Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 232

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9225 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasieniec
2019 8348 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 8347 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII.45.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec.
2019 8346 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII.44.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7579 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII.36.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jasieniec
2019 6378 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI.32.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jasieniec za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 5013 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.29.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Gminy Jasieniec
2019 5012 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.28.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Jasieniec uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jasieniec
2019 5011 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.23.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 3556 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III.12.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej
2019 3555 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III.11.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Olszany na obszarze działek nr 24/5, 24/6, 24/7 i 160.
2019 3554 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III.7.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2019-2021
2019 1983 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr II.2.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1073 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV.27.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 1072 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV.26.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 1071 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV.24.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2019
2018 12248 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2019 roku
2018 12247 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jasieniec na rok 2019
2018 12246 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2019 rok
2018 9669 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr IX.48.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jasieniec i jej jednostkom podleglym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 9668 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr IX.47.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 9667 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr IX.46.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasieniec
2018 7267 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr VI.34.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jasieniec.
2018 7266 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr VI.33.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jasieniec
2018 4971 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr IV.20.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jasieniec na stałe obwody głosowania.
2018 4970 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr IV.19.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Jasieniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3644 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jasieniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3643 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2018 2263 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec
2018 2262 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 856 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XII.80.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2018
2017 10625 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr X.74.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Jasieniec
2017 10624 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr X.73.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII.65.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 10623 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr X.70.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie oplaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2018 roku.
2017 10622 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr X.69.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiazujących na terenie gminy Jasieniec na rok 2018.
2017 10620 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr X.68.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków,budowli i gruntów na 2018 rok.
2017 10185 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr IX.61.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 października 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.
2017 10184 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr IX.60.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasieniec
2017 10183 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr IX.59.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im.Księdza Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im.Księdza Czesława Sadłowskiego
2017 10182 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr IX.58.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im.Juliana Suskiego w Jasieńcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im.Juliana Suskiego w Jasieńcu.
2017 8437 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze wojewódzkiej nr 730 w miejscowości Jasieniec
2017 6423 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr VII.48.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Jasieniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 5917 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr VI.28.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu
2017 5916 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr VI.26.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jasieniec na lata 2017-2020.
2017 4537 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr IV.20.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.58.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasieniec
2017 3538 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr III.16.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2017 3537 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr III.14.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec
2017 3536 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr III.13.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2298 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr II.11.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec
2017 2297 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr II.10.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.
2017 1206 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr I.3.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2017 1205 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr I.2.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec.
2017 1131 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XI.57.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2017
2017 469 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XI.61.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasieniec i części sołectwa Warpęsy w Gminie Jasieniec, dla niektórych ustaleń części tekstowej planu.
2017 468 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XI.60.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.54.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2017 roku.
2017 467 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XI.59.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I.3.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jasieniec
2017 466 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XI.58.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasieniec
2016 10379 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr X.54.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2017 roku.
2016 10378 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr X.53.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jasieniec na rok 2017.
2016 10377 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr X.52.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2017 rok.
2016 10376 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr X.49.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasieniec
2016 9460 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr IX.47.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.17.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasieniec.
2016 7341 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr VII.38.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasieniec
2016 5731 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.28.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska w Jasieńcu.
2016 5730 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.27.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.
2016 4946 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr V.24.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 11 maja 2016r. w sprawie: szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Jasieniec i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz odraczania, rozkładania na raty tych wierzytelności a także wskazania organow do tego uprawnionych.
2016 3335 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr III.18.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 24 marca 2016r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołecki
2016 3334 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr III.16.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Jasieniec.
2016 2849 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr II.13.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2016-2018.
2016 2655 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr I.4.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr I.4.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 2654 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr I.3.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jasieniec
2016 1516 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XI.66.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2016
2016 462 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI.69.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.
2016 461 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI.68.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.
2016 460 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI.64.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2016 roku.
2016 459 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI.63.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X.60.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2016 rok.
2015 10392 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.61.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2015 10391 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.60.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2016 rok
2015 10390 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.59.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jasieniec na rok 2016.
2015 10389 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.58.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2016 rok.
2015 9733 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX.53.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
2015 9732 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX.52.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jasieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 8796 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020"
2015 7749 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr VII.38.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 57.2015 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 5 sierpnia 2015r.w sprawie wprowadzenia ograniczenia poboru wody z wodociągu gminnego
2015 5567 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr V.29.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 33.2015 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 05 maja 2015r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu.
2015 4185 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr III.15.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2015 rok.
2015 4184 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr III.14.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
2015 4183 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr III.11.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2015 4182 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr III.9.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec
2015 2625 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr I.2.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2015
2015 1784 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr I.4.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2015 607 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr I.10.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 50.2014 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu.
2014 10484 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr IX.50.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2015 rok.
2014 10483 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr IX.49.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasieniec na rok 2015
2014 10020 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr II.11.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr I.1.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 stycznia 2014r.
2014 9529 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr VIII.42.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynkow, budowli i gruntów na 2015 rok.
2014 6640 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr II.7.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasieniec na rok 2013
2014 6231 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr VI.36.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 29.2014 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 23 maja 2014r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu
2014 3408 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr III.18.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 3.
2014 3407 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr III.17.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Jasieniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 3406 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr III.16.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 20 marca 2014r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środkow stanowiących fundusz sołecki.
2014 3405 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr III.15.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec
2014 3404 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr III.14.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2014 1857 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr I.1.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2014
2014 1352 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr I.5.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020".
