Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 294

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10205 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/89/19 Rady Gminy Jadów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 9531 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9530 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9529 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 8442 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 8441 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2019 8440 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2019 7818 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Jadów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 7166 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Gminy Jadów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5651 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Jadów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 5650 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 4493 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów na 2019r.
2019 4492 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jadów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 4491 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
2019 2861 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2702 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 2701 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jadów
2019 2700 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 1451 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1427 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 1426 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1425 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jadów na lata 2019-2024
2019 393 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawieszczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 392 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 12727 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie
2018 12673 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 12672 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 12671 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12670 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 12669 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 12668 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
2018 10996 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/343/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 10995 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2019 roku
2018 9799 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/337/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8751 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/335/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 8486 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym
2018 7505 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 7504 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2018 7503 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Jadów
2018 7502 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Jadów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7501 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jadów
2018 7090 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/318/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 6757 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/320/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jadów
2018 6756 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne
2018 6755 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2018 6754 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2018 5941 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 5940 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021
2018 3904 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/299/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 3903 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe obwody głosowania
2018 3902 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jadów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3439 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów
2018 2250 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/293/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 2249 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/291/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2018 976 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/131/08 Rady Gminy Jadów z dnia 12 listopada 2008r w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2018 975 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 974 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 972 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych
2018 970 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2018 968 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021
2018 871 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 870 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2018 481 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021
2018 480 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021 roku
2018 61 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie
2017 12070 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 9599 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 9598 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 9597 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2018 roku
2017 9596 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 9178 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 8665 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 8621 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 8142 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 7981 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 7523 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 7490 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 7157 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 6800 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 5942 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów
2017 5225 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2017 5018 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały X/58/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Jadów
2017 3243 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2472 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2017 2218 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym
2017 2217 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jadów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2216 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1238 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2017 1237 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów
2017 1124 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2017 488 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2017 178 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 36 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2016 10221 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10220 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2016 10219 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10218 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2017 roku
2016 10078 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 9130 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 8765 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 4 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 8358 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 8120 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 6 września 2016r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 7696 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 6230 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 5581 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczającego podstawę programową w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów
2016 5575 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jadów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 4394 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2016 3608 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2016 3193 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Jadów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 3192 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie
2016 2412 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2016 2187 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2016 1323 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/114/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
2016 993 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 992 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 191 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 35 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 34 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2015 11435 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Jadów” lub „Zasłużony dla Gminy Jadów”
2015 10009 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Jadów, wyznaczenia terminu płatności, wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10008 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10007 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2015 10006 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2016 roku
2015 10005 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w spawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9351 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 9284 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 9283 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 9282 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 9281 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 9280 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 8566 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 7 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 8565 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 7 października 2015r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 8564 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 7 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 8563 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 7 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 8562 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 7 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 8561 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 7 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 8560 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 7 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 8559 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 7 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów
2015 8017 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jadów
2015 7834 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 7216 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 5790 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 5120 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2015 5005 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 12 maja 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kukawki
2015 3601 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów
2015 3258 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2015 2401 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów.
2015 2380 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szewnica
2015 2053 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2015 954 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 953 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie poboru opłaty targowej w Gminie Jadów
2015 662 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 10391 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 10315 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 9937 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 9936 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 9664 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 9291 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 1 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 8976 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 8953 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XL/291/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 19 września 2014r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2014 8789 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 8184 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 8078 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 7679 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 7395 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 6771 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2014 6551 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów.
2014 6106 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia opłaty targowej w Gminie Jadów
2014 6105 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe okręgi wyborcze ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 6104 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2014 5718 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2012
2014 5213 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2014 4655 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2014 4495 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2014 3172 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2014 3073 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2014 2826 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie poboru opłaty targowej w Gminie Jadów
2014 2825 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia opłaty targowej w Gminie Jadów
2014 2824 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/222/06 Rady Gminy Jadów z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Jadów
2014 2420 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2014 2223 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2014 1037 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
2014 1023 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 765 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/101/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2014 112 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2013 13097 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska „Mój Rynek" w Jadowie
2013 12979 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2014 roku.
2013 11722 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013 r. sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 11721 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jadów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2013 11720 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
2013 11719 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/179/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 11665 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/163/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 11664 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów
2013 11529 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 11019 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 10919 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian z budżecie Gminy na rok 2011
2013 10474 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 10121 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 9338 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/122/08 Rady Gminy Jadów z dnia 12 września 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jadów
2013 9334 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów
2013 9142 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 8794 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 8598 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 7976 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 7693 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 7642 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie
2013 7641 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Strachów
2013 6345 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/148/09 Rady Gminy Jadów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2013 6344 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5731 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym
2013 5730 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 5729 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów
2013 5145 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2009 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2013 4592 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 3018 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2975 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2882 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Strachów
2013 2878 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
2013 2848 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów
2013 2837 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borzymy
2013 2732 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2731 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 2730 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 463 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2012 9000 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8999 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2012 8998 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jadów w 2013 roku.
2012 8997 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8996 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7340 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7271 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6153 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 5933 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/09 Rady Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2009
2012 4155 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów.
2012 2950 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1294 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2012-2019
2012 1280 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1279 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2012 73 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2011
2012 72 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 75 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2012
2012 74 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2011 8293 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
2011 8294 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jadów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 7715 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7714 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7717 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2011 7716 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6445 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/186/09 Rady Gminy Jadów z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2011 6408 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2009 Rady Gminy Jadów z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 4810 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów.
2011 4811 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr x/61/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawiszyn
2011 4812 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2011 4319 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów.
2011 4320 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/2001 Rady Gminy Jadów z dnia 5 lipca 2001r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zawiszyn
2011 4321 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zawiszyn
2011 4147 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 4148 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2010
2011 3317 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2011 2786 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jadów i jej jednostkom podległym.
2011 2753 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 2412 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
2011 2411 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie
2011 2414 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jadów i jej jednostkom podległym
2011 2413 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1073 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2008 z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 672 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr XX/134/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 5278 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 5277 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 28 września 2010r. w sprawie pomnika przyrody położonego na terenie gminy Jadów
2010 5280 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 28 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
2010 5279 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 3779 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jadów.
2010 2472 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.
2010 2473 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jadów
2010 2474 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 2471 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 993 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/09 Rady Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2010 992 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/09 Rady Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 995 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/09 Rady Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jadów na rok 2010
2010 994 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/09 Rady Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2009 5491 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 14 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5440 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/184/09 Rady Gminy Jadów z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Strachów
2009 5441 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/185/09 Rady Gminy Jadów z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Starowola i Myszadła
2009 4850 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 4696 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2009 Rady Gminy Jadów z dnia 1 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 4694 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/09 Rady Gminy Jadów z dnia 1 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze przekraczające podstawę programową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Przedszkolu Samorządowym w Urlach
2009 4695 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Jadów z dnia 1 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jadów
2009 3594 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zawiszyn
2009 3592 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jadów
2009 3593 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jadów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2009 1765 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2008
2009 1766 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009
2009 1588 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/09 Rady Gminy Jadów z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Urlach
2009 1463 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/09 Rady Gminy Jadów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów.