Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 210

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11825 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 73/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 11746 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś
2019 11745 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 67/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 11744 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 66/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mała Wieś
2019 11743 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 65/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2019 10613 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 10612 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10611 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mała Wieś
2019 10610 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi
2019 10609 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2019 8265 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś
2019 7033 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mała Wieś dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 7032 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mała Wieś
2019 7031 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mała Wieś w prawo własności tych gruntów i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
2019 4841 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 4840 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 34/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2019 roku”
2019 4839 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 4838 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1218 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2019
2019 1055 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1054 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole” na lata 2019-2023.
2019 1053 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1052 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 308 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12426 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 9/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś.
2018 12425 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 8/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
2018 12424 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
2018 12423 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 6/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 9899 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr 285/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9898 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr 284/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2018 9623 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mała Wieś.
2018 9622 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 278/XXXVII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 9621 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 277/XXXVII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Mała Wieś odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 6899 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 269/XXXVI/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie umieszczenia płyty pamiątkowej
2018 6081 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 268/XXXV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXXIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2018 6080 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 259/XXXV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 5233 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Mała Wieś na obwody głosowania
2018 5232 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2018 roku”
2018 5231 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 252/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2018 4131 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mała Wieś na okręgi wyborcze
2018 4130 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mała Wieś dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1917 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 242/XXXII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2018 1916 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 241/XXXII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś
2018 866 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 239/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 865 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2018
2017 12433 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 224/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Mała Wieś zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś
2017 12432 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 218/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
2017 12431 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 217/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
2017 12430 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 216/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 10713 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 212/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi
2017 10711 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 211/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Senior-WIGOR w Małej Wsi na Dzienny Dom Senior + w Małej Wsi
2017 8444 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 203/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś.
2017 8443 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 202/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Mała Wieś.
2017 6446 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 194/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi
2017 4162 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 185/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2017 roku”
2017 4158 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 184/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 323/XXXVIII/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi i utworzenia Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi
2017 4156 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 182/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4154 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 181/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4153 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 180/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2461 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 176/XXV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieśz dnia29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś
2017 1815 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 173/XXIV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś przez inne niż Gmina Mała Wieś osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1266 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś przez inne niż Gmina Mała Wieś osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1265 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 168/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś
2017 1264 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2017
2016 11463 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 161/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi
2016 11462 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 159/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11461 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 158/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 11460 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 157/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
2016 9838 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr 151/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi
2016 9837 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr 149/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 9836 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr 148/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Mała Wieś
2016 7010 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 128/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 7009 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 127/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mała Wieś
2016 7008 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 126/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3259 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 113/XV/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 3255 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 114/XV/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2016 roku”
2016 2784 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 111/XIV/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia inkasenta opłaty targowej
2016 2775 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 110/XIV/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 9 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 20/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Mała Wieś
2016 1278 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2016
2016 1010 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 93/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś przez inne niż Gmina Mała Wieś osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11653 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 11652 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 85/XII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś na rok 2016.
2015 11651 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 84/XII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 11650 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 83/XII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10055 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 76/XI/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2015 10054 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 74/XI/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.
2015 7902 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 68/IX/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 2 września 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 7853 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr 67/IX/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 2 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Mała Wieś w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 6567 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 6566 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 133/XVIII/2004 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień i terminów płatności.
2015 4056 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 32/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś.
2015 4055 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Mała Wieś oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2015 4054 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 28/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4053 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 27/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 4052 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 25/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4051 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 24/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2015 4050 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 20/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Mała Wieś
2015 4049 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 19/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1914 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mała Wieś
2015 1610 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 12/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2015
2014 11227 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 347/XLI/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11226 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 345/XLI/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10734 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 346/XLI/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10278 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr 332/XXXIX/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 2 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś
2014 9965 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 335/XXXIX/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 2 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 7749 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr 323/XXXVIII/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi i utworzenia Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi
2014 5165 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr 311/XXXV/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6 maja 2014r. uchylająca Uchwałę Nr 228/XXVIII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 4268 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 296/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś.
2014 4267 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 295/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2014 4266 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 294/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mała Wieś.
2014 4265 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 293/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1549 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 275/XXXIII/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Mała Wieś w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 908 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 268/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mała Wieś na rok 2014
2014 907 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 264/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mała Wieś na lata 2014-2019
2014 675 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 276/XXXIII/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 674 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 274/XXXIII/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 217 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 263/XXXI/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 216 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 260/XXXI/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr 151/XVII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Mała Wieś w sprawie projektów statutów sołectw.
2013 12184 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 252/XXX/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12183 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 251/XXX/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12182 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 250/XXX/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12181 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 249/XXX/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 12180 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 247/XXX/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 9371 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 234/XXVIII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2013 9370 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 230/XXVIII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 9369 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 229/XXVIII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mała Wieś gmina Mała Wieś
2013 9368 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 228 XXVIII 2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 9367 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 227/XXVIII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mała Wieś
2013 7386 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 209/XXVII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury Małej Wsi oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi
2013 7365 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr 211/XXVII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6120 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 185/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mała Wieś na 2013 rok
2013 6119 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 184/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2013–2020
2013 5200 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 197/XXV/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2013 3235 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 193/XXIV/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 3234 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 192/XXIV/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi
2013 3233 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 162/XX/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2013 1619 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1618 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 180/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1617 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 179/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1616 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 178/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1615 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 177/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mała Wieś
2012 8559 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 174/XXI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mała Wieś uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy
2012 8558 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 170/XXI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 8557 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 168/XXI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8556 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 7510 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 163/XX/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 6804 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 158/XIX/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2012 5964 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 154/XVIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś.
2012 5752 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 151/XVII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mała Wieś w sprawie projektów statutów sołectw
2012 5751 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 150/XVII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 3879 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 129/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych w Starych Święcicach i Podgórzu wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi.
2012 3661 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 108/XIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 3593 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 128/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2012 3592 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 127/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej w Podgórzu
2012 3591 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 126/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
2012 3590 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 125/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mała Wieś publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 3589 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 124/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś.
2012 3588 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 123/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 3587 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 122/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2012 2200 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 117/XIV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 2199 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 116/XIV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 2198 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 115/XIV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 2197 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 114/XIV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2012 1883 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
2012 623 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 98/XIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Święcicach
2012 622 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 97/XIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
2011 8336 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 91/XII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznych w Starych Święcicach i Podgórzu wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi
2011 7055 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 87/XII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 7054 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 7057 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 90/XII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2011 7056 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 89/XII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Gminnego Centrum Informacji w Małej Wsi
2011 6364 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 59/X/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 6365 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 76 XI 2011 RG Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za wydzierżawione grunty rolne stanowiące własność Gminy Mała Wieś
2011 6362 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 55/X/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 września 2011r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Chylin, Podgórze, Zakrzewo
2011 6363 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 56/X/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki Nr ewid. 322/2 w miejscowości Mała Wieś
2011 6366 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 77/XI/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na terenie Gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydania w 2012 roku.
2011 6369 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 80/XI/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6370 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 81/XI/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6367 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 78/XI/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 6368 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 79/XI/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 5158 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 sierpnia 2011r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 4383 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Chylin, Podgórze, Zakrzewo
2011 4384 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Programu pomocy de minimis
2011 4385 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr Nr 39/VIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2011r. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś.
2011 4033 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rozwiązania jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Zakład Komunalny”
2011 4032 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 maja 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi
2011 4035 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
2011 4034 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 36/VII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Święcicach
2011 1861 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr 10/IV/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
2011 1862 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr 16/V/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 6833 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 266/XXXVI /2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok .
2010 6834 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 272/XXXVII/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6460 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 271/XXXVII/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6461 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 274/XXXVII/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Święcicach
2010 6462 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 275/XXXVII/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie chylenia Uchwały Nr 60/VII/2007 z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych ze środków Gminy Mała Wieś
2010 5462 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVI/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na terenie Gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydania w 2011 roku.
2010 4958 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr 257/XXXIII/10 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 2755 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 219/XXX/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Mała Wieś.
2010 2756 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 220/XXX/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mała Wieś, oraz zapewnienia im dalszej opieki
2010 2434 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 208/XXVIII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa
2009 6581 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 203/XXVII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6580 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 202/XXVII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6582 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 204/XXVII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6584 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 206/XXVII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 6583 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 205/XXVII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na terenie gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydania w 2010 roku
2009 5740 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 197/XXV/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi
2009 5741 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2009 3002 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 155/XIX/2008 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mała Wieś na 2009 rok
2009 3001 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 161/XX/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 3000 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mała Wieś za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych