Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 176

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11321 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/45/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 10048 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XI/44/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8728 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/33/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Jedlińsk
2019 8727 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/32/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk
2019 8726 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/31/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk
2019 8725 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/30/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 8724 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/29/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8723 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/28/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2019 7049 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/20/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk
2019 4666 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/14/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. o udzieleniu pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
2019 4665 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/11/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Jedlińsk publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4664 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/10/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
2019 3177 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/8/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 759 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 425 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 424 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 423 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 422 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 12022 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12021 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 12020 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12019 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r., zmienianej uchwałą Nr XL/11/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk
2018 12018 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 9302 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/58/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2018 9301 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/53/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr V/11/2015 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk
2018 8475 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/49/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa, od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% alkoholu na terenie gminy Jedlińsk
2018 7380 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/37/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce
2018 7260 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/47/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jedlińsk działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 6974 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/43/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2018 6128 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/33/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z 22 marca 2018 r. dotyczącej podziału gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6127 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/39/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlińsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3187 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3186 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/17/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze
2018 2589 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XL/8/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
2018 2485 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/7/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2018 2484 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/11/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk
2018 2483 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/9/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 996 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 797 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk
2018 794 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11996 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/53/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlińsk
2017 11995 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/52/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2017 10167 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/46/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10166 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/47/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10165 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/48/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 7689 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/39/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 7688 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/35/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/40/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 6 października 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk
2017 6179 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/31/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 4489 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/21/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
2017 3694 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/8/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1860 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/1/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowychi do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 748 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/60/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 747 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/61/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020
2017 481 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/67/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020 wraz z Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków
2017 332 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/65/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 330 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/66/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 328 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/68/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów infrastruktury publicznej altany z grillem, urządzeń gimnastycznych siłowni w miejscowości Klwatka Szlachecka realizowanych w ramach projektu „Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grillem) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury – Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka”
2017 327 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/69/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów infrastruktury publicznej boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i urządzeń gimnastycznych siłowni plenerowej w miejscowości Lisów realizowanego w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie”
2017 325 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/70/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 9762 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/54/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlińsk
2016 9761 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/51/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 9760 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/50/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9759 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/49/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6982 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XX/37/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
2016 6981 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XX/34/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku
2016 5363 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XIX/29/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
2016 5286 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/28/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku
2016 5285 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2016 4458 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/14/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk
2016 2208 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/7/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
2016 2068 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/3/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2016 1708 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/2/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1034 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku
2016 1033 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1032 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk
2016 796 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2016 795 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 794 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10966 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
2015 10965 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10964 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10047 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 9979 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2015 9595 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9594 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 9593 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowiv Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
2015 9592 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jedlińsk
2015 9591 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.
2015 7119 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 6979 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlińsk
2015 6978 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Jedlińsk.
2015 6261 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach.
2015 6260 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/31/2013 z dnia 30 września 2013 r .
2015 4510 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/11/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk.
2015 4271 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/16/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk w związku z ich podziałem oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
2015 4270 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/15/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 3325 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/2/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2015 3324 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/1/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2015 1387 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 – 2019
2015 1386 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015 – 2019
2015 1385 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/9/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2014 11996 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/49/ 2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/15/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw w miejscowości Czarny Ług realizowanego w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu”.
2014 11995 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/48/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/16/2012 r. Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 11994 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/47/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jedlińsk.
2014 11486 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 9986 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/40/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 6 października 2014r. w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk
2014 7705 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/30/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 6597 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/25/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2014 6596 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/24/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/44/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2014 5942 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/14/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2014 4211 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/39/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1530 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/8/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw w miejscowości Wola Gutowska realizowanego w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej”.
2014 1529 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/3/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.
2014 309 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/31/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013r. w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2013 12481 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/34/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12480 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/35/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 9801 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/27/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlińsk
2013 8842 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/21/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2010 - 2014
2013 5836 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/4/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2013r. o zmianie Uchwały Nr XIX/60/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5835 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/5/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposoby ich przyznawania.
2013 5834 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XIX/54/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2369 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIX/60/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2368 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIX/59/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2367 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIX/58/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1191 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/61/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
2013 1004 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/49/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk”
2012 9942 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/46/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 9770 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/53/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9769 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/45/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 9768 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/44/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9767 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/43/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 9766 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/42/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 7895 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jedlińsku
2012 7894 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/35/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 5879 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XV/31/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 5878 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XV/30/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlińsk”
2012 5877 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XV/29/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze.
2012 5876 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XV/26/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.
2012 4329 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIII/17/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
2012 4328 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIII/16/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 4327 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIII/15/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw w miejscowości Czarny Ług realizowanego w ramach  projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu”
2012 4326 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/11/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 4325 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/10/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw w miejscowości Czarny Ług realizowanego w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu”
2012 1229 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2011 7442 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 7441 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7444 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 7443 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 4863 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlińsk
2011 2780 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2781 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2010 – 2014.
2011 2531 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola we Wsoli oraz włączenia Publicznego Przedszkola we Wsoli do Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli
2011 2193 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr III/2/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej położonych w sołectwie Klwatka Szlachecka w gminie Jedlińsk
2011 2194 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr III/5/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011r. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlińsk
2011 2195 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk w związku z ich podziałem oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
2010 6293 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/31/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 6294 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/35/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6291 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/21/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowy sposób konsultowania z radą pożytku publicznego w razie jej powołania oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.
2010 6292 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/28/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 6297 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/38/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Jedlińsk i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organu prawniającego do udzielania ulg.
2010 6298 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/43/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. zmiany uchwały Nr XL/21/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2010 r.
2010 6295 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/36/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jedlińsk na 2011r.
2010 6296 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/37/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 4534 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/13/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi.
2010 3907 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XL/24/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Jedlińsk
2010 2801 2010-06-28 Budżet Budżet nr XXXV/36/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlińsk na rok 2010
2010 1684 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 1685 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/10/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2009 6526 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/27/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 6525 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/26/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6528 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/35/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2009r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlińsk na terenie położonym w miejscowości Klwaty
2009 6527 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/28/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jedlińsk na 2010 rok
2009 3078 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/13/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi
2009 2375 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/1/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2376 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/10/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Jedlińsku
2009 1635 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXV/78/2008 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok