Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 143

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11493 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/68/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy połozonej w Lutocinie
2019 10255 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutocin od dnia 1 września 2019 roku.
2019 10254 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10253 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Lutocin.
2019 9922 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 8390 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce.
2019 7581 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Lutocin.
2019 7272 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 7271 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutocin.
2019 6294 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII /41/ 2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6293 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII /39/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6292 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Lutocin
2019 4768 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lutocin
2019 4546 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lutocin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lutocin, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
2019 4545 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin".
2019 4544 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 454 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lutocin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lutocin, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
2019 143 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
2018 12713 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Gminy Lutocin w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12712 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12711 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12177 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12176 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2018 10587 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lutocin
2018 10328 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/185/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/80/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin
2018 10327 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 6830 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lutocin.
2018 6829 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lutocin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2234 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/81/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2233 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin"
2018 2232 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Lutocin nastałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2231 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lutocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 250 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2017 12181 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2017 10735 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2017 7749 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Lutocin
2017 7748 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym należności stanowiących dochody budżetu Gminy Lutocin
2017 7747 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 5587 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lutocin na lata 2017 - 2025.
2017 5586 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr xxv/126/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 5288 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2017 5287 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/120 / 2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lutocin
2017 5286 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu lub innej publicznej formie wychowania przedszkolnego.
2017 3366 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/ 2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 3228 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 marca 2017r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie.
2017 2229 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin".
2017 2228 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII /109 / 2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2017 863 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2016 9816 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2016 9815 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9814 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6189 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
2016 6188 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6187 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6186 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6185 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin
2016 3476 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin”.
2016 2736 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XII/60/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 1 marca 2016r. zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 486 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2015 11745 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Lutocin Nr X/47/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11744 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Lutocin Nr X/44/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10825 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10824 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia podatku rolnego
2015 10823 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10822 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3833 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie inkasa podatków; rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 3832 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
2015 230 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2014 11326 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Lutocin - część działki nr 579.
2014 11248 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/127/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 17 września 2009 roku. dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Lutocin.
2014 10459 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2014 10458 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6552 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 1 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie
2014 3448 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI / 176/ 2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/62/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
2014 3447 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 26 marca 2014r. w sprawie powszechnego udostępnienia boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinie.
2014 3446 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr V/34/99 Rady Gminy Lutocin z dnia 15 marca1999 r. dotyczącą ustalenia sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2014 1676 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1675 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresi dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 313 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie
2014 180 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu
2014 179 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lutocin
2013 13386 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2013 13280 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2013 13279 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13278 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6228 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 21 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lutocin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
2013 6072 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 21 maja 2013r. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
2013 6071 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 21 maja 2013r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr V/34/99 Rady Gminy Lutocin z dnia 15 marca 1999 r. dotyczącą ustalenia sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2013 4316 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2013 4315 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/100/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4314 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/98/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 1120 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lutocin na rok 2013
2013 559 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 49 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2013 39 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2013 38 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 37 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 36 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/98/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
2013 35 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/97/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 34 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/96/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin
2012 10186 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/95/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 10185 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/94/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8056 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2012 7086 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 5 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Lutocin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6556 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Lutocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6017 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczących szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2012 4938 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI /80/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmian w statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
2012 4937 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do dróg kategorii gminnej
2012 3817 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/67/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Lutocin
2012 2573 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
2012 2572 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 2571 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin.”
2012 252 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lutocin na rok 2012
2011 8521 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/52/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie.
2011 8186 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/49/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego
2011 8187 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/50/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 8189 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8188 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 4634 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 4635 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 15 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Lutocin.
2011 79 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 15 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutocin na rok 2011
2010 7478 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 7479 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 7480 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4742 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jezeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel
2010 1380 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na ratry należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lutocin i jej jednostkom podlegającym
2010 1048 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorzadowego w Lutocinie przekraczajace podstawę programową
2010 1049 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
2010 178 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 179 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r
2009 6053 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6054 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6055 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Lutocinie
2009 5603 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 5604 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Lutocin
2009 5605 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 listopada 2008r., w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 5607 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/147/2006r. Rady Gminy Lutocin z dnia 9.03.2006 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie.
2009 5606 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lutocin
2009 1249 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/113/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania i transportu nieczystości płynnych
2009 675 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2008 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 676 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2008 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Lutocin.
2009 143 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2008 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lutocin na rok 2009.