Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 225

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4863 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 63/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudusk
2019 4862 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4677 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 4676 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2019 4675 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grudusk
2019 4674 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grudusk
2019 4673 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Papieża Jana Pawła II w Grudusku ul. Szkolna 2
2019 4672 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2019 roku”
2019 2459 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 41/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa
2019 2443 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 44/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grudus
2019 1526 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 43/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
2019 1525 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 44/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grudusku
2019 1524 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 42/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 13111 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 39/III/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grudusk
2018 13110 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13109 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13108 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Grudusk w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13107 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 9/III/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Grudusk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 13106 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 8/III/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019 – 2024 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 7890 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr 275/XXXVI/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grudusk
2018 7878 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr 276/XXXVI/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Grudusk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6431 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 270/XXXV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Grudusk
2018 6430 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 268/XXXV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2018 3456 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 261/XXXIV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3455 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 256/XXXIV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3432 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 255/XXXIV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 3431 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 254/XXXIV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Grudusk do rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 1057 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grudusk
2018 1056 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2018 1055 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 243/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa
2017 11840 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 236/XXXI/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 11839 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 235/XXXI/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 11838 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 234/XXXI/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8652 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 227/XXIX/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Grudusk instrumentem płatniczym
2017 5839 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 224/XXVIII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w posiedzeniach Rady Gminy
2017 5838 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 223/XXVIII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym z tytułu udziału w pracach Rady Gminy i jej organów
2017 5837 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 222/XXVIII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2017 roku
2017 3290 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 211/XXVII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 3287 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 205/XXVII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1874 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 186/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok
2017 970 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 198/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk
2017 969 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 197/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 968 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 196/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2017 967 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 192/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11952 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 183/XXIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
2016 11295 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 179/XXIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 11294 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 178/XXIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10742 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 175/XXII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2016 9477 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 168/XX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 października 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 162/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016 r. dotyczącej zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2016 8571 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 160/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Żarnowo
2016 8570 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 159/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Zakrzewo Wielkie
2016 8569 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 158/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Wiśniewo
2016 8568 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 157/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Wiksin
2016 8567 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 156/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Strzelnia
2016 8566 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 155/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Stryjewo Wielkie
2016 8565 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 154/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Sokólnik
2016 8564 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 153/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Sokołowo
2016 8563 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 152/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Rąbież Gruduski
2016 8562 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 151/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Purzyce-Trojany
2016 8561 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 150/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Purzyce-Rozwory
2016 8560 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 149/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Pszczółki Górne
2016 8559 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 148/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Przywilcz
2016 8558 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 147/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Nieborzyn
2016 8557 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 146/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Mierzanowo
2016 8556 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 145/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Łysakowo
2016 8555 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 144/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Leśniewo Górne
2016 8554 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 143/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Leśniewo Dolne
2016 8553 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 142/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Kołaki Wielkie
2016 8552 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 141/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Humięcino-Koski
2016 8551 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 140/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Humięcino-Klary
2016 8550 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 139/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Humięcino-Andrychy
2016 8549 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 138/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Humięcino
2016 8548 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 137/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Grudusk
2016 8547 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 136/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Borzuchowo-Daćbogi
2016 8517 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 162/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2016 8516 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 134/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
2016 5998 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 129/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 5997 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 128/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 5996 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 124/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żarnowo
2016 5995 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 123/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewo Wielkie
2016 5994 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 122/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiśniewo
2016 5993 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 121/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiksin
2016 5992 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 120/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzelnia
2016 5991 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 119/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stryjewo Wielkie
2016 5990 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 118/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sokólnik
2016 5989 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sokołowo
2016 5988 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 116/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rąbież Gruduski
2016 5987 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 115/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Purzyce-Trojany
2016 5986 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Purzyce-Rozwory
2016 5985 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 113/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pszczółki Górne
2016 5984 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 112/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przywilcz
2016 5983 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieborzyn
2016 5982 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 110/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mierzanowo
2016 5981 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 109/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysakowo
2016 5980 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 108/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśniewo Górne
2016 5979 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 107/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśniewo Dolne
2016 5978 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 106/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołaki Wielkie
2016 5977 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino-Koski
2016 5976 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino-Klary
2016 5975 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 103/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino-Andrychy
2016 5974 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 102/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino
2016 5973 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 101/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grudusk
2016 5972 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 100/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borzuchowo-Daćbogi
2016 4628 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 95/XVI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 5 maja 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 67/X/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4627 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 94/XVI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 5 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2016 roku”
2016 4626 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 93/XVI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 5 maja 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 84/XIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2016 r.
2016 4454 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr 91/XV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 182/XXXIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2013 r. dotyczącej ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin
2016 3267 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3266 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 84/XIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2016 roku”
2016 2562 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 82/XII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku
2016 1586 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 77/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016 1579 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 76/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia na 2016 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2016 1566 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 73/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2016 rok
2016 474 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 67/X/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 473 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 64/X/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutów sołectw na terenie Gminy Grudusk
2016 294 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 58/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku, zmiany jego nazwy i nadania Statutu
2015 9871 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 57/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9870 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 55/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2015 9869 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 54/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 9868 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3609 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 30/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości
2015 3608 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2015 roku”
2015 3473 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr 26/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1173 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 12/IV/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2015 rok
2015 1070 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia na 2015 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2015 1069 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2014 11179 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 250/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 233/XL/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych Gminy Grudusk oraz regulaminów korzystania z tych obiektów
2014 11178 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 249/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 142/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 11177 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 248/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk
2014 10487 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 10486 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 246/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
2014 7939 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 237/XLI/20214 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 223/XXXIX/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 kwietnia 2014 r. dotyczącej określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 7938 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 236/XLI/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 6282 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 234/XL/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
2014 6281 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 233/XL/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych Gminy Grudusk oraz regulaminów korzystania z tych obiektów
2014 4760 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 226/XXXIX/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino-Klary
2014 4759 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 225/XXXIX/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Humięcino-Koski
2014 4758 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 223/XXXIX/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 4757 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 222/XXXIX/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2014 roku”
2014 2178 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 4 marca 2014r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 212/XXXVII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2014 1057 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 212/XXXVII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia na 2014 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2014 1056 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 206/XXXVII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2014 rok
2014 338 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 204/XXXVI/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 337 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 203/XXXVI/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 336 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 202/XXXVI/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 12754 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 190/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 182/XXXIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2013 r., dotyczącej ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 12549 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 197/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia "Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk"
2013 12548 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 195/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/XXI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 czerwca 2012 r. dotyczącej podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 12547 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 194/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej ustalenia Statutu Sołectwa Humięcino-Klary
2013 12546 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 193/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej zmian w Statucie Sołectwa Humięcino-Koski
2013 12545 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 192/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grudusk
2013 12544 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 189/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2013 12543 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 188/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 12542 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12541 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 186/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 9932 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr 177/XXXIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2013r. w sprawie utworzenia Sołectwa Humięcino-Klary
2013 9908 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2013r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku – Filia w Łysakowie
2013 9907 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 178/XXXIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 7571 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 169/XXXI/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grudusk na lata 2013 – 2018"
2013 7561 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 173/XXXI/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2013 7560 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 172/XXXI/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 5598 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 157/XXIX/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 – 2015 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 5597 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 156/XXIX/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej utworzenia sołectwa Humięcino-Klary
2013 3892 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 153/XXVIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2013 roku"
2013 3891 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 151/XXVIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk
2013 3890 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 150/XVIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3889 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 149/XXVIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2045 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 144/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia na 2013 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2013 2044 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 141/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2043 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 140/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2042 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 139/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2041 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 138/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk
2013 2040 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 136/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2013 rok
2013 2011 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 142/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 187 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 132/XXVI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 126/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012 r. dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 152 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 133/XXVI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 127/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku
2012 8744 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 128/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 8743 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 127/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku
2012 8742 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 126/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 8741 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 125/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2012 8740 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 124/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6927 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 120/XXIV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 100/XIX/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2012 roku, dotyczącej przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2012 roku"
2012 6926 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 119/XXIV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 5125 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 113/XXI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3164 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 106/XIX/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
2012 3163 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 103/XIX/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Grudusk
2012 3162 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 100/XIX/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2012 roku”
2012 2430 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 97/XVIII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2012 1406 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr 92/XVII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia na 2012 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2012 1405 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr 90/XVII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 1404 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr 87/XVII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2012 rok
2011 7776 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 72/XIV/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2011 7775 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 71/XIV/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7777 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 73/XIV/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 7779 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7778 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 74/XIV/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2011 4453 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 56/X/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2011 1813 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudusk na 2011 rok
2011 1596 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 7/III/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 8 grudnia 2010 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2011 1597 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 39/VII/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia na 2011 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2011 85 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 20/V/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 10/III/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 8 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia dolnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
2010 7040 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 8/III/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 7039 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 7/III/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2010 7041 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 9/III/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2010 7043 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 15/III/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 7042 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 10/III/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dolnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
2010 6435 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 194/XLIV/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
2010 6436 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 195/XLIV/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 września 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli w Gminie Grudusk
2010 3933 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 186/XLI/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 172/XXXVIII/2010 z dnia 31 marca 2010 roku dotyczącej ustalenia na 2010 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2010 3934 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 189/XLI/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2010r. określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Grudusk i jednostkom podległym
2010 2425 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIX/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
2010 1941 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 172/XXXVIII/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia na 2010 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2010 1942 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 173/XXXVIII/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Grudusk
2009 6613 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 154/XXXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2009 6612 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 153/XXXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2009 6615 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 156/XXXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 6614 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 155/XXXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 3984 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 135/XXVII/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudusk w latach 2009-2032"
2009 3985 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 146/XXVIII/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2663 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 124/XXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 – 2012 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 2662 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 123/XXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
2009 2664 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 126/XXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku
2009 2666 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 132/XXV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie Gminy Grudusk oraz pobierania z tego tytułu opłat
2009 2665 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 127/XXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2009 223 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr 108/XXII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian Uchwały Nr 103/XXI/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku.