Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 176

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11126 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIV/103/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 9703 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/101/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r., którą zmieniono Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 9702 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/100/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Izabelin na lata 2019 – 2022
2019 9701 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/99/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin
2019 9700 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Izabelin
2019 9699 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/95/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 9698 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Izabelin
2019 9697 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/328/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2019 9696 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2019 9695 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 8749 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2019 8748 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/78/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 8747 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izabelin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 7299 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 7154 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/73/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 7153 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 7152 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie
2019 5911 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 5910 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów służbowych dla radnych Rady Gminy Izabelin
2019 5909 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 5908 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Truskaw
2019 4942 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2019 rok
2019 4941 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 4940 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin
2019 4939 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku
2019 4938 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Izabelin
2019 4937 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 2539 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 września 2015r.
2019 2436 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 stycznia 2019r.
2019 1324 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr VI/27/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023
2019 1323 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr VI/26/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/274/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2019 1322 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr VI/25/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 554 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/23/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 553 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania
2019 361 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 360 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin
2019 359 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 358 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych
2019 357 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XLI/375/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Izabelin w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I”
2018 10292 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/366/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  Dziennym Domu Senior + w Izabelinie
2018 10291 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/365/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
2018 9948 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/378/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin
2018 9947 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XL/360/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin
2018 8248 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin – KARTA RODZINY 3+
2018 7697 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/354/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izabelin
2018 7492 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/346/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin
2018 7301 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin
2018 6007 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2018 6006 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 6005 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 6004 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2018 6003 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2018 5051 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin
2018 5050 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin
2018 5049 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2018 rok
2018 5048 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izabelin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5047 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izabelin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2861 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Izabelin jest organem rejestrującym
2018 2860 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2018 2859 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin
2018 2858 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin
2018 2857 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izabelinie
2018 2482 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A1
2018 2481 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek część E
2018 890 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin.
2018 889 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne
2018 430 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2018 213 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Izabelin
2018 211 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/272/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 11986 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 11985 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin
2017 11984 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Izabelińskiego bonu żłobkowego
2017 10635 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 10633 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 10222 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/257/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw
2017 10221 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/255/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oddanego na cele działalności sakralnej
2017 10220 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/254/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Mościska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 10219 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/253/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w obrębie Laski do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 10218 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/248/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Izabelińczyka”
2017 10217 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/245/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 8820 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 8819 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 8818 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/133/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2017 7874 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV/199/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 7867 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin
2017 6806 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Izabelin instrumentem płatniczym
2017 6805 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Izabelin i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 6103 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Hornówek i Truskaw
2017 5143 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 5139 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin
2017 5135 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/205/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 5132 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/204/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Izabelin na lata 2017 - 2021
2017 5130 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/201/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
2017 5129 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/200/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Izabelin
2017 4678 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 maja 2017r. w sprawie odwołania referendum gminnego
2017 4591 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XX/158/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2017 4496 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2017 rok
2017 4495 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 4494 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 4493 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2017 4075 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 2547 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/182/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 2545 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin
2017 2543 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/180/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin
2017 2541 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/179/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/140/2016 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin
2017 2539 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/175/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie Statutu Gminy Izabelin
2017 1960 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX/151/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2017 708 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2016 11957 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXI/171/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2016 11439 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/160/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 11437 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/159/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/152/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11436 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/155/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych w Gminie Izabelin
2016 11434 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/152/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 8916 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/126/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2016 8296 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/122/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2016 7824 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2016 7267 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/140/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin
2016 7266 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/138/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 6459 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2016 4999 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin
2016 4123 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/115/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oddanego na cele działalności sakralnej
2016 4122 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2016 4121 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie
2016 3942 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/72/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin
2016 2466 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/110/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2016 2465 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/103/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izabelinie
2016 2372 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XIII/106/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych w Gminie Izabelin
2016 2145 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin
2016 696 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XI/92/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 64 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XII/98/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Izabelin
2015 11615 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/84/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa
2015 11614 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 11613 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/75/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 11612 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa
2015 10228 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 10227 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10226 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/74/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10225 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/73/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8582 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin
2015 8581 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin
2015 8538 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 8537 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 września 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania
2015 6913 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 6912 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VII / 56 / 15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, tzw. Etap IV
2015 6911 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VII / 55 / 15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin C, działka Nr 1033
2015 6910 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 6776 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin
2015 6399 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/46/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw
2015 6398 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin
2015 6397 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr V /27/ 15 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mościska
2015 5186 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2015 2840 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XLI/345/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2015 2825 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XL/342/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2015 2420 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2015 1359 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2015 1162 2015-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 3262/UAG/15/2014 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 kwietnia 2014r. z Gminą Łomianki, w sprawie ustalenie numerów porządkowych dla budynków wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach zlokalizowanych w gminie Łomianki oraz miejscowości Laski – Dąbrowa (gmina Izabelin).
2015 944 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/13/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin
2015 943 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/10/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Izabelin
2015 491 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2014 10727 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2014 10280 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLI/347/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok
2014 10262 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/354/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Środkowej na ulicę Początkową we wsi Izabelin C
2014 10261 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/353/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Hornówek
2014 10260 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/352/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/204/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin
2014 10218 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/349/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli w gminie Izabelin, określenia granicy obwodu Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Izabelinie oraz określenia granicy obwodu Gimnazjum przy Zespole Szkół w Izabelinie
2014 9662 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin
2014 8712 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin
2014 8711 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXX/255/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin
2014 8646 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/339/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 września 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi we wsi Izabelin C
2014 8645 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/13 z dnia 3 lipca 2013 r. o nadaniu nazwy ulicy we wsi Truskaw
2014 8490 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin
2014 7613 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin
2014 7225 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin
2014 7193 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172/12 z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 7192 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół w danym roku szkolnym, umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
2014 7191 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin