Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 182

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11408 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jakubów
2019 10159 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jakubów
2019 10158 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania doodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godizny pomadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Jakubów
2019 8228 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jakubów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5972 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, prowadzonych przez Gminę Jakubów
2019 4339 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII.34.2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 1.04.2019 roku do 31.03.2020 roku”
2019 4025 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4024 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Jakubów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3527 2019-03-15 Ustawa Ustawa nr V/27/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2538 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2019
2019 2362 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów
2019 697 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jakubów”.
2018 13187 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/298/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 13186 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XII/63/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 12781 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12780 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok
2018 12753 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w formie posiłku” na lata 2019-2023
2018 12752 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12751 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 10668 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jakubów
2018 10120 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/282/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jakubów
2018 10094 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/281/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych w 2019 roku
2018 7292 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Jakubów.
2018 7291 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2018 7290 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzaje, wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2018 5095 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 5094 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jakubów
2018 5093 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 01.04.2018 roku do 31.03.2019 roku”.
2018 4385 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jakubowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3512 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jakubów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1932 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jakubów
2018 1419 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2018
2018 1188 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jakubów na lata 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania tych lokali
2018 979 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Jakubów
2018 977 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Jakubów na rok 2018
2017 11527 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11526 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11525 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów oraz zwolnień w tym podatku na 2018 rok
2017 10263 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jakubów
2017 10262 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów
2017 10261 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochód budżetu Gminy Jakubów instrumentem płatniczym
2017 6289 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dniai 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku
2017 6180 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Jakubów
2017 4830 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2017 roku"
2017 4828 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 4827 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie
2017 905 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Jakubów na rok 2017
2017 904 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jakubów
2017 903 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2017
2016 11034 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. „Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Jakubowie”
2016 11033 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 11032 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11031 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów oraz zwolnień w tym podatku na 2017 rok
2016 7211 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Jakubowie
2016 7210 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości za inkaso
2016 5587 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zasad umieszczania reklam na budynkach i nieruchomościach, wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Jakubów
2016 5580 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Jakubów
2016 4731 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie
2016 4730 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4729 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czytości i Porządku na terenie Gminy Jakubów
2016 4728 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 1.04.2016 roku do 31.03.2017 roku"
2016 1639 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2016
2016 1151 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Jakubów na rok 2016
2016 1150 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jakubnów
2016 1149 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1148 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Jakubów
2015 11618 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jakubów
2015 11617 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10602 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2015 10601 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10600 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10599 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10598 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
2015 10597 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2016 rok
2015 10173 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 10172 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 10171 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10170 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015r. w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów
2015 8506 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jakubów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 5723 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Jakubów w okresie od 01.04.2015 roku do 31.03.2016 roku"
2015 5722 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2015 2915 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie
2015 2914 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do odziałów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Jakubów, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 1320 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2015
2015 1319 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jakubów na lata 2015-2020
2015 1318 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jakubów
2014 11028 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/261/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Jakubów na rok 2015
2014 11019 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych Gminy Jakubów
2014 10575 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10491 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 10490 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10489 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2015 rok oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa.
2014 10488 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2015 rok.
2014 8901 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2014 7310 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLII/251/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXV/152/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Jakubów na stałe obwody głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 7309 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXI/123/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Jakubów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 6408 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/243/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mistów
2014 4731 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 01.04.2014 roku do 31.03.2015 roku"
2014 3112 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2014
2014 1457 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1456 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1455 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Jakubów w sprawie podziału Gminy Jakubów na stałe obwody głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 803 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn."Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów" w części miejscowości: Ludwinów,Tymoteuszew, Łaziska, Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie w gminie Jakubów.
2014 347 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXI/123/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jakubów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 12686 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12685 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jakubów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 12684 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów
2013 12437 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2014 rok
2013 12436 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12435 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12434 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr NR XXXIV/202/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2014 rok
2013 10891 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miejscowości Jakubów "Plac Św. Jakuba Apostoła"
2013 9037 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wyskokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9036 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 9035 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Jakubów
2013 9034 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jakubów
2013 9033 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie
2013 5805 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku"
2013 5804 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jakubów
2013 1938 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowości Jakubów
2013 1937 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jakubów
2013 1936 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Jakubów na stałe obwody głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1935 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jakubów
2013 1934 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2013
2012 10223 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 10222 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jakubów
2012 10221 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 10220 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jakubów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2012 10219 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów
2012 10218 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 10217 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 10216 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jakubów
2012 10215 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jakubów
2012 10214 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jakubów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 10213 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jakubów na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania tych lokali
2012 8088 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok.
2012 8087 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8086 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8085 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2013 rok.
2012 8059 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2012 7379 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jakubów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4735 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/95/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w 2012 rpku"
2012 4672 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Jakubów
2012 3545 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w 2012 roku"
2012 1366 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2012
2011 8283 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 7822 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/59/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011 roku określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6516 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6515 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6514 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2012 rok
2011 6517 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok
2011 6520 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 6519 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6518 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2011 3765 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałe Nr VIII/46/07 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie okreslenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 3766 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/220/06 Rady Gminy Jakubów z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy Jakubów na obwody głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 1939 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1664 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 4 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jakubów i jej jednostkom podległym.
2011 1260 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jakubów na lata 2011-2014
2011 1045 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2011
2011 644 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr XLV/229/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2011 rok.
2011 643 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr XLV/228/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 645 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr XLV/230/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2011 647 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr XLV/232/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2011 rok.
2011 646 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr XLV/231/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3882 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie wyznaczenia inkasenta poboru opłaty za wodę i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 328 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2010
2010 327 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr VII/36/07 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego kwalifikującego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom
2009 6897 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienie zbiorników bezodpływowych
2009 6898 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5801 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej na 2010 roku
2009 5802 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5803 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2009 4300 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Rządza
2009 3342 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie
2009 2487 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/144/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/07 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jakubów na lata 2008-2012 oraz zasad wynajmowania tych lokali
2009 1967 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wyodrębnienia i sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Jakubów w 2009 roku
2009 1968 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw: Ludwinów, Mistów, Rządza, Tymoteuszew, Wiśniew i Wola Polska w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości
2009 1969 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIII/131/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wy-płacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalne-go funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego oraz zasady ich wypłacania
2009 1324 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Jakubów
2009 1325 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego oraz zasady ich wypłacania
2009 328 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/126/08 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2009.