Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 235

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 13693 2019-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Karniewo , których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Karniewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 13692 2019-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019 13691 2019-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2019 13690 2019-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karniewo.
2019 13689 2019-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie.
2019 13688 2019-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/85/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Karniewo
2019 13687 2019-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Karniewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 13686 2019-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karniewo.
2019 13685 2019-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 10867 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Karniewo za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karniewo.
2019 10866 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 9361 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 6849 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karniewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 6848 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019 6847 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 4801 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 4800 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2019 roku.
2019 4799 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Karniewo.
2019 3354 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/137/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Karniewo
2019 3353 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
2019 3352 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Karniewo.
2019 3351 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/149/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz ścieków komunalnych
2019 3350 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2019 3349 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 620 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Karniewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 619 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 618 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 617 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 356 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Karniewo w sprawie nowego projektu Statutów Sołectw Gminy Karniewo.
2019 355 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Milewo – Malonki w sprawie podziału sołectwa na dwa: Sołectwo Milewo Malonki i Sołectwo Milewo – Wypychy.
2019 354 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karniewie.
2019 353 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 10312 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 10311 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/137/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Karniewo.
2018 10310 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym Gminy Karniewo.
2018 10309 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/224/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2018 10308 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/223/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 10307 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/222/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 9118 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/219/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Karniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 9117 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/218/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karniewo.
2018 9116 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 7760 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2018 7759 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 6584 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2018 6583 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Karniewo oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2018 6582 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 5298 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 5063 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu.
2018 5062 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 5061 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Karniewo innym instrumentem płatniczym.
2018 3683 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej – usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.
2018 3682 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2018 roku.
2018 3681 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karniewo.
2018 3680 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Karniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3679 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Karniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3678 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 1061 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2018 1060 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 798 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 795 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2018 114 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 12306 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 11367 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Karniewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11361 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karniewo
2017 9724 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9723 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 9248 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 8781 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 8526 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 8525 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 7989 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2017 7988 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2017 7987 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2017 7985 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2017 7521 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 7081 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 6797 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2017 6761 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2017 6592 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Karniewo oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2017 4891 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Słoniawy
2017 4673 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Słoniawy
2017 3966 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2017 3414 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2017 3413 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3383 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej – usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych zmienionej uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 czerwca 2015 roku.
2017 2382 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 2381 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2017 roku
2017 2380 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2017 2379 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Karniewo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2143 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2017 1992 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, wsi Karniewo
2017 1449 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 1219 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Chrzanowo-Bronisze, Byszewo, Chełchy Kmiece, Chełchy-Chabdzyno, Czarnostów, Gościejewo, Konarzewo-Bolesty, Łukowo, Obiecanowo, Ośnica, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Szlasy-Złotki, Tłucznice, Zaręby, Zakrzewo, Zelki Dąbrowe, Żabin Karniewski
2017 991 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu makowskiego.
2017 795 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2017 660 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/103/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2017 208 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Karniewo, zakresu i trybu kontroli ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2016 11991 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2016 10486 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 9658 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9126 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 8679 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 8376 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karniewo.
2016 7677 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XV/74/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016r.
2016 5623 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
2016 5615 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karniewo.
2016 5602 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Karniewo.
2016 5598 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Karniewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3066 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XV/75/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inne niż Gmina Karniewo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 2691 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2016r.
2016 2427 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2016 2409 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2016 2285 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2016 2188 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2016 2177 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2016 1985 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2016 259 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inne niż Gmina Karniewo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu wykorzystania tych dotacji.
2015 10957 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 10807 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Karniewo oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10672 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 10671 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10526 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9447 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Karniewo.
2015 8710 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 6278 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej – usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.
2015 4134 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karniewo
2015 4133 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 2472 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2015 2471 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2015 2469 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2015 2451 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2015 2450 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2015 2444 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2015 2443 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2015 2441 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 11263 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 7623 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 7260 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 7259 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 7258 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 7257 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 6645 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 5571 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 5570 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/103/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 5271 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 5270 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 3853 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu gminnego w Karniewie
2014 3301 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 3075 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 2248 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 1008 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1007 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 693 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 335 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/115/05 Rady Gminy Karniewo z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2014 334 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2014 333 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Karniewo na lata 2013-2016.
2013 11849 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11389 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/33/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Karniewo przedszkolach publicznych
2013 11388 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11230 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10931 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10276 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10275 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 9839 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Karniewo
2013 9838 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2013 8907 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 8886 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 8532 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 8122 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 7388 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Statutu Gminy Karniewo
2013 7381 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/130/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej opłaty.
2013 6691 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 4300 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4299 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
2013 4298 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej opłaty.
2013 4297 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Karniewo.
2013 4296 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2013 roku
2013 3760 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Karniewo.
2013 3759 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2013 3758 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Karniewo.
2013 2511 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 1603 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1602 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
2013 1601 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Karniewo.
2013 1600 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1527 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karniewo.
2013 1526 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Karniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 9433 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7913 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karniewo.
2012 7912 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 października 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inne niż Gmina Karniewo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu wykorzystania tych dotacji
2012 7911 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Karniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6412 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/77/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia sieci oraz obwodów prowadzonych przez Gminę Karniewo przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uchwały Nr XIV/84/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 6411 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 6156 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/142/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 5912 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Chełchy Klimki, Gościejewo, Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo i Żabin Karniewski, gmina Karniewo.
2012 5385 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodu Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie.
2012 5384 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2012 5383 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów prowadzonych przez Gminę Karniewo przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 4444 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 4443 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. NA ROK 2012
2012 4442 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 4240 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XV/71/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Romanowie
2012 3665 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2012 roku
2012 2060 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/122/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1150 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/09 Rada Gminy Karniewo z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 20 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 21 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 8110 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8109 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/49/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8112 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8111 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rada Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 4571 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej – usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.
2011 4397 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Karniewo przedszkolach publicznych
2011 2318 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 2 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 84 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz ścieków komunalnych.
2010 6086 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Karniewo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszcza lności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 6087 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 5308 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5309 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 8 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Karniewie
2010 5134 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 4616 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karniewo za rok 2009.
2010 4617 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 4618 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/159/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 1772 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 1773 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz ścieków komunalnych
2010 1774 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia poboru podatku w drodze inkasa
2010 1017 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Byszewo, Chełchy Iłowe, Chełchy Klimki, Czarnostów, Gościejewo, Karniewo, Łukowo, Malechy, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szlasy Złotki, Szwelice, Tłucznice, Wronowo, Zaręby, Zelki Dąbrowe, gmina Karniewo
2010 706 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/111/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 707 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/112/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 157 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 5713 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/140/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5714 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/141/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 1987 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/115/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karniewo na rok 2009
2009 1988 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/116/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 5 marca 2009r. w sprawiew sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez gminę lub Państwową Straż Pożarną
2009 1989 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/117/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkycjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego