Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 122

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5528 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2019 4663 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso.
2019 4662 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 4661 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabużeniami psychicznymi oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4660 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębkóww 2019 roku
2019 4485 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2019 866 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 865 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkolei w domu" na lata 2019-2023
2018 13232 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.
2018 11685 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11684 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11683 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 9988 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Grębków
2018 9906 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/208/ 2018 Rady Gminy Grębków z dnia 6 września 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/188/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grębków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8723 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/188/ 2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grębków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 7200 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Grębkowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków.
2018 7199 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grębków.
2018 7198 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grębków.
2018 7197 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grębków na lata 2018 – 2023”
2018 7196 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Grębków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7195 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grębków.
2018 7194 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Grębkowie
2018 4337 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grębków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i  siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4336 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grębków na jednomandatowe okręgi wyborcze
2018 4335 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego
2018 4334 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębków w 2018 r.
2018 733 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2017 11836 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 11835 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/130/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Grębków na stałe obwody głosowania
2017 11834 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2017 11833 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11832 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11831 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 4220 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 4219 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę XX/118/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Rady Gminy Grębków w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Grębków jest organem prowadzącym
2017 4218 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grębków do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2736 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/119/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębków, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 2735 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/118/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Grębków jest organem prowadzącym.
2017 2059 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Grębkowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków
2017 2058 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2016 11184 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji na 2017 rok.
2016 11183 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/ 93/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2016 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 11182 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11181 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11180 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.
2016 9247 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 9246 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębków
2016 9245 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9244 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 9243 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3841 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grębków
2016 2451 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/70/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębków, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 2450 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/69/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Grębków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1454 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Grębków
2015 11402 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 11401 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9665 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9661 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 9660 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9628 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 8722 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębków.
2015 8721 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grębków.
2015 4798 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 4661 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grębków
2015 4360 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Grębków Nr XV/77/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2015 958 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2015 957 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Grębków
2014 11386 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 11385 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/136/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grębków
2014 10758 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10757 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10756 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 7111 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz
2014 4376 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2333 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 1256 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 171/ 2013 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2013 13695 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów dla części wsi Leśnogóra, Trzebucza, Stawiska, Kolonia Sinołęka, Stara Trzcianka, Nowa Trzcianka
2013 13563 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego
2013 13562 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Grębkowie.
2013 13277 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 13276 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13275 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 9669 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków
2013 6272 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5605 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grębków
2013 5237 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5236 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5235 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 3793 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Grębków na stałe obwody głosowania
2013 1957 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1956 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Grębków
2012 9058 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 9057 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9056 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 9055 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe
2012 8464 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Grębków na jednomandatowe okręgi wyborcze
2012 5697 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Przychodni Opieki Zdrowotnej w Grębkowie ”
2012 4764 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grębków.
2012 4763 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grębków na lata 2012 – 2016”.
2012 4046 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowie - Sagałach
2012 4045 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 23 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowie - Sagałach
2012 3800 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębków w 2012 roku
2012 3799 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 23 marca 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 3798 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/71/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Grębków
2011 8407 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 8408 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 8409 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 7190 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 7191 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7192 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 6202 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/ 55 /2011 Rady Gminy Grębków z dnia 30 września 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego
2011 4721 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 4722 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grębków
2010 6303 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2010 Rady Gminy Grębków z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.oraz zwolnień w tych podatkach.
2010 6304 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2010 Rady Gminy Grębków z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 6305 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2010 Rady Gminy Grębków z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 966 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grębków na rok 2010.
2009 6134 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6135 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz zwolnień w tych podatkach
2009 4915 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 30 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grębków
2009 2551 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grębków
2009 788 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2008 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grębków na rok 2009.