Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 126

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11568 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krasne nr VI/34/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne zmienioną uchwałą nr III/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 roku
2019 11567 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 11566 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9882 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne od dnia 1 września 2019 r.
2019 9881 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 8174 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7256 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7255 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/2010 Rady Gminy Krasne z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia Statutów Sołectw
2019 7254 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4473 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/13/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2019 roku
2019 4472 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/17/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4471 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4470 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
2019 2634 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/9/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2633 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/6/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany stawki jednej godziny usług opiekuńczych
2019 2632 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/5/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Krasne w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 2631 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/4/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 2630 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/3/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2629 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/2/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Krasne
2019 2331 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 12 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta za udział w pracach Rady Gminy
2019 11 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 12138 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
2018 10086 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasne
2018 8549 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalanej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne
2018 8548 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 7253 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów , psychologów , logopedów , terapeutów pedagogicznych , doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Krasne
2018 7252 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasne
2018 7251 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie w ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 5719 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2018 rok
2018 5718 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5444 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów , psychologów , logopedów , terapeutów pedagogicznych , doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Krasne
2018 5443 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasne
2018 5442 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krasne w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, , funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne
2018 4103 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4102 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne
2018 4101 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2018 roku
2018 4100 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Krasne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4099 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Krasne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1505 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr X/63/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1269 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki jednej godziny usług opiekuńczych
2017 12539 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr X/57/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2017 11654 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/54/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
2017 11653 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/51/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Krasne
2017 9518 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/39/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową
2017 8327 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne
2017 5579 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr IV/27/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru, pieczęci, łańcuchów Wójta Gminy Krasne i Przewodniczącego Rady Gminy w Krasnem, oraz regulaminu używania symboli
2017 5550 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr III/22/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 5549 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4643 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczba punktów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Gminy Krasne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełniania.
2017 4642 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełniania
2017 3022 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr I/2/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/56/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
2017 869 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/72/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2016 10599 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr X/63/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10598 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr X/62/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
2016 10597 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr X/61/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 10596 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr X/60/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 10595 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr X/56/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
2016 10028 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/47/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Krasne instrumentem płatniczym
2016 10027 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/46/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 października 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, zamieszkujących na terenie gminy Krasne.
2016 7283 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/32/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 7282 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/31/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7281 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/30/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 7280 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/29/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7279 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/28/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne
2016 1609 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016.
2015 10987 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10986 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10985 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10224 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10223 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
2015 9107 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krasne
2015 9106 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 1 października 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2015 9105 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Krasne
2015 5320 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 4206 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr III/9/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 4205 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr III/8/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.
2015 1486 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budzetowej na rok 2015
2014 11074 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/46/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 7112 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/31/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Milewie-Szwejkach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem
2014 6099 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 20 maja 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2832 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/2/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasne na lata 2013-2032
2014 1225 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1224 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1223 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr I/3/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2014 1222 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasne na lata 2013-2032
2014 55 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr IX/46/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2013 13257 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 13256 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2013 13255 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 13254 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4088 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr III/14/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2013 roku
2013 3518 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr I/8/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3517 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr I/7/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne
2013 3516 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr I/4/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Krasne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3515 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr I/3/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Krasne
2013 265 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/55/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budzetowej na rok 2013
2013 264 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/52/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasne
2013 263 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/51/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 262 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/50/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 261 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/49/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 260 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/48/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 259 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/47/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 258 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/46/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne
2012 9155 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/43/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 9154 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/42/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9153 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/41/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
2012 8301 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
2012 7084 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr VI/30/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
2012 7083 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr VI/29/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Krasne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6630 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr V/27/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 20 września 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Milewie-Szwejkach podporzadkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem
2012 5421 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasne oraz określenia granic ich obwodów
2012 4480 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 22 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milewie-Szwejkach
2012 4479 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 22 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2012 roku
2012 3468 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Krasne i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2012 187 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krasne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 8683 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 8684 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6728 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6729 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 6730 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 5135 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne
2011 4347 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekunczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.
2011 4348 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
2011 3754 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr II/7/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 17 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
2009 1747 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr I/5/2009 Rady Gminy Krasne z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Krasne