Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 189

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7277 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2019 6571 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz
2019 3603 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz
2019 3602 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2019 rok
2019 1004 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2019.
2019 53 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 52 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2019 51 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w gminie Latowicz „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12710 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2018 12157 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Latowicz
2018 12156 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2018 12155 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Latowicz
2018 12154 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Wielgolesie i ustalenia statutu
2018 12153 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
2018 12152 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2019 r.
2018 12151 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 10141 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2018 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Latowicz
2018 9211 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie na terenie gminy Latowicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9210 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Latowicz.
2018 5287 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Latowicz za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2018 5286 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2018 5285 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz form postępowania w tych sprawach.
2018 5284 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 4845 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Latowicz
2018 4500 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2018 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Latowicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4499 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2018 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Latowicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4498 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Latowicz
2018 4497 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Latowicz publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 4393 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2018 rok
2018 1149 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2018 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 12331 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 12125 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
2017 12124 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2018 r.
2017 12123 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 8960 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2014 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie podziału gminy Latowicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 8959 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2014 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Latowicz w sprawie podziału gminy Latowicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2017 8958 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Latowicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2017 3531 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/203/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 3530 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/202/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu.
2017 3529 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/196/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3084 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/201/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Latowicz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3080 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/200/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Latowicz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3079 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/199/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 232 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/177/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat oraz określenie warunków całkowitego zwolnienia z opłat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Latowicz
2016 11445 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2017 r.
2016 11444 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 11443 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2016 11442 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 11440 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
2016 8952 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/160/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 7 września 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
2016 8951 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/158/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 7 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz
2016 6686 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/154/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 6685 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/153/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6684 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/152/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2016 6683 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/151/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6682 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/150/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz
2016 5283 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/138/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wielgolas
2016 5282 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/137/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wężyczyn
2016 5281 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/136/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Waliska
2016 5280 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/135/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Transbór
2016 5279 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/134/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strachomin
2016 5278 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/133/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stawek
2016 5277 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/132/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Redzyńskie
2016 5276 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/131/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oleksianka
2016 5275 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/130/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Latowicz Rejon 1II
2016 5274 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/129/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Latowicz Rejon 1I
2016 5273 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/128/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Latowicz Rejon 1
2016 5272 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/127/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kamionka
2016 5271 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/126/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gołełąki
2016 5270 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/125/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Generałowo
2016 5269 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/124/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębe Małe
2016 5268 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/123/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dąbrówka
2016 5267 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/122/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chyżyny
2016 5266 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/121/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Budziska
2016 5265 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/120/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Budy Wielgoleskie
2016 5264 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/119/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Borówek
2016 5263 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz.
2016 3438 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielgolas
2016 3437 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wężyczyn
2016 3436 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Waliska
2016 3435 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Transbór
2016 3434 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strachomin
2016 3433 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stawek
2016 3432 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Redzyńskie
2016 3431 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Oleksianka
2016 3430 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latowicz Rejon III
2016 3429 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latowicz Rejon II
2016 3428 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latowicz Rejon I
2016 3427 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamionka
2016 3426 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołełąki
2016 3425 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Generałowo
2016 3424 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębe Małe
2016 3423 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka
2016 3422 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chyżyny
2016 3421 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Budziska
2016 3420 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Budy Wielgoleskie
2016 3419 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borówek
2016 3418 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/89/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3417 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 563 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Latowicz,
2016 225 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
2016 224 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Latowicz,
2016 138 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Latowicz w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2016 r.
2015 11081 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Latowicz.
2015 11080 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
2015 11079 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2016 r.
2015 11078 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 11077 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6043 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Latowicz,
2015 6042 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2015 2769 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Latowicz na drugi etap postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 334 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2015 333 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2014 11710 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz.
2014 11082 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2015 r.
2014 11081 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
2014 8637 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2014 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenie warunków całkowitego zwolnienia z opłat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Latowicz
2014 8636 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Latowicz
2014 6602 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2014 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2014 1447 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 12701 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
2013 12700 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2014 r.
2013 12699 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
2013 12698 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Latowicz
2013 12697 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Latowicz
2013 9747 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 9559 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXV/184/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso.
2013 6117 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/168/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2013 rok
2013 6116 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/166/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Latowicz
2013 6115 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/151/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz
2013 6114 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/150/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Latowicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2107 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 1828 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/138/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012r. W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ I ZAGOSPODAROWNIA TYCH ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
2013 1827 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz
2013 1358 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Latowicz
2013 1357 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicw miejscowości Latowicz
2013 1356 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 1355 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1354 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. W SPRAWIE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI OD JEDNEGO MIESZKAŃCA
2013 1353 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprwie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1352 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII/111/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Latowicz
2012 9213 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
2012 9212 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2013 r.
2012 9211 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
2012 9210 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9209 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
2012 4252 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIII/93/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2012 1766 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1765 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowiczna rok 2012
2012 1764 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2012 1763 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Latowicz
2012 1762 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Latowicz na lata 2011-2015.
2012 666 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wielgolas
2012 665 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2011 6731 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
2011 6732 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2012 r.
2011 6733 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
2011 5719 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Latowicz z dnia 13 września 2011r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2011 4441 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz
2011 4440 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
2011 4443 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Latowicz.
2011 4442 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu
2011 3942 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2009 rok
2011 2408 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/208/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2011 r.
2011 2407 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/03 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Latowicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 2410 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola działającego w ramach Zespołu Szkół w Latowiczu
2011 2409 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Latowicz Nr XXI/130/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6354 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 r.
2010 6355 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2011 r.
2010 6356 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
2010 4387 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Latowicz
2010 4388 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu
2010 762 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok
2010 587 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/121/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok
2009 6744 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na terenie gminy Latowicz na 2010 rok
2009 6464 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2010 r.
2009 6465 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
2009 5152 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/143/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Latowicz
2009 5153 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/148/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2009 5154 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Latowicz
2009 5012 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXI/113/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok
2009 4921 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/110/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok
2009 1121 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia na 2009 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
2009 1120 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
2009 1119 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
2009 548 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009.
2009 42 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 43 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz na 2009 rok.
2009 44 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.