Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 149

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11066 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 10537 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019.
2019 10536 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy
2019 10535 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 10534 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10533 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2024
2019 10532 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy
2019 8514 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach
2019 8513 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 7814 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 6964 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6963 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6962 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4655 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2019 roku.
2019 4654 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 1174 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2019
2019 152 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywnosci albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 151 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach wieloletniego programu rządowego " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 150 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Gzy
2018 12335 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2019 rok
2018 10763 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, a także określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gzy.
2018 10581 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy
2018 8964 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8963 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5891 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3968 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2018 roku.
2018 3967 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2018 3944 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/168/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3943 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3942 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 1497 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1275 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prowaidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1274 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018
2018 1273 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy
2018 1272 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2018
2017 11768 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 11766 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11765 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy
2017 11764 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/144/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2018 rok
2017 5382 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/116/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 5381 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/115/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4134 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 roku.
2017 4133 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 4132 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4131 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 4130 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2017 1425 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2017
2016 11198 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/98/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 11197 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11196 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/96/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11195 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/95/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2017 rok
2016 6391 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 6390 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2016 6389 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gzy
2016 6388 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6387 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy
2016 5516 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy.
2016 4576 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2016 roku
2016 4575 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 marca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy
2016 1111 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2016
2015 11457 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2015 11456 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11455 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/53/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11454 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/52/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11453 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/51/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2016 rok
2015 7988 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 7987 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 6798 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 6797 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 6796 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 6795 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy
2015 4094 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 4093 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 4092 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2015 roku
2015 4091 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach
2015 1406 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 21 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2015
2015 1405 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2015 1404 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/11/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2014 11630 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/14 Rady Gminy Gzy z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2014 11094 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/183/14 Rady Gminy Gzy z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2015 rok
2014 9951 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/14 Rady Gminy Gzy z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9950 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/178/14 Rady Gminy Gzy z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9949 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/14 Rady Gminy Gzy z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gzy
2014 8756 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/173/14 Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 8755 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
2014 6917 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/14 Rady Gminy Gzy z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r., Nr 152, poz. 5335) dotyczącej konieczności zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew oraz zmiany numeru ewidencyjnego działki, na której znajduje się pomnik przyrody
2014 6916 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/165/14 Rady Gminy Gzy z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 4287 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/160/14 Rady Gminy Gzy z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 4286 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/14 Rady Gminy Gzy z dnia 14 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2017 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/14 Rady Gminy Gzy z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 2016 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/14 Rady Gminy Gzy z dnia 7 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2014 2015 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/14 Rady Gminy Gzy z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2014 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/14 Rady Gminy Gzy z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1324 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/13 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2014
2013 13393 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/137/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach
2013 13392 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/136/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13391 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/135/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13390 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/134/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2014 rok
2013 6551 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/113/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli
2013 5875 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjecia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach
2013 5874 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2013 roku
2013 5873 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy
2013 5872 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5871 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy
2013 1791 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/96/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Gzy
2013 1790 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/95/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gzy
2013 1789 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/94/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez włascicieli nieruchmości zamieszkałej
2013 1788 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/93/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1787 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/92/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1786 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/91/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2013
2012 9222 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/84/12 Rady Gminy Gzy z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9221 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/83/12 Rady Gminy Gzy z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9220 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/82/12 Rady Gminy Gzy z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2013 rok
2012 6872 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/12 Rady Gminy Gzy z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6871 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/12 Rady Gminy Gzy z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 4905 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/65/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r. w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy publicznych szkołach podstawowych
2012 4904 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/64/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2012 4903 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/63/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach
2012 4156 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIV/59/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy.
2012 1368 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/50/11 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2012
2012 247 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/42/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 246 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/41/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2012 rok
2012 245 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki, gmina Gzy.
2012 248 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/43/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 251 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/46/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 250 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/45/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2012 249 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 4496 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/27/11 Rady Gminy Gzy z dnia 15 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 2634 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 1885 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2011
2010 6499 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/10 Rady Gminy Gzy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6078 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 września 2010r. zmieniająca rozporządzenie nr 36 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego
2010 5116 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/157/10 Rady Gminy Gzy z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gzy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 3763 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy
2010 3764 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 2532 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 1905 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gzy na rok 2010
2009 6764 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6765 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6766 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy na: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2009 6477 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/125/09 Rady Gminy Gzy z dnia 30 października 2009r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konseratorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 4057 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXII/115/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy
2009 4058 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXII/117/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 2685 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/110/09 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy
2009 1891 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/99/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy
2009 1890 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/98/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku, dla których Gmina Gzy jest organem prowadzącym
2009 1893 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/106/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
2009 1892 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/101/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gzy
2009 654 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/96/08 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2009.