Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 156

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11814 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII.79.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Kotuniu”.
2019 9903 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.75.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Filii w Bojmiu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu.
2019 9902 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2019 9901 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.73.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości dziennych stawek oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej.
2019 9900 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.72.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Kotuniu”.
2019 6269 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2019 6268 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kotuniu.
2019 6267 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
2019 4680 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.50.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotuń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4679 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 4678 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kotuń.
2019 3593 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 3592 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotuń w 2019 roku.
2019 401 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kotuń.
2019 187 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia.
2019 186 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za niektóre świadczenia.
2018 12353 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2018 12352 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2018 12351 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2019 na terenie Gminy Kotuń.
2018 9193 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII.338.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Żeliszewie Podkościelnym.
2018 8636 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVII.333.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kotuń na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2018 7547 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI.330.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Kotuń.
2018 7546 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI.328.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kotuń.
2018 7545 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI.327.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kotuń.
2018 7544 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI.326.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kotuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6414 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV.316.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego, sportowego i artystycznego uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kotuń.
2018 6413 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV.313.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.
2018 6394 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV.322.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Kotuń.
2018 6008 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIII.306.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Broszków.
2018 3285 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII.297.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków, Polaki .
2018 2776 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII.302.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2018 2775 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII.301.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotuń w 2018 roku.
2018 2774 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII.300.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kotuń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2773 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII.299.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Kotuń.
2018 2229 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.287.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kotuń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania.
2018 1280 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL.284.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2017 11976 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV.240.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kotuniu.
2017 11850 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.278.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kotuń za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2017 11849 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.275.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kotuń oraz zwolnień w tym podatku.
2017 11848 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.274.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2018 na terenie Gminy Kotuń.
2017 11847 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.268.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kotuń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 10348 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.266.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Kotuń”.
2017 10347 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII.252.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kotuń w latach 2017-2021.
2017 4301 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.232.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej w miejscowości Kotuń.
2017 4300 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.231.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Broszków.
2017 4208 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII.221.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotuń, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4207 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII.220.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotuń, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4206 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII.219.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2017 4205 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII.218.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3386 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.209.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kotuń
2017 3385 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.199.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotuń w 2017 roku.
2017 3384 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.201.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kotuń oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11038 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.188.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotuń.
2016 11037 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.187.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Broszków.
2016 11036 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.183.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kotuń oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11035 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.182.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2017 na terenie Gminy Kotuń.
2016 5588 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXII.160.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.
2016 4513 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI.150.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 4512 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI.147.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kotuń w latach 2012-2016.
2016 4511 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI.146.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Kotuń, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 4510 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI.144.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotuń oraz granic ich obwodów.
2016 3951 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XX.142.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kotuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 3064 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX.135.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg i określenia właściwych organów.
2016 2313 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX.138.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów i pedagogów szkolnych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2016 2312 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX.137.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2016 2311 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX.136.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2016 2014 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII.114.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na rok 2016
2016 1944 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 grudnia 2014r. uchwała budżetowa na rok 2015
2016 1027 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII.125.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2016 1026 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII.124.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 1025 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII.123.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2016 1024 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII.122.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1023 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII.121.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1022 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII.120.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotuń.
2016 547 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI.103.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy.
2016 546 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI.102.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Cisiu-Zagrudziu.
2015 10870 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI.111.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Kotuń, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 10869 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI.109.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gręzów
2015 10555 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI.107.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10554 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI.106.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kotuń
2015 10553 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI.105.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kotuń oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10552 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI.104.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Kotuń.
2015 8778 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV.93.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kotuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 8777 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII.89.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 8776 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XI.83.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 6 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kotuń w latach 2012-2016.
2015 4890 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII.42.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kotuń”.
2015 4889 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 4068 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI.32.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej,trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2015 2400 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V.26.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2015 2399 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 1883 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV.19.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kotuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 11087 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kotuń oraz zwolnień w tym podatku
2014 11086 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2015 na terenie Gminy Kotuń
2014 8471 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 8470 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2014 8469 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2014 4262 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 marca 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kotuń oraz dalszym postępowaniu z nimi.
2014 4261 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kotuń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2277 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania niektórych zasiłków celowych oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za niektóre świadczenia
2014 267 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kotuń
2014 266 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kotuń dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV - część 1.
2014 265 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Polaki - teren usługowo-mieszkaniowy
2014 264 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polaki dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV
2014 263 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bojmie, Jagodne, Sionna, Mingosy, Wilczonek, Chlewiska i Pieróg dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV
2014 262 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 października 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kotuń
2013 13400 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kotuń
2013 13399 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 grudnia 2013r. obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na terenie Gminy Kotuń.
2013 9500 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie określenia granicy obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu
2013 7498 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 14 maja 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie
2013 5475 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kotuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 5474 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4544 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4543 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4542 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2013 4541 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2013 4540 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4539 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 2375 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kotuń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2361 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2360 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2359 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2013 2358 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2357 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 2356 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotuń
2013 2046 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kotuń
2013 1016 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 7 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 na terenie Gminy Kotuń
2013 246 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Kotuń
2012 9545 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych
2012 9544 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 na terenie Gminy Kotuń
2012 9543 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na terenie Gminy Kotuń
2012 8234 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kotuń
2012 8233 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Kotuń
2012 8232 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 22 maja 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kotuń w latach 2012 - 2016
2012 2994 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Kotuń z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie
2012 1285 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 1284 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2012 677 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie niektórych zasad obciążania nieruchomości gminnych.
2011 8272 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 8273 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 7896 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Kotuń
2011 7895 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 na terenie Gminy Kotuń
2011 7894 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na terenie Gminy Kotuń
2011 5670 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 19 września 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kotuń oraz dalszym postępowaniu z nimi
2011 5669 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kotuń
2011 5671 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kotuń
2011 5673 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 19 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2011 5672 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kotuń
2011 4497 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotuń
2011 4498 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kotuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 3756 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 3755 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kotuń.
2011 3758 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr Vi/38/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotuniu
2011 3757 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 7024 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/10 Rady Gminy Kotuń z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 7025 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/10 Rady Gminy Kotuń z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 6601 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/09 Rady Gminy Kotuń z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości