Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 199

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10726 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/66/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Korytnica w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2019 10725 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Korytnica
2019 9868 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Korytnica
2019 9867 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korytnica
2019 9484 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/59/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/9/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9483 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/58/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/8/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5999 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korytnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4439 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 4438 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2019 rok
2019 4437 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4436 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2378 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 1788 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1787 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1786 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1785 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2019 1202 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 701 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022
2018 12764 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korytnica
2018 12544 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12543 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12449 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 11519 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LIX/347/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2018 11518 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LIX/348/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 11517 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LIX/346/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 9634 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/343/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Korytnica
2018 7615 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LVI/328/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Korytnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7614 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LVI/327/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
2018 3720 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/305/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2018 rok
2018 3177 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/303/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3176 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/302/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korytnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1682 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/296/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Korytnica dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 989 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Korytnica.
2018 600 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/286/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 589 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/285/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021
2017 11507 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 11506 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 11505 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2017 10513 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2017 10512 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 10260 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Korytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 9701 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLII/265/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 20 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 9700 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLII/264/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 20 października 2017 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy, znajdujących się w Górkach Grubakach, Sewerynowie i Maksymilianowie oraz wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy
2017 8094 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Korytnica
2017 7043 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XL/250/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 7042 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XL/249/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4443 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica
2017 4442 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XXXIII/221/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica
2017 3011 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla niektórych stanowisk nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 3010 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Korytnica do nowego ustroju szkolnego
2017 3009 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Korytnica, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3008 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych prz Gminę Korytnica
2017 3007 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2017 rok
2017 1889 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
2017 1888 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1887 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korytnica
2017 1886 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadmi komunalnymi
2017 484 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Korytnica
2017 483 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 482 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2020
2016 11734 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXX/200/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 11733 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXX/199/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy
2016 9819 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 9818 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2016 9817 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 9793 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Korytnica
2016 7461 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7460 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przynawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 7459 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
2016 7458 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 7457 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Korytnica
2016 6282 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2016
2016 4050 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/152/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2017 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2016 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 286 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/135/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 285 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/134/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2019
2015 11473 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/129/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/288/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2015 11472 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/128/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/289/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 11471 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/127/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 9171 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/117/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 7347 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/106/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelazów
2015 7346 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/105/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabokliki
2015 7345 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/104/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie
2015 7344 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzew
2015 7343 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/102/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wypychy
2015 7342 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/101/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Korytnicka
2015 7341 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/100/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielądki
2015 7340 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/99/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Turna
2015 7339 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/98/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trawy
2015 7338 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/97/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczurów
2015 7337 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Świętochów
2015 7336 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sewerynów
2015 7335 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sekłak
2015 7334 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/93/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rowiska
2015 7333 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/92/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roguszyn
2015 7332 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rąbież
2015 7331 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/90/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rabiany
2015 7330 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Połazie Świętochowskie
2015 7329 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniewnik
2015 7328 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paplin
2015 7327 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Świętochów
2015 7326 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nojszew
2015 7325 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maksymilianów
2015 7324 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipniki
2015 7323 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśniki
2015 7322 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kupce
2015 7321 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszew
2015 7320 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytnica
2015 7319 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Komory
2015 7318 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/77/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty
2015 7317 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jugi
2015 7316 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/75/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaczew
2015 7315 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki Średnie
2015 7314 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki-Grubaki
2015 7313 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki Borze
2015 7312 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Decie
2015 7311 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
2015 7310 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaple
2015 7309 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielew
2015 7308 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bednarze
2015 7307 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adampol
2015 6137 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4180 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2015-2020
2015 4179 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
2015 4178 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3351 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2015-2020
2015 3350 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica
2015 1243 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/15/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2019
2015 1242 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/14/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2014 10786 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIX/291/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Korytnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2014 10785 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIX/290/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 10784 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIX/289/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnien w tym podatku
2014 10783 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIX/288/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2014 9998 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LVII/282/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 10 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/277/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korytnica
2014 7833 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LVI/277/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korytnica
2014 7832 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LVI/276/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Korytnica na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 4741 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LII/250/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, logopedy obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Korytnica
2014 3499 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/246/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/239/14 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej
2014 1773 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej
2014 441 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/228/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 209 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/232/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
2014 208 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019
2013 12137 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/225/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 12136 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 10349 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/214/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/200/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
2013 10348 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/213/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 marca 2011 r. (ze zmianami) w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 10246 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/103/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Korytnica
2013 9304 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XLI/200/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
2013 6534 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5224 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/178/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 5223 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/177/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 5222 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/99 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Górkach-Grubakach
2013 3336 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3335 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korytnica i zagospodarowania tych odpadów
2013 3334 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3333 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/168/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3332 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3331 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/166/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korytnica
2013 3041 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2580 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/147/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Korytnica
2013 2579 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/143/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2019
2013 2578 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/142/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r
2013 59 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korytnica i zagospodarowania tych odpadów
2013 58 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 57 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 56 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/133/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 55 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/132/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korytnica
2012 7754 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/103/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Korytnica
2012 7753 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 7752 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnien w tym podatku
2012 7751 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/126/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 7750 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Korytnica na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7338 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/122/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/113/04 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy.
2012 6058 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum prowadzonej przez GZEAS w Korytnicy
2012 6057 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korytnica na 2012 rok
2012 5509 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GMINY KORYTNICA
2012 4897 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Korytnica
2012 4153 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVII/86/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2019
2011 6802 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2011 6801 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 6804 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6803 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/76/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 5172 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatny zakres podstawy programowej w Publicznym Przedszkolu w Korytnicy
2011 2208 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1262 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2011 1263 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019
2010 6763 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/260/10 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 5310 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/10 Rady Gminy Korytnica z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5311 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/10 Rady Gminy Korytnica z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.
2010 2551 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/10 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/90/08 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2416 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/223/10 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 426 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2009 6289 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 6290 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2009 – 2014.
2009 5290 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 2185 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 12 marca 2009r. w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Korytnica
2009 1326 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1327 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 stycznia 2009r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Korytnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych