Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 96

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11902 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/95/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9158 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/92/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Joniec
2019 7816 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
2019 7378 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu postępowania i zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Joniec”
2019 7377 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 7376 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4686 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2019 roku
2018 11943 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11942 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11941 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2018 11940 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11939 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11296 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2017 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 11295 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/161/2017 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2017 11294 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/160/2017 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11293 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/2017 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 6733 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/2017 Rady Gminy Joniec z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2017 537 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/118/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2017 rok.
2017 527 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/121/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 10685 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2016 10684 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10683 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 8776 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu.
2016 7255 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 7254 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7253 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7252 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 7251 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 7250 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Joniec
2016 4906 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 11 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/100/2013 z dnia 15.04.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 3056 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu
2015 7596 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Joniec z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 7009 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Joniec z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 3943 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Joniec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę w Jońcu
2015 3942 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Joniec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 1170 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2015 rok.
2014 10685 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr Nr LIV/186/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10470 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/187/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2014 10469 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/185/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 9175 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LIII/181/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu
2014 9174 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LIII/179/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 8148 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr LII/178/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczania inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 8147 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr LII/174/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Joniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 4248 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/161/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 14 kwietnia 2014r. o uchyleniu uchwały Nr XLIII/137/ 2013 w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Królewie i nadania jej Statutu.
2014 4247 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/160/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 14 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Joniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 3451 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/150/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 17 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2014 roku
2014 3450 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/149/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 17 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 1550 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLV/144/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 884 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/137/ 2013 Rady Gminy Joniec z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Królewie i nadania jej Statutu.
2014 702 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLV/142/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2014 rok.
2014 678 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/146/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 677 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/145/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 676 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/143/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014rok
2013 12556 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/136/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 12555 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/132/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2013 12554 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/131/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12553 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/130/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12552 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/129/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 8074 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Joniec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2011 rok.
2013 7450 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/113/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
2013 7449 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/112/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 7448 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/111/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu
2013 6584 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/106/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/105/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5903 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/105/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 6 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5902 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/104/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 6 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5901 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/103/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 6 maja 2013r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Joniec
2013 5900 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/102/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5808 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/101/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5807 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/100/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 5806 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/99/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3510 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/92/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Joniec na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1385 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/91/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2013 rok.
2012 9825 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/85/2012 Rady Gminy Joniec z dnia 10 grudnia 2012r. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9824 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/84/2012 Rady Gminy Joniec z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 9823 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/83/2012 Rady Gminy Joniec z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9822 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/82/2012 Rady Gminy Joniec z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 9821 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/81/2012 Rady Gminy Joniec z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Joniec
2012 7219 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXV/69/2012 Rady Gminy Joniec z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Joniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7218 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXV/68/2012 Rady Gminy Joniec z dnia 26 września 2012r. O przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.
2012 2935 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/52/2012 Rady Gminy Joniec z dnia 9 marca 2012r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2012 1356 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/47/2011 Rady Gminy Joniec z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2012 rok
2011 7540 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/37/2011r Rady Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7539 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/36/2011r Rady Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7542 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/39/2011r Rady Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7541 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/38/2011r Rady Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2011 5451 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/30/2011 Rady Gminy Joniec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 3557 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/19/2011 Rady Gminy Joniec z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Joniec.
2010 7027 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/120/2010R Rady Gminy Joniec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 7026 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/119/2010R Rady Gminy Joniec z dnia 29 września 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 7029 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/122/2010R Rady Gminy Joniec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2010 7028 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/121/2010R Rady Gminy Joniec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2136 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/108/2010 Rady Gminy Joniec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/74/2009 Rady Gminy Joniec z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę w Jońcu
2010 746 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/105/2009 Rady Gminy Joniec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Joniec na rok 2010
2009 3469 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/90/2009 Rady Gminy Joniec z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Joniec
2009 1752 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/74/2009 Rady Gminy Joniec z dnia 10 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę w Jońcu
2009 1440 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXII/71/2008 Rady Gminy Joniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Joniec na 2009 rok