Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 44

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4635 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/28/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna Lacka w 2019 roku
2019 3538 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2759 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/24/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2019 2758 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 1782 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
2019 1781 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Jabłonna Lacka
2019 973 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka
2019 914 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 44 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 43 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 14 grudnia 2018 r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 42 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 14 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 9602 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jabłonna Lacka
2018 7624 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna Lacka
2018 7623 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Jabłonna Lacka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7398 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna Lacka
2018 7397 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2018 5116 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 4018 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna Lacka na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3979 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna Lacka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3169 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna Lacka w 2018 roku
2018 1752 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jabłonna Lacka na lata 2018-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Jabłonna Lacka
2018 1751 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonna Lacka przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 834 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2017 9574 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 9 października 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2017 6432 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej.
2017 6431 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „ Świerczewskiego” na ulicę Świerkową w miejscowości Stara Jabłonna
2017 4165 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 154 /2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2017 4164 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI /153 /2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4163 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka
2017 1422 2017-02-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIII/137/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 1201 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 138/ 2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017rok.
2017 600 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2016 10709 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2016 10457 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI.129.2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jabłonna Lacka
2016 10456 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jabłonna Lacka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2012 9868 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu prowadzonych przez gminę Jabłonna Lacka oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2012 9627 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/2012 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jabłonna Lacka
2012 8869 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 144 /2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 4024 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jabłonna Lacka, warunków i zasad korzystania z tych prystanków
2011 7529 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 4976 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 20 maja 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 4979 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 18 sierpnia 2011r. ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka
2009 4483 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/09 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2009 4484 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2009 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych