2017 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew
2017 9552 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/236/2017 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew
2017 9551 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/235/2017 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew
2017 6373 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/221/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Magnuszew.
2017 2992 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/198/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr VII/189/17 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew.
2017 2991 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/194/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Magnuszew.
2017 2990 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/193/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2463 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/189/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenie referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew.
2017 2223 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/184/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych w Gminie Magnuszew.
2017 2222 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/183/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew.
2017 1758 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr VII/168/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017.
2017 878 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/167/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017-2027.
2016 11126 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr VII/166/2016 Rady Gminy Magnuszew z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/91/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniającej uchwałę Nr VI/108/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4943 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/126/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 4358 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/130/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew” przyjętego uchwałą Rady Gminy w Magnuszewie Nr VI/182/12 z dnia 30 listopada 2012r.
2016 4357 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/129/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Magnuszew oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 4356 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/128/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/189/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4355 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/127/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/211/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3118 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/121/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/79/07 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 2444 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/113/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 2443 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/110/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Magnuszew.
2016 1437 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/105/2016 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VII/90/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. Rady Gminy Magnuszew w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Magnuszew
2016 1436 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/104/2016 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VII/97/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. Rady Gminy Magnuszew w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi niepubliczne ogólnodostępne.
2016 1435 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/87/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1434 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/86/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024.
2016 1433 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/27/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2016 1432 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/26/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015-2024.
2016 1177 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr VII/68/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Magnuszew.
2016 1176 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnych tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew.
2016 1175 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2016 1174 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Magnuszew.
2016 1173 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr VII/34/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie.
2016 863 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/97/2015 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi niepubliczne ogólnodostępne
2016 862 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/96/2015 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 861 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/95/2015 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/107/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 860 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/91/2015 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/108/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 859 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/90/2015 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Magnuszew
2016 118 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VII/76/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VI/234/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013 r w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole(zespołach), oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2016 117 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VII/75/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 września 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.
2015 4568 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/268/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2015 4567 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/260/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2015 4547 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/247/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2015 4546 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/245/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2015 307 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/299/2014 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024.
2015 306 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/294/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr VI/233/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.
2015 305 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/287/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu społeczno-kulturalnego w Przewozie Tarnowskim.
2014 8366 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr VI/228/2013 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 8061 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr VI/225/2013 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 7811 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr VI/214/2013 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 6461 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/199/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 6460 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/213/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 6459 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/205/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 5268 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/194/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2013
2014 5267 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/191/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 5266 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/183/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 5083 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr V/172/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 3 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 3300 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/167/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 3074 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/162/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 2769 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/159/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 4 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 2300 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/265/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
2014 2299 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/262/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2014 rok.
2014 2298 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/259/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024.
2014 2297 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/258/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.
2014 873 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/144/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 810 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/141/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 760 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr VI/123/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 514 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/255/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 513 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/254/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 512 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/252/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2014.
2014 511 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/251/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024.
2014 510 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/246/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024
2014 509 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/244/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.
2014 508 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/243/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2013 rok
2014 411 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/256/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 11416 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/90/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 11259 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VI/95/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 11258 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VI/97/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 11062 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr VI/111/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 10695 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VI/100/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 10135 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr VI/119/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016.
2013 10134 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr VI/118/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 9623 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr VI/234/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole(zespołach), oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2013 9622 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr VI/233/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.
2013 9621 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr VI/227/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.
2013 9151 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/83/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 8817 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VI/77/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 8145 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 7581 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/226/2013 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Magnuszew oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 7580 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/224/2013 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.
2013 7579 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/222/2013 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/186/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4779 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/212/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.
2013 4778 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/211/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4777 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/210/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/189/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4776 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/209/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/188/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 4775 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/204/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.
2013 4774 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/198/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2018.
2013 3663 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr V/211/10 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 3411 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr V/188/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2013 2233 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr V/200/10 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 2186 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr V/206/10 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/198/10 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w BOŚ S.A
2013 1313 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/193/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2018.
2013 1312 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/192/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2013 1311 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/190/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1310 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/189/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1309 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/188/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 1308 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/187/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1307 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/186/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1306 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/185/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1305 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/184/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2013 1304 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/182/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Magnuszew
2012 7198 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr VI/173/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 3 października 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2012 7197 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr VI/170/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 3 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Magnuszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6627 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr VI/168/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2012 6346 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr V/179/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w BOŚ S.A
2012 6345 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr V/177/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V/171/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2012 5412 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr VI/163/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2012 4460 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/158/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 4 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
2012 3478 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/152/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012 - 2017.
2012 3477 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/149/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Magnuszew.
2012 2375 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/145/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2012 2090 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/124/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Magnuszew.
2012 2091 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/139/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego  w Rozniszewie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie.
2012 2092 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/142/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2012 1258 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/122/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Magnuszew na 2012 rok.
2012 273 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr V/122/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2012 118 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr VI/116/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Magnuszew na 2012 rok.
2012 117 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr VI/115/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 120 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr VI/121/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Magnuszew na rok 2012.
2012 119 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr VI/120/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2011 6807 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/107/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 6806 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/106/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2011 6805 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/103/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Magnuszew przyjętego uchwałą Rady Gminy Magnuszew Nr IV/157/05 z dnia 17 marca 2005 r.
2011 6808 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/108/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 6811 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/112/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016.
2011 6810 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/110/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2011 6809 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/109/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.
2011 6230 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr VI/101/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016
2011 5422 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/94/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2011 5423 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/96/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016.
2011 4205 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/91/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
2011 4206 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/92/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/85/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Magnuszew.
2011 3936 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr V/127/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2011 3484 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/81/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/113/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych przez Gminę obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu posesji.
2011 3483 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/80/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z sieci wodociągowej i za ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej.
2011 3485 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/82/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2011 3487 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Magnuszew.
2011 3486 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/84/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie.
2011 2955 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/78/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016.
2010 1258 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr V/118/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2010 1259 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr V/119/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2010 1260 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr V/120/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2010 511 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr V/186/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Magnuszew na rok 2010.
2009 6274 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr V/182/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6273 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr V/181/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: określenia ceny żyta dla celów podatku rolnego
2009 6276 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr V/184/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: Nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Magnuszewie
2009 6275 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr V/183/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5085 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr V/109/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2009 1126 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr V/121/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Magnuszew na rok 2009