Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 150

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 8439 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 43.VII.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowiec Kościelny
2019 7464 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 39.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lipowiec Kościelny
2019 7333 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 33.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipowiec Kościelny w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 7332 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 31.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7331 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 35.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Lipowiec Kościelny
2019 7330 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 38.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 100.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 7329 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 37.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2019 7300 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 32.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4844 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 28.V.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipowiec Kościelny.
2019 4343 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 22.IV.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny
2019 3020 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 23.IV.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
2019 1209 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 17.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na 2019 r.
2019 634 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 20.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 633 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 19.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 632 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 18.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipowiec Kościelny w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12173 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 11.II.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12172 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 10.II.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 10305 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 206.XLI.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 22 października 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipowiec Kościelny, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowiec Kościelny i zasad korzystania z tych przystnków
2018 10282 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 205.XLI.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lipowiec Kościelny
2018 8902 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 201.XL.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7419 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 198.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
2018 7418 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 195.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi nr ewidencyjny 317 w miejscowości Turza Mała do dróg gminnych o nr G230220 W.
2018 7417 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 191.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7390 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr 196.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny.
2018 7389 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr 193.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lipowiec Kościelny ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 7388 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr 192.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2018 4232 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 185.XXXVI.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipowiec Kościelny na stałe obwody głosowania.
2018 4231 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 184.XXXVI.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2796 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 180.XXXV.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2018 2795 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 178.XXXV.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2018 2794 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 177.XXXV.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 829 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 176.XXXIV.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2018
2017 10484 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 163.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 10483 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 162.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2017 10443 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 164.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.
2017 10440 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 161.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10432 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 160.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 9436 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr 157.XXXI.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2017 4890 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 144.XXVII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny
2017 3953 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr 139.XXVI.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1859 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 136.XXV.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w  Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym
2017 1006 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 133.XXIV.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2017
2016 11707 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 129.XXIII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2016 10058 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr 122.XXII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10057 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr 121.XXII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6921 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr 96.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego
2016 6813 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 116.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2016 6812 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 115.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 22.VI.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6811 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 114.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2016 6810 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 113.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 104.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych tylko przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6809 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 112.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 102.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 6808 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 111.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 101.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6807 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 110.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6806 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 109.XX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2016 6653 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 105.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 6652 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 103.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości
2016 6651 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 100.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016r. sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 4183 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 86.XVII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2016 4182 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 85.XVII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lipowiec Kościelny na lata 2016-2020.
2016 4181 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 82.XVII.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym
2016 2689 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 76.XV.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 stycznia 2016r. uchwała budżetowa gminy Lipowiec Kościelny na rok 2016
2016 928 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 74.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zawady
2016 927 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 73.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wola Kęczewska
2016 926 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 72.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Turza Wielka
2016 925 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 71.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Turza Mała
2016 924 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 70.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Rumoka
2016 923 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 69.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Parcele Łomskie
2016 922 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 68.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Łomia
2016 921 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 67.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Lipowiec Kościelny
2016 920 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 66.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie sołectwa Lewiczyn
2016 919 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 65.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Krępa
2016 918 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 64.XIV.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Kęczewo
2016 917 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 63.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Dobra Wola
2016 707 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 56.XIII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 9655 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 53.XIII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie uchylenia opłaty targowej i zarządzenia inkasa opłaty targowej
2015 9654 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 54.XIII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipowiec Kościelny
2015 9629 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 52.XIII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9626 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 51.XIII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9624 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 50.XIII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 8265 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 48.XII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla których Gmina Lipowiec Kościelny jest organem prowadzącym
2015 8264 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 47.XII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Turzy Małej
2015 8263 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 46.XII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łomi
2015 7299 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 39.X.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lipowiec Kościelny
2015 4490 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 24.VI.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym
2015 4489 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 23.VI.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych tylko przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 4488 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 22.VI.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4487 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 21.VI.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 1608 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 14.IV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 stycznia 2015r. uchwała budżetowa na 2015 r.
2015 741 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr 11.III.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy.
2014 10847 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 212.XLIII.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10846 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 211.XLIII.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 9819 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr 203.XLI.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 9818 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr 202.XLI.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 6688 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 197.XL.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 127.XXV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipowiec Kościelny, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną od właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 6687 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 196.XL.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym
2014 3948 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 184.XXXVII.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 3947 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 182.XXXVII.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3946 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 180.XXXVII.2014 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1406 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 175.XXXV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2014.
2013 13085 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 169.XXXIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13084 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 168.XXXIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 8422 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 155.XXX.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 112.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8421 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 153.XXIX.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 8420 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 152.XXIX.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Parcele Łomskie do kategorii dróg gminnych
2013 7073 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 149.XXVIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 7072 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 148.XXVIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 114.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 7071 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 147.XXVIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 112.XXVIII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6266 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 134.XXVI.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6105 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 133.XXVI.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipowiec Kościelny na 2013 rok.
2013 6104 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 132.XXVI.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym
2013 4900 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 120.XXIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 stycznia 2013r. uchwała budżetowa gminy Lipowiec Kościelny na rok 2013
2013 4516 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 127.XXV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia szczególnego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipowiec Kościelny i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4515 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 126.XXV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2013 4514 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 125.XXV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2013 2349 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 124.XXIV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1877 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 114.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1595 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr 116.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2013 1594 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr 112.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawieokreślenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1593 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr 108.XXI.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków w miejscowości Lipowiec Kościelny
2012 9906 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 104.XX.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godzinydoraźnych zastępstw.
2012 8192 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 102.XX.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8191 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 101.XX.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6754 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr 97.XIX.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Lipowiec Kościelny na stałe obwody głosowania
2012 5966 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 93.XVIII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Lipowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 4059 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 75.XV.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny na terenie miejscowości: Borowe, Kęczewo, Krępa, Lewiczyn, Lipowiec Kościelny,Łomia, Niegocin, Parcele Łomskie, Turza Mała i Turza Wielka,
2012 990 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 51.X.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny na terenie miejscowości: Kęczewo, Lewiczyn, Lipowiec Kościelny, Łomia, Niegocin, Parcele Łomskie i Turza Wielka
2012 748 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 69.XIV.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa gminy Lipowiec Kościelny na rok 2012
2012 747 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 72.XIV.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych .
2011 8518 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 50.X.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym
2011 8191 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 58.XII. 2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 8190 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 49.X.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 125/XX/2004 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 8194 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 61.XII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 8193 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 60.XII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8192 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 59.XII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2011 3715 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 36.VIII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Parcele Łomskie
2011 3716 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 37.VIII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Cegielnia Lewicka
2011 3717 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 39.VIII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lipowiec Kościelny oraz zapewnienia im opieki.
2011 2721 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 28.VII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie podziału sołectwa Parcele Łomskie i utworzenia sołectwa Cegielnia Lewicka.
2011 1512 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 912 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr Nr 10/III/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2011
2011 913 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 14/III/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2010 6668 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 196/XLIV/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2010 5888 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 201/XLV/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5889 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 202/XLV/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5890 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 203/XLV/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 5579 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 191/XLIII/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5578 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 190/XLIII/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipowiec Kościelny.
2010 5581 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 194/XLIII/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : określenia zasad , sposobu i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lipowiec Kościelny i jednostkom podległym.
2010 5580 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 192/XLIII/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie liczby punktówsprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa).
2009 6221 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 158/XXXVI/2009 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku