Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 158

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4187 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2019 4186 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.
2019 2121 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klwów.
2019 1941 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – II etap
2019 1243 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1242 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – III etap
2019 600 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 599 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2018 11867 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 11866 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 9632 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/270/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Klwów
2018 9631 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 1 października 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 9630 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania tablicy pamiątkowej
2018 8490 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Klwów oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Klwów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4967 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie
2018 4966 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć , określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 3862 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klwów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 2789 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów
2018 2788 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/222/2018 rady Gminy Klwów z dnia 31.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 2787 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Klwów na stałe obwody głosowania
2018 1888 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź
2018 1342 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 1341 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 12516 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Przysuskiego w zakresie wspólnej realizacji projektu polegającego na utworzeniu KLASTRA ENERGII POWIATU PRZYSUSKIEGO.
2017 12515 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2018
2017 10455 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 10454 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 10453 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, określenie inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.
2017 10452 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2017 10451 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów.
2017 8653 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28.01.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2017 7131 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klwów.
2017 5656 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KWP w Radomiu.
2017 3526 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 3525 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2017 3524 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1818 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg publicznych przebiegających po terenie Gminy Klwów.
2017 1817 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 872 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2017
2016 10933 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10932 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9168 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów.
2016 9167 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów.
2016 9166 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2016 9165 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016r. w sprawie powierzenia samorządowej jednostce organizacyjnej pn. „Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie" prowadzenia wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadania jej statutu.
2016 9164 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
2016 8123 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 7308 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, określenie inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.
2016 7307 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klwów.
2016 7306 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Klwów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7305 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7304 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2809 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2016 2801 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 2795 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/78/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjum, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie.
2016 1108 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/65/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r.
2016 1107 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 26 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2016
2016 170 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r.
2016 169 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XII/60/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 9543 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9542 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 9541 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 4800 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Przystałowice Duże.
2015 4306 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty.
2015 4305 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2015 4304 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze
2015 2589 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, określenie inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.
2015 1637 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty.
2015 1250 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 27 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2015
2015 1249 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/10/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
2014 11268 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr I/4/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLIII/232/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 10294 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10293 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 10292 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2015 rok.
2014 10291 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 8642 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 12 września 2014r. w sprawie: zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klwów.
2014 7312 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XL/215/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Klwów na lata 2014–2018.
2014 7311 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XL/214/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 3003 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2014 1082 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1081 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1080 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
2014 1079 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów.
2013 13722 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Klwów Nr XXIV/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 13721 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów.
2013 13720 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.
2013 13719 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2014
2013 12729 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12728 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 12727 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 11582 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Klwów.
2013 8999 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 6883 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 6882 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów.
2013 5795 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2013 5794 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klwów.
2013 5793 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów.
2013 5792 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 5424 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie.
2013 507 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów.
2013 506 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 505 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 504 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Klwów oraz zagospodarowania tych odpadów.
2013 503 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 502 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.
2013 501 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2013.
2012 8897 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8896 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 8895 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 8894 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Klwów na lata 2012 – 2016”.
2012 8893 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Klwów na stałe obwody głosowania.
2012 7257 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Klwów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6046 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów
2012 6045 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Klwów
2012 6044 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie nadania imienia Lotników Polskich Publicznej Szkole Podstawowej w Klwowie i Publicznemu Gimnazjum w Klwowie wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie
2012 6043 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Publicznej Szkole Podstawowej w Kłudnie
2012 4728 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie
2012 3081 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Klwów.
2012 3080 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2012 2674 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XI/61/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
2012 1201 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2012 1200 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/80/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XI/61/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
2012 209 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020
2012 208 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok 2012
2011 8208 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XII /64/2011Rady Gminy Klwów z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 8209 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XII/65/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6992 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6993 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 6994 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6178 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Gminy Klwów”.
2011 6179 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
2011 4969 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad odpłatności i zwalniania z opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
2011 3748 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie
2011 3349 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminy Klwów
2011 2231 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Klwów
2011 1223 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Klwów.
2011 1224 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, określenie inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.
2011 308 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klwów na rok 2011
2011 230 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020
2010 4329 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XL/250/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2112 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
2010 1777 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2010 1340 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2010 1339 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie
2010 1279 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Gminy Klwów - III etap
2010 790 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klwów na rok 2010.
2010 123 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXII/208/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2010 124 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXII/209/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6538 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2010 rok
2009 6539 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6540 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5080 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 23 października 2009r. w sprawie zasad nabycia,zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2009 4083 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 2478 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2009 1748 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Klwów
2009 494 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2008 Rady Gminy Klwów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klwów na rok 2009.
2009 55 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2008 Rady Gminy Klwów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków.
2009 3693 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata