Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 155

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7451 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 7450 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
2019 7449 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.
2019 6583 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
2019 6582 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5959 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Helenka
2019 5822 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5821 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Młodzieszyn
2019 5820 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2019 roku.
2019 517 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/24/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 516 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
2019 515 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Młodzieszyn.
2019 301 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
2019 300 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2019
2018 12947 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr LIII/265/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych.
2018 12148 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr LI/260/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra.
2018 9769 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr L/254/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnicy m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2018 9530 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/259/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Młodzieszyn.
2018 9529 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/258/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/244/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Młodzieszyn.
2018 8052 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr L/253/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLV/219/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Młodzieszyn na obwody głosowania.
2018 8051 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr L/252/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLV/218/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Młodzieszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 7952 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Młodzieszyn
2018 7484 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 36/2 w miejscowości Młodzieszyn
2018 7483 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Młodzieszyn, gmina Młodzieszyn
2018 7482 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Młodzieszyn.
2018 6111 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/232/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/216/218 z dnia 23.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2018 roku.
2018 4521 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/224/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół.
2018 4520 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/223/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/137/08 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 4519 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/222/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn.
2018 4518 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/219/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Młodzieszyn na obwody głosowania
2018 4517 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/218/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Młodzieszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2070 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2018
2017 12447 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR X/49/2015 RADY GMINY MŁODZIESZYN z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Młodzieszyn, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2017 11039 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2017 11038 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie.
2017 11037 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie.
2017 11036 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie
2017 8645 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Młodzieszyn.
2017 5608 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Kamion
2017 5607 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej
2017 5606 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Młodzieszyn jest organem prowadzącym.
2017 5605 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 5603 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2017 roku.
2017 2814 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek Nr ewid. 801/22, 505/9, 506/10 w miejscowości Juliopol
2017 2813 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego
2016 11659 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Leontynów
2016 11615 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2017
2016 10875 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10341 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 października 2016r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10340 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 6759 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2016 roku.
2016 6758 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 maja 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr ewid. 689/3 i 690 w miejscowości Młodzieszyn
2016 6724 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
2016 6723 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6722 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6721 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5511 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 maja 2016r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 5510 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/95/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Młodzieszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 3835 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2538 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Młodzieszyn
2016 384 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 11578 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie
2015 11337 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 10901 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10900 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny.
2015 10899 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Młodzieszyn.
2015 10898 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 10897 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 8456 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Młodzieszyn, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2015 7075 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 6766 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym.
2015 6694 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 6693 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2015 roku.
2015 3989 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 576 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Młodzieszyn
2015 572 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Młodzieszyn
2015 571 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2015
2014 11439 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2014 11438 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 11437 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 9340 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/ 2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 19 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 9339 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 255 /2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 19 września 2014r. w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/154/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na obwody
2014 6044 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLV/244/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Młodzieszyn w latach 2014 – 2018
2014 3427 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/240 /2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIV/141/2012 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 września 2012 roku dotyczącej okręgów wyborczych.
2014 3344 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 241/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 3343 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2014 roku.
2014 3342 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Wieś – Rokicina
2014 1046 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLI / 229 / 2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 985 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI / 227/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020.
2013 12952 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie połączenia sołectwa Nowa Wieś z sołectwem Rokicina
2013 12361 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2013 12147 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 kwietnia 2013r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12146 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 maja 2013r. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
2013 12145 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
2013 12144 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XXVIII/168/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12143 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2013 roku.
2013 12142 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 12130 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12129 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 października 2013r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Młodzieszyn.
2013 12128 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 9552 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXV /201/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Młodzieszyn
2013 4412 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Młodzieszyn”
2013 1574 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1573 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1572 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1571 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 322 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2013
2012 9453 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 172/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Bzurze położonym w miejscowości Kamion w gminie Młodzieszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575.
2012 7979 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 7978 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 7977 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 7976 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Młodzieszyn.
2012 7975 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
2012 7974 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2012r. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 7390 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości gruntowych, i ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2012 7268 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 7137 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/114/2012 z dnia 22 marca 2012 r. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn.
2012 7136 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 października 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn.
2012 6965 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr II/9/2002 z dnia 4 grudnia 2002r. dotyczącej Statutu Gminy Młodzieszyn.
2012 6796 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Młodzieszyn
2012 6795 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 39 i 38/1 we wsi Juliopol
2012 6794 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 102/1 w miejscowości Helenka
2012 4932 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Adamowa Góra
2012 3493 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie.
2012 1629 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2005 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/9/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r dotyczącej Statutu Gminy Młodzieszyn.
2012 839 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2012
2011 7789 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Młodzieszyn.
2011 7790 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 7787 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7788 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 8100 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji.
2011 8101 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji.
2011 7791 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 8099 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji.
2011 5505 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4762 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Helenka
2011 2544 2011-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 4 maja 2011r. w sprawie w sprawie powierzenia zarządu nad drogą gminną Nr 380702W Rozlazłów – Altanka położonej w Gminie Sochaczew Gminie Młodzieszyn
2011 318 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 17 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa
2011 100 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/13/ 2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy ”o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 101 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr LIII/243/2010 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 102 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji.
2010 6082 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/245/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej
2010 6081 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/244/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6080 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/243/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2010r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6085 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/248/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6084 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/247/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6083 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/246/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 5372 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/217/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie
2010 5373 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/218/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów Punktu Przedszkolnego w gminie Młodzieszyn.
2010 4857 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/225/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Młodzieszyn na okręgi wyborcze
2010 4752 2010-10-21 uchwala Uchwala nr LI/ 231/ 2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 2 września 2010r. w sprawie: utworzenia obwodów głosowania.
2010 615 2010-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2009 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Młodzieszyn na rok 2010
2009 6777 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2009 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy „Parkowa” - ulicy w miejscowości Młodzieszyn
2009 6783 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/09 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji
2009 6780 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/09 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości