Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 154

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1224 2019-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 22/III/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 grudnia 2018 r. na 2019
2018 13121 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 31/III/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubowidzu.
2018 13120 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 30/III/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu.
2018 13119 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 29/III/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.
2018 13118 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 28/III/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Lubowidz
2018 13117 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubowidz
2018 12495 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 19/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12494 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 18/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12491 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 13/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 r.
2018 12490 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 12489 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 216//XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12488 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 6/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Lubowidz
2018 10536 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 366/LXV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszkających na terenie Gminy Lubowidz.
2018 10534 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 365/LXV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubowidz
2018 10107 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 362/LXIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Lubowidz.
2018 10052 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 361/LXIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych uczęszczających do szkół na terenie Gminy Lubowidz.
2018 9993 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 363/LXIV/ 2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubowidz
2018 8870 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 355/LXIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach Wójta Gminy Lubowidz.
2018 8053 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr 350 / LXII/ 2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 8025 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 330/LVIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 7934 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 346/LXI/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych zawierających: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2018 7933 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 345/LXI/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz okresu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 6512 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 327/LVIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubowidz.
2018 6275 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 314/LVII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
2018 6229 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr 323/LVII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zatorowizna, gmina Lubowidz.
2018 5230 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 312/LVI/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubowidz
2018 5229 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 310/LVI/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kipichy, gmina Lubowidz.
2018 4524 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr 299/LIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w rejonie ulicy Piastowskiej w miejscowości Zieluń, gmina Lubowidz.
2018 4415 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 305/LIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Lubowidz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4414 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 304/LIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Lubowidz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4413 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 302/LIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubowidz
2018 4412 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 301/LIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mleczówka, gmina Lubowidz.
2018 4411 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 300/LIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Straszewy, gmina Lubowidz.
2018 4410 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 298/LIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 216//XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 4409 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 297/LIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
2018 2323 2018-03-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 272/L/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 grudnia 2017 r. Gminy Lubowidz na rok 2018
2018 1850 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 294/LIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 284/LII/2018 Rady Gminy Lubowidz z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubowidz dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Lubowidz i ustalenia jego granic poprzez włączenie miejscowości Dziwy, Pątki, Galumin.
2018 1849 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 288/LIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lisiny, gmina Lubowidz.
2018 1360 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr 284/LII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubowidz dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Lubowidz i ustalenia jego granic poprzez włączenie miejscowości Dziwy, Pątki, Galumin.
2017 12142 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 268/XLIX/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wylazłowo, gmina Lubowidz.
2017 10991 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 264/XLVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 r.
2017 10657 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 259/XLVII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubowidz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2017 10656 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 253 / XLVII / 2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2017 7480 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 233/XLIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Lubowidz oraz zasad ich używania.
2017 5573 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 226/XL/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 68/X/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oraz uchylenia uchwały Nr 81/XIII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 21 września 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
2017 4517 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 216/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4516 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 215/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
2017 4515 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 214/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4514 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 213/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 4513 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 212/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2017 4512 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 209/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Lubowidz, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 3915 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 195/XXXVI/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sinogóra, Bądzyn, gmina Lubowidz.
2017 3518 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 203/XXXVII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, oraz wartości punktowych branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lubowidz oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubowidz dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem danej szkoły
2017 3517 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 201/XXXVI/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubowidz na lata 2017-2021”
2017 86 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 177/XXXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2016r. Gminy lubowidz na rok 2017
2017 14 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 176/XXXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubowidz
2016 7540 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubowidz.
2016 7539 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 149/XXVI/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 5612 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 139/XXIII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5610 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 143/XXVI/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały określającą przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Lubowidz oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków
2016 5558 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr 142/XXIV/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
2016 5557 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr 141/XXIV/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 119/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4910 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr 135/XXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu.
2016 4909 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr 134/XXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4908 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr 132/XXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zdrojki
2016 4907 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr 131/XXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubowidzu.
2016 2938 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 119/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2937 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 118/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
2016 2936 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2935 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2934 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 115/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 1424 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 97/XVIII/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Lubowidz na rok 2016
2015 11128 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 85/XVI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2015 10856 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 88/XVI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkaso
2015 8543 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 64/XII/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 14 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubowidzu.
2015 8410 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 14 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 7123 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr 57/XI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
2015 6501 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 54/X/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 5421 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 161/XXIV/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 26 września 2012 roku, w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubowidz na lata 2012-2016”
2015 4367 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 240/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2015 4087 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Lubowidz
2015 4086 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 36/VII /2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 4085 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubowidz
2015 3991 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Lubowidz
2015 3626 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubowidz.
2015 3624 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 27/V/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 3623 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 24/V/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1609 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 10/III/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 23 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Lubowidz na rok 2015
2014 11549 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 317/LIII/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015r.
2014 9813 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr 314/LI/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 22 września 2014r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach Wójta Gminy Lubowidz.
2014 7700 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 292/XLVIII/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Lubowidz.
2014 5242 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 276/XLV/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Lubowidz
2014 4853 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 271/XLIV/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na dofinasowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubowidz
2014 4235 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr 268/XLIII/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
2014 3088 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 267/XLIII/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2014 2877 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 262/XLII/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubowidz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2019 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 256/XLI/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 2018 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 255/XLI/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”.
2013 13343 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 13342 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2013 13341 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2013 13340 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014r.
2013 2749 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr 186/XXVIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Lubowidz na rok 2013
2012 10258 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr 176/XXVI/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o okreslonej pojemności
2012 10257 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr 175/XXVI/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 10256 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr 174/XXVI/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 10255 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr 173/XXVI/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubowidz i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 10254 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr 171/XXVI/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013r.
2012 7889 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 161/XXIV/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubowidz na lata 2012-2016”
2012 6964 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 152/XXIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 30 sierpnia 2012r. uchylenia uchwały Nr 186/XXXII/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku Rady Gminy w Lubowidzu w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubowidz lub jej jednostkom podległym.
2012 6027 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr 147/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Lubowidz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6026 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr 145/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 94/XVII/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wysokości dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.
2012 6025 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr Nr 144/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 75/XI/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat.
2012 6024 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr 143/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubowidz lub jej jednostkom podległym.
2012 5058 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie okreslenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubowidz
2012 4808 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 131/XX/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Lubowidz.
2012 4807 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 129/XX/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie podziału gminy Lubowidz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4335 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr 123/XIX/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubowidz
2012 4303 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 120/XIX/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 13 kwietnia 2012r. W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy
2012 4302 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 119/XIX/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2012 4294 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 95/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Lubowidz na rok 2012
2012 4293 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 94/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubowidz
2012 4029 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 113/XVIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 4028 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 112/XVIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 9 marca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2012 4027 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 110/XVIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na ternie gminy Lubowidz niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
2012 4026 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 107/XVIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 2346 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 103/XVII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie: warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Lubowidz
2012 1001 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 100/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 159/XXVI/2006 r. z dnia 29 września 2006 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na obszarze Gminy Lubowidz.
2012 1000 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 97/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości
2012 999 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Lubowidz przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 7925 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 89/XV/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2011 7924 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 88/XV/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2012 r.
2011 7927 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 91/XV/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2011 7926 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 90/XV/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6055 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr 81/XIII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 5236 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 4962 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 75/XI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat.
2011 4857 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr 12/IV/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubowidz na lata 2011-2016
2011 4858 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Lubowidz na 2011 rok
2011 4182 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 68/X/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 4183 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 69/X/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2011 4184 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 71/X/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 3352 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr 48/VIII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lubowidzu prowadzonego przez Gminę w Lubowidzu, nadanie Statutu.
2011 3351 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ; przyznawania nagród dla nauczycieli
2011 3353 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Lubowidzu i nadanie jej statutu.
2011 3355 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Syberii prowadzonego przez Gminę w Lubowidzu, nadanie Statutu.
2011 3354 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zieluniu prowadzonego przez Gminę w Lubowidzu, nadanie Statutu.
2011 2099 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr 8/III/2010 Rady Gminy Lubowidz z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Galumin – tereny eksploatacji surowców mineralnych.
2010 7515 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr 199/XXXV/2010 Rady Gminy Lubowidz z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubowidz
2010 7198 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 195/ XXXIV/2010 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubowidzu
2010 6328 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 196/XXXIV/2010 Rady Gminy Lubowidz z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5697 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 186/XXXII/2010 Rady Gminy Lubowidz z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2010 5269 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr 192/XXXIV/2010 z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wyborów wójta
2009 2994 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 136/XXII/2009 Rady Gminy Lubowidz z dnia 18 maja 2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Osówka, Żelaźnia i Lubowidz