Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 170

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7092 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6363 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowala w 2019 r.”
2019 5244 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Zenonów gm. Kowala.
2019 5243 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala
2019 5242 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5099 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.52.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5098 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2019 5097 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5096 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w  formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5095 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2.
2019 3522 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 3521 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej.
2019 3484 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowala dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 3483 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kowala.
2019 2296 2019-02-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV.25.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok
2019 2111 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V.27.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Kowala.
2019 2110 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12775 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale dot. ustanowienia pomnika przyrody.
2018 11994 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w  formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11993 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11905 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 11869 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 11858 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2
2018 11857 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2019 rok.
2018 11856 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Kowali Nr III/11/05 z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania gruntów rolnych.
2018 8928 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVI.302.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018 - 2021”.
2018 5930 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI.301.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2018 5914 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI.303.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kończyce-Kolonia gm. Kowala.
2018 4715 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLV.292.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kowala.
2018 4714 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLV.295.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kowala
2018 4058 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.286.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Walentynów gm. Kowala.
2018 4057 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.288.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kowala na stałe obwody głosowania
2018 4056 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.287.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kowala na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 4054 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.284.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowala w 2018r.”
2018 2213 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII.277.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji liczby punktów za poszczególne kryteria w postepowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej.
2018 2211 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII.276.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1918 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.278.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowala dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 888 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLII.273.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Kowala
2018 667 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII.268.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowala.
2018 666 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII.267.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Zenonów gm. Kowala.
2018 665 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII.266.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach w miejscowości Maliszów obręb geodezyjny Maliszów, gm. Kowala.
2018 664 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII.265.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w miejscowości Walentynów, obręb geodezyjny Romanów gm. Kowala.
2017 12191 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI.253.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 11882 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI.255.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej oraz zmiany nazwy granicy obwodu.
2017 11878 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI.254.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 11877 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI.252.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 8923 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.239.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach w miejscowościach Walentynów, Romanów i Stawki obręb geodezyjny Romanów, gm. Kowala.
2017 8922 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.236.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/232/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 19 lutego 2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2017 5907 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.224.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom
2017 5366 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.217.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowala w 2017r.”
2017 5365 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.216.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala
2017 4666 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.212.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Zenonów gm. Kowala.
2017 3818 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.208.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Zenonów gm. Kowala.
2017 3817 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.205.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 2546 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.198 2017 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określania kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala
2017 2540 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.199.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2534 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.196.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Kowali
2017 1696 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.192.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z siłowni na świeżym powietrzu na terenie gminy Kowala”.
2017 1686 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.193.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/197/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 11 września 2013 r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kowala.
2017 1144 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Kowala”, zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2017 1143 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2017 1133 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX.187.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 561 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX.181.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania
2017 525 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX.183.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/41/09 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Kowla.
2016 11047 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.150.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala
2016 11046 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.149.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 10841 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.176.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 10840 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.178.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10839 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.177.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 8890 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.160.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 26 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kowala do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2016 7165 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.155.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Rady Gminy Kowala Nr XXII.144.2016 r. z dnia 31.05.2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5905 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII.144.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 31 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5904 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII.143.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5147 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI.137.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2016 – 2026” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2016 5146 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX.131.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kowali
2016 2474 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.124.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól, niepublicznych przedszkoli oraz dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kowala oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2000 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVIII.119.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali
2016 1355 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII.123.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kowala jest organem prowadzącym
2016 1354 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII.122.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kowala
2016 1353 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII.121.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kowala
2016 1180 2016-02-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVII.111.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 908 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII.105.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia sołectwa Zenonów oraz nadanie statutu sołectwu Zenonów.
2016 804 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII.106.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2003 Rady Gminy Kowala z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw.
2015 11698 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII.108.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 11697 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII.107.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2015 11224 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI.100.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2015 10658 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI.96.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2016 rok.
2015 10510 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI.99.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 10509 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI.98.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10508 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI.97.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 9120 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XV.87.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowala.
2015 6273 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI.72.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
2015 5624 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 29 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5082 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2009 Rady Gminy Kowala z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę KOWALA .
2015 4782 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2015 4659 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowala w 2015 roku.
2015 4514 2015-05-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLII/222/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 10 stycznia 2014r.
2015 4500 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2015 3047 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kowala
2015 2436 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 17 marca 2015r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 2435 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1420 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2014 11491 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 8157 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalania obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym.
2014 8156 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalania obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kończycach-Kolonii.
2014 8155 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalania obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali.
2014 8154 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: ustalania obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach.
2014 8153 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalania obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Bardzicach.
2014 8152 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kowala
2014 6429 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 29 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/238/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5051 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowala w 2014 roku.
2014 3469 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2014r. w sprawie sprostowania opisu granic jednomandatowych okręgów wyborczych
2014 3468 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2014r. w sprawie sprostowania opisu granic obwodów głosowania
2014 3467 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2046 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2045 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2044 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1478 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2014 Uchwała Budżetowa na rok 2014 Rady Gminy Kowala z dnia 10 stycznia 2014r.
2014 346 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2014 345 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIIII/217/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 10535 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 11 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10534 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 11 września 2013r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kowala.
2013 10043 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 10042 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 191 /2013 Rady Gminy Kowala z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kowala.
2013 10027 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 9687 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie gminy Kowala.
2013 9641 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 9453 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 27 czerwca 2013r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 7355 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 15 maja 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbica w 2013 roku
2013 5715 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2013. Rady Gminy Kowala z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowala w 2013 roku.
2013 5714 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kowala.
2013 5713 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z placu zabaw realizowanego w ramach projektu pn. „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kończyce – Kolonia – miejsca rekreacji na terenie Gminy Kowala”, zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2013 2197 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Kowala z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 1779 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Budżetowa na rok 2013 Rady Gminy Kowala z dnia 25 stycznia 2013r.
2013 1770 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala
2013 1426 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Kowala uchwala co następuje:
2013 1425 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1424 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1423 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 9904 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/131/22012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 9899 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 132 /2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9898 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
2012 9874 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 129 /2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 8286 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 19 października 2012r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 7187 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 18 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kowala na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7186 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 18 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kowala na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6356 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr X/61/09 Rady Gminy Kowala z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 5941 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 28 czerwca 2012r. W sprawie: udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac związanych z remontem zabytkowego Kościoła (zabytek klasy „0”)Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wojciecha w Kowali.
2012 5516 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowala.
2012 4228 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XV/83/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2012 roku.
2012 3202 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2012 roku.
2012 3201 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/80/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Hanki Sawickiej w Bardzicach.
2012 2480 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali
2012 2479 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 2478 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy.
2012 1959 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr III/16/09 Rady Gminy Kowala z dnia 27 marca 2009r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia na wsi w wodę dla mieszkańców wsi Zenonów dostarczonej przez Wodociągi Miejskie
2012 1815 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr I/3//09 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 746 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowala na rok 2012
2012 538 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7440 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kowala – I etap (z wyłączeniem sołectwa Kosów)obejmujący sołectwa Bardzice, Grabina, Huta Mazowszańska, Kotarwice, Mazowszany, Parznice, Ruda Mała, Trablice
2011 7060 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/57/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 18.11.2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2011 7061 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/58/2011Rady Gminy w Kowali z dnia 18.11.2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r .
2011 7062 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 18.11.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r
2011 6714 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2011 6715 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012r .
2011 6716 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2010 1570 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr I/2/2010 Rady Gminy Kowala z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007-2011"
2010 1571 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy Kowala z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2010 roku
2009 1587 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr II/4/09 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie utworzenia stałego obwodu głosowania i zmiany granic istniejących obwodów głosowania na terenie gminy Kowala
2009 1068 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr I/2/09 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.