Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 215

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4554 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel w 2019roku.”
2019 4553 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2887 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2886 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Człekówka, Skorupy, Stara Wieś Druga w rejonie drogi krajowej nr 50 – część C
2019 2885 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Człekówka, Skorupy, Stara Wieś Druga w rejonie drogi krajowej nr 50 – część B
2019 2248 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2247 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach zadań własnych gminy.
2018 13234 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku.
2018 13233 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie : stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca.
2018 12548 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kołbiel
2018 10346 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/342/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Człekówka, Skorupy, Stara Wieś Druga w rejonie drogi krajowej nr 50 – część A
2018 10345 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/341/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kołbiel miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 10344 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/340/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 października 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołbiel
2018 10343 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli.
2018 10190 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kołbiel
2018 9237 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 13 września 2018 r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 9236 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/332/201 Rady Gminy Kołbiel z dnia 13 września 2018 r. w sprawie niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
2018 8092 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XL/328/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pomocy Zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2018 7889 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/329/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 6841 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudno w rejonie drogi gminnej Rudno–Oleksin
2018 6799 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kołbiel odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 6380 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2018 6379 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel.
2018 6378 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel.
2018 5111 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej , który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kołbiel.
2018 5110 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/ 2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie:nadania nazw ulic we wsi Rudzienko gmina Kołbiel.
2018 5109 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel w 2018 roku.
2018 5108 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie:przyjęcia regulaminu korzystania z boiska do piłki nożnej z bieżnią w Kołbieli
2018 3471 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 marca 2018 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: dokonania wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2018 3470 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/ 276/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2018 r. poz. 1256)
2018 3469 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel
2018 3468 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych.
2018 3467 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1260 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z wartością punktową.
2018 1259 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1258 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 1257 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2018 1256 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca.
2017 12173 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kołbiel
2017 8356 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Sufczyńska
2017 8355 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Władzin
2017 8354 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresin
2017 8353 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sufczyn
2017 8352 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Wieś Druga
2017 8351 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skorupy
2017 8350 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siwianka
2017 8349 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sępochów
2017 8348 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudzienko
2017 8347 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudno
2017 8346 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radachówka
2017 8345 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgórzno
2017 8344 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleksin
2017 8343 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś
2017 8342 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubice 2
2017 8341 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubice
2017 8340 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołbiel
2017 8339 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty
2017 8338 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karpiska
2017 8337 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/21017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gózd
2017 8336 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głupianka
2017 8335 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gadka
2017 8334 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobrzyniec
2017 8333 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Człekówka
2017 8332 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrząszczówka
2017 8331 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrosna
2017 8330 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borków
2017 8329 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bocian
2017 8328 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoninek
2017 6747 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Kołbiel
2017 5826 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel w 2017 roku.
2017 5825 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania dla Bocian inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 3604 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/186/ 2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Rudno gmina Kołbiel.
2017 3603 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/185/ 2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Dobrzyniec gmina Kołbiel.
2017 3602 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej.
2017 3601 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z wartością punktową.
2017 1990 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym w Kołbieli oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2017 262 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym w Kołbieli oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2017 259 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno- Administracyjnemu Szkół w Kołbieli.
2016 11417 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół w Kołbieli.
2016 11416 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel.
2016 10403 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/155/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kołbiel
2016 10402 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 9730 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2016r. w sprawie : uchylenia uchwały Rady Gminy Kołbiel NrXVIII/138/2016 z dnia 30 września 2016r.
2016 9729 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2016r. w sprawie: powołania dla Sołectwa Wola Sufczyńska inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 8858 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kołbiel nr XXI/137/2013 z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy
2016 8857 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2016r. w sprawie:przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Kołbiel.
2016 8856 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 8855 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 7178 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudno
2016 6937 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr II/9/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Kołbiel
2016 6936 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 6935 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie: powołania dla Sołectwa Antoninek inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 5191 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Kołbiel
2016 3249 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 15 marca 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel.
2016 3195 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 15 marca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel
2016 3194 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1153 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawi: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel
2016 848 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 817 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: dokonania wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku.
2016 816 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 810 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Kołbiel i zagospodarowania tych odpadów.
2016 408 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie:zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, powołania jej inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10795 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/70/2011 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 10788 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 10786 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10271 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kołbiel
2015 10270 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 9063 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania dla Sołectwa Podgórzno inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 8409 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 9 października 2015r. w sprawie powołania dla Sołectwa Gadka inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 6341 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 4999 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4998 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2138 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2014 11617 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/228/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11347 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 11346 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach zadań własnych gminy
2014 11107 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego w 2015 r.
2014 11106 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel w 2015 r.
2014 11105 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 7065 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 czerwca 2014r. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2014 7064 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 czerwca 2014r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kołbieli i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Kołbiel.
2014 5239 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr NR XXIX/205/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel – tereny usług dla części terenów wsi Człekówka, Skorupy, Rudno, Rudzienko i Władzin.
2014 5238 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 5237 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach zadań własnych gminy
2014 5236 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 13289 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/180/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 listopada 2013r. w sprawieobniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel
2013 13288 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13287 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 11289 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 października 2013r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołbiel.
2013 11288 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/167/ 2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 października 2013r. w sprawie: zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Rudzienko gm. Kołbiel.
2013 11287 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kołbiel oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 11286 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 września 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr VII/33/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 kwietnia 2011 r., w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 10681 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
2013 9116 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
2013 8755 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 8754 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 8753 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 8752 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel.
2013 8573 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
2013 7961 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 7690 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 7689 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/3/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 6866 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 5520 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 5519 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 5507 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 5503 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 5502 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 4404 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.
2013 4248 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2013 3700 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2013 3625 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 2520 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2519 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2518 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca.
2013 2517 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2516 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2515 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel.
2013 2514 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: podziału Gminy Kołbiel na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych.
2013 2513 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie podziału Gminy Kołbiel na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 9208 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel.
2012 9207 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9206 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 9205 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych.
2012 9204 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6002 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012r. nadania nazw ulic w miejscowości Kołbiel.
2012 6001 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012r. sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gadka.
2012 6000 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w północno – wschodniej części miejscowości Kołbiel
2012 5745 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kołbieli oraz punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Kołbiel.
2012 5744 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel.
2012 2720 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2012 2143 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1958 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1801 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009
2012 740 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2012 742 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2008
2011 6718 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 6717 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 6720 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel
2011 6719 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 5789 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2011r. w sprawie: powołania dla sołectwa Antoninek inkasenata podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5790 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola.
2011 5791 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela.
2011 4173 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kołbiel.
2011 2367 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołbiel.
2011 2368 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kołbiel.
2011 2061 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 5785 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Gminie Kołbiel i jej jednostkom podległym, z tytułu zadań własnych i niepodatkowych należności budżetowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa.
2010 5610 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 5609 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5612 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2010r. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel
2010 5611 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Kołbiel z tymi organizacjami i podmiotami.
2010 4279 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 września 2010r. w sprawie zasad przyznawania pomocy w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności.
2010 3008 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 153/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2010 3009 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kołbiel – działka nr 406/25
2010 1989 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5 marca 2010r. w sprawie powołania dla sołectwa Sufczyn inkasenta podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1988 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5 marca 2010r. w sprawie powołania dla sołectwa Głupianka inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1987 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Władzin gm. Kołbiel.
2010 1991 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy.
2010 1990 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzienku
2010 1992 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2010 799 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na rok 2010
2009 6466 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6467 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 6468 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie powołania dla sołectwa Głupianka inkasenta podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3805 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel
2009 3211 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 maja 2009r. w spawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
2009 2983 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Kołbiel do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Kołbiel
2009 2984 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/131/2009 z dnia 6 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego
2009 949 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 marca 2009r. w sprawie powołania dla sołectwa Rudno inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 950 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 marca 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej, powołania inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2009 951 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego.
2009 674 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/115/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego.
2009 144 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/113/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
2009 145 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/114/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbiel na rok 2009.