Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 176

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10967 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, zwrotu opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Gąsawach Plebańskich
2019 7933 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Jastrząb
2019 7932 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Jastrząb
2019 7931 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7930 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jastrząb.
2019 7929 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrząb oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6160 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastrząb, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2019 6159 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jastrząb
2019 3895 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrząb na rok 2019
2019 3894 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3893 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3892 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Jastrząb
2019 2069 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
2019 2023 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2019 2022 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2019 2021 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 2020 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastrząb
2019 2019 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1566 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne.
2019 1045 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Jastrząb i nadania jej Statutu
2019 768 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne
2018 12430 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrząb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2018 12428 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na 2019 rok
2018 9858 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9857 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
2018 9856 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jastrząb
2018 7927 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb
2018 7926 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jastrząb
2018 7925 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Jastrzębiu w sprawie podziału Gminy Jastrząb na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 6693 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/303/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2018 6692 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych
2018 6691 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Jastrząb
2018 5120 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jastrząb na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4309 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/281/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich w Przedszkole w Gąsawach Plebańskich.
2018 4308 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/280/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola w Jastrzębiu.
2018 4307 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/279/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrząb na rok 2018
2018 4306 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/277/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jastrząb na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1750 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Jastrząb.
2018 1749 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola w Jastrzębiu
2018 1748 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jastrząb
2018 1747 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2018 1746 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2018 1745 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego
2018 1744 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrząb dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1021 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1020 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrząb
2018 1019 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.
2017 11436 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podaktu rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na 2018 r.
2017 10736 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu.
2017 5723 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jastrząb.
2017 4757 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/129/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego gminnego parkingu w Jastrzębiu zlokalizowanego poza pasem drogowym oraz powierzenia Wójtowi Gminy Jastrząb uprawnienia ustalenia opłat na tym parkingu
2017 3913 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jastrząb za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2017 3912 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrząb na rok 2017
2017 3911 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Jastrząb.
2017 3910 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3909 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019.
2017 3036 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 13 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 360, 361, 362/1 oraz 363 w obrębie Jastrząb, gmina Jastrząb
2017 1918 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 1917 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb.
2017 1916 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb.
2017 1915 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrząb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2017 1223 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
2017 820 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jastrząb
2016 11098 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11097 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na 2017 rok.
2016 9869 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Gąsawach Plebańskich.
2016 9756 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej z wyłączeniem jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2016 9755 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 października 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Jastrząb pod nazwą Żłobek Gminny w Gąsawach Plebańskich oraz nadania jej statutu.
2016 9179 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/144/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jastrząb
2016 8893 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb
2016 8892 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 września 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb
2016 6766 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jastrząb oraz określenia granic ich obwodów.
2016 6765 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, obowiązujących w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest przez Gmina Jastrząb.
2016 6764 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, którego organem prowadzącym jest gmina Jastrząb.
2016 6763 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich
2016 6762 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego gminnego parkingu w Jastrzębiu zlokalizowanego poza pasem drogowym oraz powierzenia Wójtowi Gminy Jastrząb uprawnienia ustalania opłat na tym parkingu
2016 6761 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2016 6760 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrząb
2016 5062 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 13 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrząb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2016 5061 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 13 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2016 3011 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3010 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrząb na rok 2016r.
2016 1555 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb.
2016 758 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 757 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2016 r.
2016 65 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrząb
2015 10576 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10575 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10574 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na 2016 rok.
2015 9460 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 23 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9459 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 23 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9458 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 23 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastrząb.
2015 8438 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 7856 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jastrząb oraz określenia granic ich obwodów.
2015 7855 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 7627 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jastrząb
2015 6574 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2015 6573 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jastrząb oraz określenia granic ich obwodów.
2015 6572 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 6571 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6570 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.
2015 6569 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach na obszarze Gminy, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2015 6568 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie.
2015 4293 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2015 3044 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze.
2015 3043 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiłowie.
2015 3042 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 2177 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb.
2015 2176 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jastrząb miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 2175 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
2015 2174 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa na 2015 rok
2014 11826 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na rok 2015
2014 7133 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/120/2013 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrząb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2014 5847 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Jastrząb.
2014 4559 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego boiska sportowego w Jastrzębiu.
2014 2639 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Jastrząb na lata 2014 – 2020.
2014 2638 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
2014 2008 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
2014 1354 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jastrząb
2013 13062 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2013 13061 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 13060 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
2013 13059 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na rok 2014
2013 10636 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 10635 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 10634 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 września 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystoci i porządku na terenie Gminy Jastrząb
2013 9326 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 9313 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrząb
2013 7882 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4125 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2013 4124 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrząb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 4123 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.
2013 4122 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 15 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/107/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku Rady Gminy w Jastrzębiu w sprawie „określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji”.
2013 2841 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrząb.
2013 2840 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Jastrząb na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2009 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2008 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 2007 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 2006 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2005 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 2004 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 grudnia 2012r. uchwała budżetowa na rok 2013.
2013 594 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/95/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Jastrząb na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 9469 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 8 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9468 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 8 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 9467 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 8 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb za rok 2013
2012 6958 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 22 czerwca 2012r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy Jastrząb.
2012 5191 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/130/09 Rady Gminy Jastrząb z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
2012 5126 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy Jastrząb
2012 214 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2011 7398 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jastrząb na rok 2012
2011 7397 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 października 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 7399 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 7401 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2011 7400 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6038 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2011 6039 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania
2011 3310 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr XXX/102/09 Rady Gminy Jastrząb z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 3311 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/113/09 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 2817 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.
2011 2172 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Jastrząb z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jastrząb
2011 1812 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/13/11 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 231 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu, przyjętego uchwałą Nr XXIX/98/05 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 31 maja 2005r.
2010 7259 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/177/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 października 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 7258 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/176/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXXI/135/06 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 20 czerwca w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrząb
2010 7261 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/181/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 7260 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/178/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jastrząb
2010 7088 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/175/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jastrząb
2010 4465 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/165/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Jastrząb
2010 3586 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/163/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Jastrząb
2010 3587 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/164/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2010r. o zmianie uchwały nr XXV/87/05 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastrząb
2010 3462 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/157/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 maja 2010r. w sprawie planu zagospodarow3ania przestrzennego terenów osiedla zabudowy jednorodzinnej położonych w sołectwie Jastrząb w Gminie Jastrząb
2010 792 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/137/09 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2009 84 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/92/08 Rady Gminy Jastrząb z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/73/04 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu oraz nadanie Statutu tej instytucji.
2009 83 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/91/08 Rady Gminy Jastrząb z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.
2009 84 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/92/08 Rady Gminy Jastrząb z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/73/04 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu oraz nadanie Statutu tej instytucji.
2009 83 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/91/08 Rady Gminy Jastrząb z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.