Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 702

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10709 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr 114/XI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 10485 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 140/XIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r.
2019 10484 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 109/X/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 10483 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 83/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 10011 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 139/XIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zakłady Zamienie
2019 10010 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 131/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 10009 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 130/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 10008 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 129/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 10007 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 120/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2019 10006 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 119/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 9501 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 105/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 9384 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 121/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 9383 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 118/XI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2019 9382 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 112/XI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 7717 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 102/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2019 7716 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 101/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7633 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 106/X/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. z dnia 6 czerwca 2019 roku
2019 7477 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 97/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna
2019 7476 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 96/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2019 7475 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 92/VIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (teren przy ulicy Mleczarskiej)
2019 7474 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 91/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2019 7473 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 103/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna
2019 7472 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 90/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
2019 7205 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 87/VII/ 2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 68/VI/2019 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2019 roku.
2019 6838 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 88/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 6837 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 6836 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 28/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 5726 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 80/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2019 5725 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 79/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
2019 5724 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 78/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2019 5723 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 74/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom
2019 5722 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 73/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 5721 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 72/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 5720 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 70/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2019 5719 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 69/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr 490/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2019 5718 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 68/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2019 roku
2019 5717 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 5716 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lesznowola dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 5596 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 81/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uwzględnienia skargi
2019 4520 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola
2019 3531 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3530 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 3226 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 3225 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 3224 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 3223 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2019 3222 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 2384 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 34/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska
2019 2180 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Wólka Kosowska
2019 2179 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2019 2097 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 726/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2019 2096 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 701/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2019 1853 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 1852 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 1851 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 1850 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 13329 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 719/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków
2018 13328 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 718/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2018 12873 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 716/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 12872 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 715/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 12871 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 714/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12870 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 713/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 r.
2018 12869 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 712/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11669 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 709/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Lesznowola
2018 11668 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 708/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 11667 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 705/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 11666 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 704/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
2018 11665 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 699/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 10944 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 690/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2018 10915 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 691/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 10914 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 674/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 9477 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola
2018 9371 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 655/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 8564 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 678/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 8470 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 677/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8469 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 649/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 8451 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 668/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7687 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 666/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej.
2018 7686 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 651/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2018 7685 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 650/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego.
2018 7684 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 647/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
2018 7683 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 633/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 6590 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 645/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego.
2018 6589 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 644/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 6588 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 638/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”
2018 6324 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 617/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków
2018 6021 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 631/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 6020 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 630/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 6019 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 629/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola
2018 6018 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 619/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2018 6017 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 615/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
2018 6016 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 612/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 6015 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 603/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy
2018 6014 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 595/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 6013 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 593/XLI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 5174 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 610/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lesznowola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5173 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 609/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lesznowola na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5172 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 607/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 5171 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 606/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 5170 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 604/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło
2018 5169 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 598/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2018 roku
2018 5168 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 585/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2018 5167 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 583/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2018 5166 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 559/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 4347 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 590/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 4346 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 573/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 2782 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 579/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Lesznowolska Karta Seniora”
2018 2781 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 577/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola
2018 2780 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 576/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lesznowola na lata 2018-2022
2018 2779 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 574/XL/ 2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych
2018 2778 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 563/XXXIX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2018 2777 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 556/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2018 2556 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 586/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r.
2018 828 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 547/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
2018 827 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 540/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2018 826 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 530/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2018 101 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr 542/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2017 12456 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr 517/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna
2017 12455 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr 515/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło
2017 12454 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr 497/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 12453 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr 478/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 10080 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2017 10079 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 537/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 r.
2017 10078 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 536/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10077 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 535/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10076 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 528/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 10075 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 527/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowej Iwicznej.
2017 10074 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 526/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych, im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli.
2017 10073 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 525/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Mrokowie.
2017 10072 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 524/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mysiadle.
2017 10071 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 523/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łazach.
2017 10070 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 522/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mysiadle.
2017 10069 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 519/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2017 10068 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 505/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2017 10067 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 503/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice i części obrębu Podolszyn
2017 9394 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 513/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9393 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 512/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9392 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 511/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9391 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 510/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9390 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 490/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Wola Mrokowska, Kolonia Mrokowska, Warszawianka, Mroków
2017 9389 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 488/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 577/XLII/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy
2017 9388 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 469/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 9387 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 454/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 9006 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 408/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 9003 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 390/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 8554 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 444/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 7385 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 493/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020
2017 7384 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 492/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
2017 7383 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 486/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy drogi „Marii Skłodowskiej-Curie” w Lesznowoli
2017 7382 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 471/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7381 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 470/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2017 6926 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 374/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 6631 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 474/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy drogi „Gminnej Rady Narodowej” w Lesznowoli
2017 6630 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 462/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 229/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola.
2017 6629 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 459/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6628 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 458/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6627 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 452/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 6520 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 449/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6519 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 448/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6518 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 447/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 5408 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr 441/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2017 5407 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr 440/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska
2017 5264 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 425/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 422/XXIX/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 5263 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 422/XXIX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 5116 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 424/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom
2017 5017 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 423/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 419/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 5016 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 414/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło
2017 4930 2017-05-24 Aneks Aneks nr 27 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 kwietnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku
2017 4334 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 355/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 4332 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 343/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 4329 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 312/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 3399 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 419/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów.
2017 3381 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 421/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 3379 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 418/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3377 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 415 /XXVIII/ 2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr 401/XXVII/2017 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2017 roku
2017 3376 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 401/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2017 roku
2017 3374 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 420/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2017 3033 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 406/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 3032 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 405/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 331/XXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lesznowola (DZ. U. Woj. Maz. z 2009 r., Nr 54, poz. 1340).
2017 3031 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 404/XXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 3029 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 403/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lesznowola
2017 2870 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 385/XXVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 2868 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 2476 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 378/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 1640 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 369/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka
2017 1639 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 368/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna i części obrębu Zgorzała
2017 476 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 383/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 11609 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 259/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 11187 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 366/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli.
2016 11186 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 364/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Lesznowola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 11185 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 357XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9924 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 250/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 9506 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 350/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 120/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2016 9505 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 349/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 9504 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 348/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 9503 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 346/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9502 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 345/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 r.
2016 9501 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9242 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 340/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 9220 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 224/XVII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 8942 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 341/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 8941 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 339/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 8940 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 338/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 8939 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 335/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 45/V/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka
2016 8938 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 323/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2016 8937 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 322/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2016 8936 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 319/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w gminie Lesznowola
2016 8935 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 318/XXII /2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola
2016 8506 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 205/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 8011 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7566 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr 288/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 45/V/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka
2016 7565 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr 286/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 332/XXVI/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I
2016 7564 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr 284/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 223/XVIII/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Jabłonowo, południowej części wsi Kosów, wschodniej części wsi Wólka Kosowska, części wsi: Mroków, Kolonia Mrokowska, Warszawianka, Stachowo, Marysin z wyłączeniem terenu cmentarza
2016 7222 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 200/XV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 6967 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 308/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2016 roku
2016 6966 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 306/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2016 6965 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 305/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2016 6964 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 304/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 86/IX/2015 w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale.
2016 6963 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 303/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 6962 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 302/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 6961 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 301/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 6960 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 300/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 6959 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 299/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5577 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 264/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5572 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 263/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5570 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 262/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5568 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 261/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5566 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 257/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
2016 5563 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 248/XVIII//2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5560 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 241/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa Wola i Zgorzała – etap IV – część I
2016 5309 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 232/XVII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz edukacji szkolnej.
2016 5308 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej.
2016 4871 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 247/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4870 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 246/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4869 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 245/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4868 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 244/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4867 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 233/XVII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2016 4711 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr 251/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lesznowola i jej jednostkom podległym
2016 4540 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 3803 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 127/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 3698 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 229/XVII/216 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
2016 3697 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 213/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2016 3696 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 212/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Lesznowola
2016 3695 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 207/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 179/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 2748 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 222/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 2747 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 221/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 2746 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 220/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 2378 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 191/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
2016 2377 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 190/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków.
2016 2376 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 189/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2016 1986 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 100/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 1970 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 75/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 1453 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 176/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 1452 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 174/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 1012 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 179/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 778 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 167/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło i części obrębu Zgorzała
2016 564 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 192/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2016 485 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 147/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i części wsi Wólka Kosowska obszar II.
2016 484 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 136/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 483 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 135/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2016 288 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 163/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Stachowo, Wola Mrokowska, Warszawianka, Kolonia Mrokowska
2015 11479 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 172/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2015 11478 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 171/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 155/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11186 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 162/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola
2015 10944 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 158/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 13/III/06 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 10943 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 157/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2016 r.
2015 10942 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 155/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10941 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 154/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9742 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 170/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 9741 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 169/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 9740 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 168/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 9739 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 148/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka, zatwierdzonego uchwałą Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r.
2015 8088 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 138/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 8087 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 134/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lesznowola
2015 7281 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2015 7280 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr 31/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2015 6458 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 125/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w gminie Lesznowola.
2015 6457 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 124/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 6456 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 123/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 6455 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 122/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2015 roku
2015 6454 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 120/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle ul. Kwiatowa 28.
2015 6453 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 119/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2015 6452 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 118/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2015 6451 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 117/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
2015 6450 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 98/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2015 5896 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 85/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 367/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013 r.
2015 5895 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie - część III.
2015 5894 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 67/VII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i Wólka Kosowska obszar III.
2015 5470 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2015 5469 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo
2015 5377 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 96/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2015 5376 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 95/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5375 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 94/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 5374 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 93/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5373 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 91/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2015 5372 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 89/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
2015 5371 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 88/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola
2015 5370 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 87/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 5369 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 86/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale.
2015 5368 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 82/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 5367 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola
2015 4680 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2015 4530 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 590/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 3718 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 46/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r.
2015 3371 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 566/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 2942 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 632/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków – obszar II.
2015 2479 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 618/XLVI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Jazgarzewszczyzna i części wsi Łoziska
2015 2478 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 604/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka
2015 2404 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 548/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 2354 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 56/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola.
2015 2353 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 55/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw drogom
2015 2352 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 54/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 2351 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 52/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych, miejskich oraz gminnych.
2015 2350 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 42/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 2349 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 41/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 2348 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 40/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 2347 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 39/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale.
2015 2346 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 38/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 2345 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 37/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6.
2015 2344 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 36/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. I. Krasickiego 56.
2015 2343 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 35/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2015 2342 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 16/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2015
2015 1074 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 620/XLVI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Warszawianka obszar I
2015 1073 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 605/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka
2015 932 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
2015 894 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 484/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 422 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 515/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 344 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr 507/XL/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 285 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 526/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 38 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr 638/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło.
2014 11943 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 603/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska
2014 11359 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 637/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 11358 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 636/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 11357 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 635/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 11356 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 602/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I, zatwierdzonego uchwałą Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r.
2014 11131 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 625/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 r.
2014 11130 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 624/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11129 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 623/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10023 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 467/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Lesznowola na rok 2014
2014 10022 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 466/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Lesznowola na rok 2014 Nr 442/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola  z dnia 20 grudnia 2013r.
2014 10021 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 438/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013
2014 9738 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 606/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 9737 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 601/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany obrębu
2014 9736 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 599/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 570/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 9735 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 596/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 489/XXXIX/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2014 9734 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 595/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 461/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2014 9733 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola, oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów
2014 9732 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 561/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stachowo i części obrębu Kosów
2014 9731 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 560/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
2014 9007 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 417/XXXIV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Lesznowola na rok 2013
2014 8858 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 399/XXXII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013
2014 8564 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 582/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 8563 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 570/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 8562 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 563/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
2014 8561 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 562/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo
2014 8560 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 542/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków część I
2014 8559 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 541/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska
2014 8537 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 384/XXX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013.
2014 8459 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 392/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013.
2014 8036 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr 380/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013.
2014 7959 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr 555/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 7763 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 559/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania publicznego drogi w obrębie Mroków
2014 7762 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 558 /XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania publicznego dróg w obrębie PAN Jastrzębiec
2014 7761 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 553/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Gminnego Przedszkola w Mysiadle.
2014 7760 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 552/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2014 7759 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 534/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2014 7758 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 520/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło
2014 7212 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 356/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013.
2014 6821 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 312/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013.
2014 6729 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 300/XXIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012
2014 6381 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 545/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6380 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 544/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola
2014 6379 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 536/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2014 6378 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 535/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2014 6377 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 533/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2014 6376 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 532/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. I. Krasickiego 56.
2014 6375 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 531/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6.
2014 6374 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 530/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2014 6373 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 529/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle , ul. Kwiatowa 28.
2014 6372 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 525/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2014 6371 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 521/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków – obszar I.
2014 6021 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 524/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 5838 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 502/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2014 5725 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 282/XXIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012
2014 5231 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 251/XXXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012
2014 4958 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 511/XL/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lesznowoli
2014 4957 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 510/XL/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 4956 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 509/XL/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesznowola na lata 2015 - 2020
2014 4477 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr 220/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012.
2014 3939 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 504/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 263/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 3938 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 503/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 262/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 3937 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 498/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 3936 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 497/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 3935 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 490/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2014 3934 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 489/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle ul. Kwiatowa 28.
2014 3933 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 488/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 461/XXXVII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2014 3932 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 480/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zgorzała
2014 2432 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 202/XV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012.
2014 2094 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 166/XIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012.
2014 1497 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 442/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2014
2014 1188 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 475/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 1187 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 474/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 1186 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 470/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 926 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 160/XIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012.
2014 535 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 421/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r.
2014 308 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 452/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Lesznowola.
2014 173 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 455/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I
2014 172 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 451/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli
2014 171 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 450/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016
2014 170 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 446/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 426/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2014 141 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 461/XXXVII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2014 140 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 460/XXXVII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2013 13111 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 426/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2013 13110 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 396/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i części wsi Wólka Kosowska OBSZAR I
2013 12787 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 435/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 12786 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 434/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 12785 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 432/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 12784 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 431/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
2013 12783 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 425/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12782 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 424/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12781 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 423/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 r.
2013 12780 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 422/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 11894 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 136/XI/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2011.
2013 11589 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 408/XXXII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska - część I.
2013 11226 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 60/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2011.
2013 10784 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2011.
2013 10559 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 100/IX/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2011.
2013 10343 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 398/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 10342 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 397/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 10189 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 412/ XXXII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 10188 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 411/XXXII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 10187 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 410/ XXXII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 10186 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 400/XXXII/ 2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 10185 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 368/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (cz. północna)
2013 10184 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 367/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (cz. południowa)
2013 10183 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 365/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2013 9068 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2011.
2013 8862 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 39/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2011.
2013 8387 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 9/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 7791 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 377/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola
2013 7790 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 372/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 7789 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 371/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 7788 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 370/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 7787 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 369/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 7786 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 361/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2013 7368 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I
2013 7367 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr 331/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Mroków i Jabłonowo
2013 7366 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr 329/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Stefanowo
2013 7190 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 561/XLII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 6112 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 323 / XXV / 2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 5705 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 359/XXVII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie - część I.
2013 5342 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 343/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie założenia Gimnazjum w Mysiadle.
2013 5341 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 326/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw drogom
2013 5340 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 325/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 5339 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 323/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra i Władysławów
2013 5338 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 321/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2013 5191 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 348/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad ich usytuowania na terenie Gminy.
2013 5174 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 548/XLI/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 5084 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 352/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 5083 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 347/XXVI /2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5082 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 345/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2013 5081 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 344/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2013 5080 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 342/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach, ul. Ks. H. Słojewskiego 1
2013 5079 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 341/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6.
2013 5078 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 340/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. I. Krasickiego 56.
2013 5077 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 339/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
2013 5076 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 338/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2013 5075 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 337/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany siedziby oraz określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Mysiadle.
2013 5074 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 336/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach, ul. Ks. H. Słojewskiego 1
2013 5073 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 335/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6.
2013 5072 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 334/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. I. Krasickiego 56.
2013 5071 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 333/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
2013 5070 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 324/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 5069 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 317/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 200/XV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Lesznowola
2013 5068 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 315/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra i Władysławów
2013 5067 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 314/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2013 5066 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 313/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło  (dz. o nr ew. 48/1, 47, 66/12, 66/18, część dz. o nr ew. 57)
2013 3617 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 535/XXXIX/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 3371 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 485/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 3080 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 436/XXIII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2013 1208 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr 279/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu Kolonia Warszawska i części obrębu Stefanowo
2013 509 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 268/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 131/X/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Lesznowola
2013 278 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 278/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska
2013 119 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 297/XXIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 118 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 293/XXIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2012 10252 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 296/XXIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 10251 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 295/XXIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2012 10250 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 294/XXIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, wyboru stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 10249 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 286/XXIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 10100 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr 447/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 9342 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 272/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2012 9341 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 271/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013r.
2012 9340 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 270/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9339 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 269/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8206 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 258/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 8205 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 257/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 8204 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 256/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 8203 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 255/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 7935 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 263/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7934 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 262/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.