2014 1351 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr I.4.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2014 1350 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr I.3.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jasieniec.
2014 68 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XI.53.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawiezmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2014 rok.
2013 12837 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr X.48.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2014 rok.
2013 12836 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr X.47.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasieniec na rok 2014.
2013 12173 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr IX.44.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 6 listopada 2013r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2014 rok.
2013 12172 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr IX.42.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w podziale Gminy Jasieniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 10397 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr VII.41.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2013 10396 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr VII.38.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Jasieniec.
2013 9678 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr VI.37.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
2013 9677 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr VI.35.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasieńcu
2013 9639 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr V.21.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Olszany
2013 9018 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr V.23.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Jasieniec.
2013 8569 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V.12.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2013 5738 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr IV.19.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasieniec.
2013 5737 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr IV.18.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5736 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr IV.17.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasieniec.
2013 4323 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr III.14.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasieniec.
2013 4322 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr III.13.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4321 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr III.11.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2013 4320 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr III.10.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec.
2013 2170 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/4/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec
2013 2017 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr I.3.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze.
2013 2016 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr I.1.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2013
2013 977 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XII.61.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasieniec.
2013 976 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XII.60.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9570 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XI.58.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasieniec.
2012 9569 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XI.57.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jasieniec.
2012 9568 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XI.56.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
2012 9006 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/53/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec.
2012 9005 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/42/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec
2012 8658 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr X.52.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 8657 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr X.51.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2013 rok.
2012 8656 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr X.50.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasieniec na rok 2013.
2012 8655 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr X.49.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2013 rok.
2012 8194 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr IX.46.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu używania Herbu i Flagi Gminy Jasieniec
2012 8193 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr IX.45.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi dla gminy Jasieniec
2012 6643 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII.38.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 13 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr: 114/2, 114/11, 128/33, 358/3, 128/36, 362, 128/37, 358/4, 36, 37, 91/2 oraz części działek nr 88, 90, 92/3, 92/4, 92/5 w Jasieńcu i nr 89 w Warpęsach
2012 6576 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/49/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec.
2012 6280 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/50/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec.
2012 5902 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr VII.36.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
2012 5901 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr VII.33.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2012 5900 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr VII.32.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jasieniec na stałe obwody głosowania
2012 5899 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr VII.31.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jasieniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5481 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr VI.26.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2012 5480 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr VI.25.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2012 3170 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr IV.19.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasieniec.
2012 3169 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr IV.17.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojow alkoholowych na terenie Gminy Jasieniec.
2012 3168 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr IV.15.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2012 2878 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/34/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec.
2012 2877 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/33/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec
2012 2752 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/29/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2012 2612 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr III.11.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec
2012 2611 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr III.9.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jasieniec.
2012 2277 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr II.4.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2012
2012 1818 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/30/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec.
2012 1817 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/27/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec
2012 1758 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/40/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec
2012 1719 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/23/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 1718 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/22/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1643 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/21/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 186 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV.74.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jasieniec na lata 2012-2015
2011 8538 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV.69.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu
2011 6989 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.64.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2012 rok.
2011 6990 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.65.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 6991 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.66.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2011 6282 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII.55.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
2011 6283 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII.57.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasieniec na rok 2012.
2011 6284 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII.58.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2012 rok.
2011 5601 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X.45.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasieniec.
2011 4380 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII.32.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2011 4177 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.43.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadw komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych.
2011 4015 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII.31.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Jasieniec.
2011 4016 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII.37.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Jasieniec.
2011 4017 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII.38.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu
2011 3466 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII.27.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011 3467 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII.28.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
2011 3468 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII.29.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.
2011 3308 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/13/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 2210 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI.19.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Jasieniec.
2011 1810 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V.9.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec
2011 1496 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr IV.1.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasieniec na rok 2011
2010 6425 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/41/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu
2010 6424 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/38/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/24/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 kwietnia 2010r.
2010 6423 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/37/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXXVIII/23/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 kwietnia 2010r.
2010 6426 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/42/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2011 rok.
2010 6429 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/46/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 września 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Jasieniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2010 6428 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/45/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu
2010 6427 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/44/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Jasieniec.
2010 5797 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/49/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasieniec na rok 2011.
2010 5798 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/50/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2011 rok.
2010 4688 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/73/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 4682 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/59/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 4683 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/67/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 4332 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/23/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2010 4331 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/22/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2010 4334 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/25/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
2010 4333 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/24/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2010 3590 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/30/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 3591 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/31/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3592 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/33/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2010 3065 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/11/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2010 2024 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/1/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Olszany
2010 2025 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/7/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec
2010 1329 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/52/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasieniec na rok 2010
2010 60 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXII/50/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 61 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXII/53/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 6066 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/46/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2010 rok
2009 6067 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/47/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasieniec na rok 2010
2009 6068 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/48/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2010 rok
2009 5262 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/41/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 5162 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/47/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 5163 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/48/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 5164 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/49/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 września 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Grójcu
2009 4856 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/37/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 4857 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/38/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 4858 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/39/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 4137 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXX/32/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Jasieńcu
2009 2552 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/24/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
2009 1859 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/12/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu finansowania zadania pn.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasieniec"
2009 1858 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/7/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec
2009 1861 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/20/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec
2009 1860 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/18/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
2009 1320 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/1/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasieniec na rok 2009
2009 1321 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/2/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jasieniec oraz dalszego postępowania z nimi
2009 39 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/69/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
2009 40 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/74/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasieńcu