Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 189

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11781 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Maciejowice.
2019 11780 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10792 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maciejowice
2019 10791 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2009 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 9772 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maciejowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 7703 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 7702 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6265 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2019 6264 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Maciejowice na lata 2019-2023.
2019 6263 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maciejowice na 2019 rok
2019 6262 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 5314 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 5313 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maciejowice
2019 5312 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi sołectwa Gminy Maciejowice przysługuje dieta oraz określenia wysokości tej diety.
2019 5311 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/283/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maciejowice.
2019 4134 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Maciejowicach
2019 3242 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3241 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 2387 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na 2019 rok
2019 2000 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1999 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1998 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1423 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty właścicielom lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1422 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Maciejowice
2018 12367 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2018 11841 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLV/296/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice.
2018 11840 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej.
2018 11839 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 11838 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie gminy Maciejowice
2018 10087 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Maciejowicach
2018 10043 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, zmienionej Uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2018 10042 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 9732 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Maciejowice
2018 9731 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 9730 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maciejowice.
2018 9729 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach.
2018 8028 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania na terenie gminy Maciejowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5568 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2018 2807 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maciejowice na 2018 rok
2018 2806 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Maciejowice na stałe obwody głosowania
2018 2805 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Maciejowice na stałe okręgi wyborcze
2018 1613 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na 2018 rok.
2018 313 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2009 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2017 11670 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice.
2017 11669 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej.
2017 11668 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 11667 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Maciejowice
2017 10745 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maciejowice
2017 8149 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/260/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Maciejowicach.
2017 6337 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2017 4889 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maciejowice na 2017 rok
2017 4888 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4887 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Maciejowice do nowego ustroju szkolnego
2017 2121 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na 2017 rok
2017 1681 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1680 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru, ich wartości oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2017 158 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej.
2016 11953 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2016 11284 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej.
2016 11158 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 11157 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice.
2016 11156 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 11155 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie gminy Maciejowice
2016 8988 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na 2015 rok
2016 8761 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na 2016 rok
2016 7807 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2016 7806 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6800 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6799 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6798 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maciejowice
2016 6797 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2016 6796 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Maciejowice.
2016 6795 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6740 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2009 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2016 2954 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach
2016 1183 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru, ich wartości oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2016 276 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Maciejowicach
2015 10561 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice.
2015 10560 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10559 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 10558 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej
2015 10557 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2016.
2015 10556 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Maciejowice
2015 8545 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Oronne, Polik, Maciejowice, Oblin, Przewóz, Antoniówka Wilczkowska, Antoniówka Świerżowska gmina Maciejowice
2015 7220 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg (ulic) zlokalizowanych na terenie Maciejowic do kategorii dróg publicznych - gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2015 3806 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3805 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 3804 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/307/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2015 3803 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania na terenie gminy Maciejowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 2776 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2014 11117 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2014 11116 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11115 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 11114 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2014 11113 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11112 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 9637 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/160/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2014 7793 2014-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Maciejowice z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maciejowice
2014 7792 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach.
2014 7637 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XL/284/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2014 1043 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Maciejowicach.
2014 1042 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego.
2014 1041 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1040 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 12574 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2014.
2013 12573 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie inkasa podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 12572 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2014.
2013 12571 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 12570 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice oraz zwolnień, w tym podatku.
2013 9954 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr UchwałaNr XXXI/222/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Maciejowice
2013 9953 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego.
2013 8267 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny w gminie Maciejowice na lata 2013-2015.
2013 8266 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach.
2013 7866 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Maciejowice.
2013 7865 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7864 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/160/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 6149 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maciejowice oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku.
2013 4783 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2013 4782 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4781 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4780 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maciejowice
2013 4746 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2013 4181 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/158/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009r.
2013 3398 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2012 9528 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Maciejowice
2012 9527 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9526 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 9525 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 9447 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2013.
2012 9446 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie inkasa podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości na rok 2013 r.
2012 9445 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 9444 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2013
2012 9443 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 9442 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Maciejowice na stałe obwody głosowania
2012 7256 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Maciejowice na stałe okręgi wyborcze
2012 5747 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 5746 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2012 5401 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2035 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok
2012 1035 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2012 782 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/124/08 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2008 rok
2012 531 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
2012 530 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska Gminy Maciejowice
2012 529 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Maciejowicach
2012 525 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Maciejowicach
2012 524 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Maciejowice z 7 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2012
2012 523 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Maciejowice  z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie inkasa podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 522 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2012 318 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2012 317 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2011 7934 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawiew ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012
2011 7933 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 7935 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 7937 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawiew sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2012.
2011 7936 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012.
2011 6440 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/178/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2011 6053 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 15 września 2011r. w sprawie nadania regulaminu targowiska Gminy Maciejowice
2011 4062 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
2011 4063 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Maciejowice
2011 1713 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Maciejowicach
2011 1297 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Maciejowice
2010 6322 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6323 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2011
2010 6320 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2010 6321 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6326 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie inkasa podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6327 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2010 6324 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2011
2010 6325 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 4755 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XLII/255/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Maciejowice na stałe okręgi wyborcze
2010 4756 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XLII/256/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Maciejowice na stałe obwody głosowania
2010 4226 2010-09-29 uchwala Uchwala nr XL/248/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia sołectwa Podzamcze na terenie gminy Maciejowice
2010 4227 2010-09-29 uchwala Uchwala nr XL/249/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podzamcze
2010 3645 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2010 rok
2010 2561 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na rok 2010
2010 1069 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/133/08 Rady Gminy Maciejowice z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2008 rok
2010 531 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na rok 2010
2009 6552 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2010 rok
2009 6553 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie inkasa podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości za rok 2010
2009 6550 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 6551 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2010
2009 6556 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Maciejowice
2009 6557 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Maciejowice oraz zapewnienia wyłapanym bezdomnym zwierzętom dalszej opieki
2009 6554 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2010
2009 6555 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/159/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 kwietnia 2009r.w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2009 3065 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2009 2411 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/150/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maciejowice, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 2412 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/151/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 2413 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/152/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Maciejowice