Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 235

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11839 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2019 11028 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2019 10959 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2019 9590 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2019 r.
2019 9556 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2019 9555 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2019 9554 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2019 8287 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8286 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnosielc na lata 2019 - 2023
2019 8285 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/12/2018 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –2023
2019 8284 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7108 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7018 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7017 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2019 7016 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2019 5031 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/221/18 z dnia 29 października 2018 r. uchwalającej Statut Gminy Krasnosielc
2019 5030 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Krasnosielc w roku 2019
2019 970 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Krasnosielc
2018 13002 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 13001 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 13000 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego pragramu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 10806 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 października 2018 r. STATUT GMINY KRASNOSIELC
2018 6930 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2018 6929 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 6928 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnosielc na lata 2018 - 2022
2018 6927 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krasnosielc maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2018 6926 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstepstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasnosielc
2018 6925 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2018 5228 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnosielc
2018 5227 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2018 3531 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2018 3530 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Krasnosielc za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 3529 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnosielc
2018 3528 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krasnosielc na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2802 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2018 2801 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2018 2800 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc w roku 2018
2018 2769 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krasnosielc na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2114 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2018 2113 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2018 2111 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2018 2110 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/175/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2018 1645 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2017 11446 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/172/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2018 na obszarze gminy Krasnosielc
2017 11445 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/171/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2017 9727 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 9726 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnosielc
2017 9725 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2017 8184 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2017 8182 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2017 7554 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/103/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2017 7552 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XX/109/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnsoielc na 2016 r.
2017 7551 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/115/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r
2017 7550 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/120/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2017 7546 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/142/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2017 7544 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2017 5604 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Krasnsoielc
2017 4481 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki z różnych wymiarów zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2017 3103 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/137/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc oraz określenie granic ich obwodów
2017 3102 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/134/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasnosielc
2017 3101 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/132/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3100 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/131/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2017 1834 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXII/122/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2017 1337 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 1336 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2017 499 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/118/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2017 498 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/117/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2016 11011 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/113/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017 na obszarze gminy Krasnosielc
2016 11010 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/112/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości na terenie gminy Krasnosielc
2016 10074 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII/85/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2016 10023 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/107/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnosielc dla terenu położonego w granicach administracyjnych gminy Krasnosielc
2016 10022 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/106/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia sczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2016 10021 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/105/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnosielc
2016 9983 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2016 7842 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/83/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2016 7836 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/80/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2016 6518 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu
2016 6517 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 6516 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2016 6515 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5419 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XIII/64/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 3518 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVI/81/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3517 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/77/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2013 r.w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 3516 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/74/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Krasnosielc za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia w zakresie kultury i sportu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum"
2016 3515 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/72/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krasnosielc oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2442 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/47/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 2441 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr IX/45/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 2440 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 2439 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 2399 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 1782 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr VII/34/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc z dnia 28 maja 2015 r.
2016 1779 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 1719 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/66/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2016 1718 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/61/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1618 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/68/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
2015 10946 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10945 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10852 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10636 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/57/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 10635 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/56/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 10634 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 10633 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016 na obszarze gminy Krasnosielc
2015 10632 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2015 10631 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9109 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2002 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasnosielc
2015 9108 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr VII/29/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2015 3269 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierajacych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2015 3268 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2015 3158 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI/232/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014r.
2015 1530 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 1512 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 870 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XL/224/2014 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 508 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 11169 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2014 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2014 10898 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 10897 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2015 na obszarze gminy Krasnosielc
2014 10384 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 9938 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 9606 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9570 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2014 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków i jego funkcjonowania
2014 9155 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 8882 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 8767 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 7336 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXX/165/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 7335 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 7334 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 6642 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 5732 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/136/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 5731 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 5730 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 4710 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2014 3765 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXII/119/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 3029 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/101/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 3028 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 2989 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc.
2014 2534 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/115/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 2533 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 965 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 964 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, żywności lub świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
2014 275 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2013 13362 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2014 na obszarze gminy Krasnosielc.
2013 13361 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc.
2013 13360 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 12352 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2013 12351 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2013r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2013 12088 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/89/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2013 12087 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 11079 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 10928 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 10927 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 10926 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 10469 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 9113 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 9107 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 8913 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 8912 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 8737 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2013 8580 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011r
2013 8129 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010r.
2013 8095 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010r.
2013 6880 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/194/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 6767 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLV/203/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 4524 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2013 4523 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3594 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 2290 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/171 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 2254 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/160/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010r.
2013 1988 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2013 1880 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 1104 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/131/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 975 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/138/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2013 974 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/133/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 973 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/132/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 972 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/130/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 971 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/129/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 970 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/128/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnosielc
2012 9635 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Krasnosielc na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9634 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9633 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2013 na obszarze gminy Krasnosielc
2012 9632 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 7446 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/148/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 7411 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 7118 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/116/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Krasnosielc na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6344 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/149/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 3854 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 3853 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc
2012 3627 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek dziennej opłaty targowej
2012 3626 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnosielc na lata 2012 - 2016
2012 2082 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/127/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 maja 2009r. uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 1886 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1829 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 811 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/82/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2011 7951 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 7950 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 8089 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/72/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8088 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/71/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2011 7151 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2011 6232 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/109/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 6162 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/144/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 4636 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krasnosielc oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2011 4637 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2011 2810 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnosielc
2011 1595 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 1157 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnosielc na 2011r.
2011 765 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2011 766 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6809 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnosielc.
2010 6810 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/192/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu we wsi Drążdżewo
2010 6358 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/197/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 6357 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/196/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc.
2010 6360 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/200/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze gminy Krasnosielc.
2010 6359 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/198/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
2010 5370 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/190/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 4516 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLII/184/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 4437 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 3918 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/183/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 3623 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/175/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu.
2010 3624 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/176/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 2700 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/169/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2010 2701 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXX/170/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli.
2010 2360 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/157/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2010 1719 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/162/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy i Rady Gminy Krasnosielc za wyniki w nauce, osiągnięcia w zakresie kultury i sportu dla uczniów szkół gminnych".
2010 599 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/150/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnosielc na 2010r
2010 382 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/94/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 282 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6378 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/146/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2009 6379 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/147/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5013 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXII/96/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
2009 4717 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/141/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2009 2998 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/122/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2009 2159 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2009 1062 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/114/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 418 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/106/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnosielc na rok 2009.
2009 3732 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/128/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2009 3733 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krasnosielc