Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 243

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11888 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/149/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi i gminie Jabłonna
2019 11887 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/145/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/325/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna.
2019 11886 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/144/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Jabłonna
2019 11822 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka
2019 11821 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jabłonna Lacka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 11750 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/133/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów
2019 11749 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/132/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla terenu w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety w Jabłonnie
2019 11748 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/131/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej, Chotomowskiej i Stanisława Bzury we wsi Jabłonna
2019 11747 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/130/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Strażackiej, Pięknej i Żeligowskiego we wsi Chotomów
2019 10629 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/136/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10628 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/126/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów, gminie Jabłonna
2019 10627 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/123/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Jabłonna
2019 9864 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9578 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018
2019 9577 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018
2019 8932 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jabłonna Lacka
2019 8365 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8364 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8363 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8362 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka
2019 8361 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w przedmiocie ochrony dla drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego na dz. nr ewid. 1887 w m. Krzemień-Wieś gm. Jabłonna Lacka
2019 8360 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
2019 8359 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jabłonna Lacka
2019 8068 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/120/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Jabłonna
2019 7044 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/106/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały NR XII/102/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 7043 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/103/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Jabłonna
2019 6717 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/98/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2019 5863 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/101/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/03 Rady Gminy Jabłonna z 2.10.2003r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Jabłonna (t.j. Dz. Urz.Woj. Maz.z 7.11.2003r.)
2019 5276 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/77/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. 142/1, 143/1, 143/2, 144 we wsi Jabłonna
2019 5275 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/76/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie
2019 4635 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/28/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna Lacka w 2019 roku
2019 4192 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/87/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2019 roku
2019 4191 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/81/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 4190 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/80/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Jabłonna
2019 3538 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3333 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chotomów Północny
2019 3214 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/71/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna
2019 3213 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/72/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna
2019 3212 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/73/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów
2019 3211 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej
2019 3210 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów
2019 3209 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2019
2019 3208 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/66/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola
2019 3207 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/67/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska
2019 3206 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/68/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Boża Wola
2019 3205 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/69/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I.
2019 3204 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/70/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego północnej części wsi Chotomów
2019 2759 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/24/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2019 2758 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 1782 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
2019 1781 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Jabłonna Lacka
2019 1413 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki tej opłaty
2019 1412 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/499/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8286) w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób
2019 973 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka
2019 914 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 689 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna.
2019 688 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Jabłonna.
2019 687 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 686 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/38/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Jabłonna w gminie Jabłonna
2019 685 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów, gmina Jabłonna
2019 684 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/93/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Chotomów gm. Jabłonna
2019 683 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Skierdy, gmina Jabłonna
2019 58 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 57 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydzielenia z sołectwa Chotomów i utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Jabłonna o nazwie sołectwo Chotomów Północny
2019 44 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 43 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 14 grudnia 2018 r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 42 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 14 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 12709 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr LIX/496/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018
2018 12347 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12346 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11997 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/507/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna.
2018 9602 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jabłonna Lacka
2018 8287 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIX/503/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/325/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna.
2018 8286 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIX/499/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób.
2018 8285 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIX/501/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/487/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2018 7624 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna Lacka
2018 7623 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Jabłonna Lacka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7398 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna Lacka
2018 7397 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2018 7378 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LV/475/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jabłonna
2018 7377 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/438/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XL/358/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”.
2018 7363 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LVI/487/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2018 5207 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/461/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”
2018 5206 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/460/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2018 roku
2018 5205 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/455/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2018 5204 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/454/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Jabłonna jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5203 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/451/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Trzciany i Janówek Drugi, gm. Jabłonna
2018 5202 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/449/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Boża Wola, gmina Jabłonna
2018 5201 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/448/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chotomów, gm. Jabłonna
2018 5116 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 4018 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna Lacka na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3979 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna Lacka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3169 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna Lacka w 2018 roku
2018 1752 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jabłonna Lacka na lata 2018-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Jabłonna Lacka
2018 1751 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonna Lacka przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 834 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2017 12595 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV-387-2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jabłonna
2017 11782 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/417/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna
2017 11781 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/416/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna
2017 11780 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/413/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 11779 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/412/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 11778 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/411/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10090 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XL/358/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”.
2017 10062 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna
2017 10061 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy drogi w miejscowości Jabłonna.
2017 10060 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/367/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gminie Jabłonna
2017 10059 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/366/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzciany w gminie Jabłonna
2017 9574 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 9 października 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2017 8106 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017
2017 7449 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017
2017 7431 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017
2017 6910 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/291/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017
2017 6432 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej.
2017 6431 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „ Świerczewskiego” na ulicę Świerkową w miejscowości Stara Jabłonna
2017 6142 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/281/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016
2017 5319 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Jabłonna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 5318 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 334/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 4963 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016
2017 4953 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016
2017 4276 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna
2017 4275 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/324/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4165 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 154 /2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2017 4164 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI /153 /2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4163 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka
2017 3941 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/318/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/280/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Jabłonna
2017 3940 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów gm. Jabłonna
2017 3939 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jabłonna gminie Jabłonna
2017 3937 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/323/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jabłonna gminie Jabłonna
2017 2559 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/301/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Jabłonna
2017 2558 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów
2017 2557 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2556 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/305/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna
2017 2551 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chotomów gminie Jabłonna
2017 1690 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/296/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2017 1689 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/294/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna
2017 1624 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/371/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Jabłonna
2017 1557 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Chotomowskiej i cmentarza we wsi Jabłonna
2017 1422 2017-02-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIII/137/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 1201 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 138/ 2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017rok.
2017 819 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Nagrody Rady Gminy Jabłonna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna
2017 818 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/287/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rajszew gm. Jabłonna
2017 817 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/286/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna
2017 816 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/285/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna
2017 815 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/284/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Chotomów gm. Jabłonna
2017 814 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok
2017 600 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2017 125 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działki o nr ew. 18/1 położonej we wsi Chotomów
2017 108 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów
2016 11718 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr IV/26/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jabłonna.
2016 11717 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIX/149/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rajszew.
2016 11658 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII /162/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów
2016 11657 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jabłonna na prowadzenie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11656 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 11655 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10709 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2016 10457 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI.129.2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jabłonna Lacka
2016 10456 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jabłonna Lacka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2016 8979 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXII/205/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016
2016 8834 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna
2016 8530 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna
2016 8099 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/183/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016
2016 7145 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie skrzyżowania ulic Zegrzyńskiej i Akademijnej we wsi Jabłonna
2016 7144 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/ 2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie.
2016 7143 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 7142 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skierdy w gminie Jabłonna.
2016 5717 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Jabłonna w rejonie ronda S3
2016 5249 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/208/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Jabłonna oraz ustanawiania służebności gruntowych i służebności przesyłu
2016 5073 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2016 5072 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna.
2016 4845 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015
2016 4240 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
2016 3896 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/138/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Jabłonna na rok 2015
2016 3554 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015
2016 2806 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna
2016 2799 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: : nadania nazwy skwerowi położonemu w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna
2016 2774 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII /162/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów
2016 2773 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII /162/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów
2016 1965 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015
2016 771 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jabłonna
2016 770 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów gminie Jabłonna
2016 769 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 768 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok
2016 767 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/143/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/341/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 766 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/145/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jabłonna na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 435 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/144/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna.
2016 434 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/137/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna.
2015 10354 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna w zakresie części I
2015 10353 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna
2015 10352 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew
2015 10207 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/145/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jabłonna na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10206 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/143/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/341/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 10205 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/142/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 10204 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/141/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9297 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany stawki procentowej dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
2015 9296 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/263/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z obiektów gminnych basenu i boiska przekazywanych Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie w trwały zarząd
2015 8397 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów gminie Jabłonna
2015 8396 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna.
2015 8395 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna
2015 8281 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015
2015 7861 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/103/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jabłonna.
2015 7802 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 7800 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”.
2015 7640 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr IX/69/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015
2015 7248 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian wbudżecie Gminy Jabłonna na rok 2015
2015 6281 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu położonemu na granicy wsi Chotomów i Jabłonna w gm. Jabłonna
2015 6280 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany nazwy drogi we wsi i gminie Jabłonna.
2015 6279 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/237/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 26 września 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 5879 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/273/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5878 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 maja 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna w 2015 roku”
2015 5794 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Przyleśnej we wsi Dąbrowa Chotomowska
2015 4834 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały nr X/87/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jabłonna
2015 4833 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nazwy drodze wewnętrznej we wsi Wólka Górska gminie Jabłonna.
2015 4832 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi i gminie Jabłonna
2015 4831 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nazwy ulicy we wsi Wólka Górska gminie Jabłonna
2015 4830 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 4152 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Skierdy.
2015 3987 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi i gminie Jabłonna
2015 3986 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2015 rok
2015 3985 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Chotomów gminie Jabłonna
2015 2610 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/271/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1959 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2014 11165 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L/508/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 10853 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr L/507/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10852 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr L/506/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10062 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/495/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2014r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób.
2014 9878 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/492/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwlenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola
2014 9877 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/486/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/268/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 8931 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/389/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013
2014 8930 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/379/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013
2014 7979 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013
2014 7822 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2012
2014 7783 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013
2014 7389 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013
2014 7267 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/300/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013
2012 9868 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu prowadzonych przez gminę Jabłonna Lacka oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2012 9627 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/2012 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jabłonna Lacka
2012 8869 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 144 /2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 4024 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jabłonna Lacka, warunków i zasad korzystania z tych prystanków
2011 7529 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 4976 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 20 maja 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 4979 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 18 sierpnia 2011r. ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka
2009 4483 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/09 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2009 4484 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2009 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych