Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 110

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12073 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawana nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2019 12072 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2019 12071 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/25/2011 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów i nagród za osiągnięcie wyników sportowych oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 lutego 2011r.
2019 11851 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 20 września 2019 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Jastrzębia
2019 9305 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/76/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrzębia
2019 9304 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/75/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu gminy Jastrzębia oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Jastrzębia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2019 9303 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrzębia dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 7263 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 7262 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 7261 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na którch zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Jastrzębia
2019 4100 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na 2019 r."
2019 4099 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Jastrzębia.
2019 4098 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr X/46/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/41/2019 Rady Gminy Jastrzebia w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4097 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr X/45/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2019 Rady Gminy Jastrzębia w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2627 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2626 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2625 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia.
2019 2624 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jastrzębia i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2019 1104 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Mąkosach Starych oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności.
2019 437 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/117/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 436 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Jastrzębia na rok 2019.
2018 12784 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12783 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12782 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 11764 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2018 11763 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 11762 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 10457 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVII/252/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jastrzębia.
2018 10394 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVII/251/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/152/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 8307 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/244/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Jastrzębia.
2018 8306 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/243/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Jastrzębia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6346 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/235/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia.
2018 4605 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/229/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia.
2018 4604 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Jastrzębia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3604 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/226/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jastrzębia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3603 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jastrzębia przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2437 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Jastrzębia przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 2436 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na rok 2018".
2018 897 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLI/209/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Jastrzębia na rok 2018.
2017 11175 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/206/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Jastrzębia.
2017 11174 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/205/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11173 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/204/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 10007 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Mroza w Jastrzębi wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jastrzębi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Mroza w Jastrzębi.
2017 10006 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dochczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartodziejach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bartodziejach.
2017 10005 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkosach Starych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mąkosach Starych.
2017 10004 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej.
2017 10003 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie.
2017 10002 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. por. Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie.
2017 10001 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastrzębia uchwalonego Uchwałą Nr XVII/96/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016 r.
2017 6821 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Jastrzębia.
2017 5409 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4811 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 3789 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu gminy Jastrzębia oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2017 3788 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/133/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 4 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia
2017 3787 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 3786 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Jastrzębia do nowego ustroju szkolnego
2017 3785 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na rok 2017”.
2017 1757 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na rok 2017
2017 361 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
2017 360 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2017 98 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 11019 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2016 10922 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2016 10921 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10920 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 10020 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości
2016 9063 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia
2016 8261 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jastrzębia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 8260 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jastrzębia.
2016 6910 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/105/2016 Rady w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 6909 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6908 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia
2016 6536 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2016 5552 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 5551 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Jastrzębia oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2016 4957 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi
2016 4956 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastrzębia
2016 4955 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2016 4954 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, doradcy metodycznego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2016 2786 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Jastrzębia w 2016 r.
2016 2785 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium.
2016 23 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jastrzębia przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina Jastrzębia
2015 11591 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11590 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11589 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11588 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 11571 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 8016 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 23 września 2015r. w sprawie : likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi.
2015 6488 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej obwodu głosowania Nr 7.
2015 2946 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 24 lutego 2011r.
2014 11223 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XL/178/2014 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 1666 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/2014 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
2014 1665 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/2014 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2013 13282 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/135/ 2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 4 września 2013r. w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy JASTRZĘBIA.
2013 13268 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 listopada 2013r. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014r.
2013 9785 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 4 września 2013r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2013 9784 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 4 września 2013r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia.
2013 9412 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/116/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: podziału Gminy Jastrzębia na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 9379 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 9378 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie zamieszkałych nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 6813 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/ 2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 6812 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie zamieszkałych nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 9165 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2012 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – 2013 rok
2012 9164 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2012 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 22 listopada 2012r. obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2012 9163 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/96/2012 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 22 listopada 2012r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2011 1660 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2017
2011 1661 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
2011 1662 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jastrzębia na lata 2010-2013"
2010 2870 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/144/2010 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jastrzębia i jej jednostkom podległym
2010 1546 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLI/138/2009 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na rok 2010