Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 196

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11335 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis sp. z o.o. w Lelisie zadań własnych Gminy Lelis
2019 11334 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 11333 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11332 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 10474 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 8388 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania
2019 8227 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelis
2019 8127 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8126 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8125 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2019 8124 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Lelis, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Lelis uprawnienia do stanowienia ich wysokości
2019 8123 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 8122 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lelis i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 8121 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8120 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lelis
2019 8119 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 8118 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6231 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6121 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lelis i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 6120 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6119 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6118 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 4039 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lelis"
2019 3994 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lelisie zadań własnych Gminy Lelis
2019 3993 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3176 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/33//2019 Rady Gminy Lelis z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3175 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lelis
2019 2130 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 1841 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1840 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 1839 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1148 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Lelis, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
2019 1147 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach
2019 1146 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Lelis
2019 1145 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1144 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1143 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1142 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2019 1141 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lelis, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lelis oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1140 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1139 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  Statucie Gminy Lelis
2019 1138 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2018 12071 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 12070 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach
2018 9882 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9881 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 12 października 2018 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2018 9880 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9879 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lelis
2018 9297 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/264/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9296 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9295 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy stypendialnej w formie Nagrody Edukacyjnej Gminy Lelis
2018 9294 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 8012 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lelis oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lelis miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8011 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 8010 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7093 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelis
2018 6824 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6823 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lelis
2018 6822 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis
2018 6185 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis
2018 6184 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/228/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 6183 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5399 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5092 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lelis
2018 5091 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelis
2018 5090 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis
2018 3734 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lelis"
2018 3733 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis
2018 3732 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lelis Programu "Leliska Karta Seniora"
2018 3731 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3730 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3729 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2617 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łęg Przedmiejski
2018 2616 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 885 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 883 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 587 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 585 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 581 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 12172 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lelis Programu "Rodzina Trzy Plus"
2017 12171 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 12170 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2017 12169 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 12168 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2017 12167 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 10851 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lelis, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lelis oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 10850 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białobiel
2017 9936 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9935 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9260 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8629 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8113 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7857 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7567 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7566 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 6784 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6040 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białobiel
2017 4743 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lelis
2017 4586 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 3183 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3181 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lelis
2017 3180 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lelis, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 2139 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 706 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/119/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 624 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/ 142/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis
2017 365 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania
2017 364 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 363 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2016 10016 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9919 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9917 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/85/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9916 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr X/82/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9637 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 9635 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 8273 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia formy organizacyjnej Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
2016 6984 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 6073 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2016 6072 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6071 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6070 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania
2016 5596 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019"
2016 3106 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XII/100/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2449 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/95/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lelis dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów
2016 2448 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/90/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 2447 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/89/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 2446 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/87/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w statucie gminy Lelis
2016 2445 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/86/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łęg Przedmiejski
2016 278 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Aleksandrowo
2016 162 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 161 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 160 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8252 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 8251 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kulturalno – Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie, w jedną instytucję kultury o nazwie: Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie
2015 8250 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Obierwia
2015 8249 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Aleksandrowo
2015 8248 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015r. w sprawie utworzenia sołectwa Aleksandrowo
2015 8247 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łęg Przedmiejski
2015 6903 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 6902 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łęg Przedmiejski
2015 5214 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Lelis
2015 5213 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Obierwia
2015 3445 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr III/24/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2015 3444 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr III/23/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Lelis
2015 979 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siemnocha
2015 978 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łęg Przedmiejski
2015 123 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY LELIS
2014 1720 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na terenie gminy Lelis
2014 1719 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 na terenie gminy Lelis
2014 1718 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 – 2020
2014 1717 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego
2013 12106 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 11317 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie
2013 10986 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Białobiel
2013 10663 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 10662 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łęg Przedmiejski
2013 8195 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łęg Przedmiejski
2013 8194 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lelis
2013 8193 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 8192 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 7423 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2013 7422 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6558 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2013 6557 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lelis
2013 6556 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6555 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2013 6554 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2355 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania
2013 2354 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym
2013 2353 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Białobiel
2013 2352 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2013 2351 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejstru zabytków
2013 2350 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2013 1349 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 1348 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1347 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1346 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8149 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lelis, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lelis oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 8148 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci i zwolnień od tego podatku
2012 8147 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2011 3372 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XX/103/08 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2008
2011 3373 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/110/09 Rady Gminy Lelis z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2009
2011 3374 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXII/113/09 Rady Gminy Lelis z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2009
2011 2305 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2011 2306 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1361 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Lelis z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 1362 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Lelis z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 910 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr XLI/197/10 Rady Gminy Lelis z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie okreslenia szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7585 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/134/09 Rady Gminy Lelis z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Białobiel.
2010 4962 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/10 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 4434 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/99/08 Rady Gminy Lelis z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2008
2010 117 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/08 Rady Gminy Lelis z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2008
2009 4652 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/09 Rady Gminy Lelis z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2009 3796 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/09 Rady Gminy Lelis z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 3354 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/09 Rady Gminy Lelis z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 680 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/109/08 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 386 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XX/102/08 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Lelis na rok 2009.