Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 114

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3335 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2128 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III.29.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 2127 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.17.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 931 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 574 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 573 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla gminy Goszczyn.
2019 572 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2018 12533 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 10930 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.158.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 10929 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.157.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goszczyn
2018 10928 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.156.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10927 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.154.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Goszczyn
2018 8107 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV.151.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn
2018 6438 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXX.139.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goszczyn na lata 2018-2020
2018 6437 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.135.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goszczyn w 2018 roku”.
2018 6436 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.133.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 6435 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.132.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 6434 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.131.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Goszczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 5929 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX.140.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Goszczyn na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4229 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.130.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Goszczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 1271 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.125.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 15 grudnia 2017 r. Budżetowa Gminy Goszczyn na ROK 2018
2018 1115 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.127.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 11324 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.118.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11323 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.114.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.79.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Goszczyn
2017 11322 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.113.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III
2017 11321 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.112.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sielcu
2017 11320 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.111.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie w którego skład wchodzą sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Goszczynie
2017 6725 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.102.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn przez inne niż Gmina Goszczyn osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 6724 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI.95.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 5084 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI.94.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie
2017 4032 2017-04-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVIII.82.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2016 r. GMINY GOSZCZYN NA ROK 2017
2017 3997 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XX.93.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goszczyn w 2017 roku”.
2017 3995 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX.88.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Goszczyn.
2016 11237 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII.79.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Goszczyn
2016 11236 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII.74.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10817 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XV.72.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goszczyn
2016 10816 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.63.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie
2016 4982 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII.65.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Goszczyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2016 2469 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI.54.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2015r. Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2016
2016 1468 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII.60.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagradzania za inkaso
2016 1467 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI.57.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn przez inne niż Gmina Goszczyn osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10885 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X.49.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/5/2003 Rady Gminy Goszczyn z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goszczyn
2015 10481 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.48.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10478 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.47.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10477 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.46.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10468 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X.45.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8694 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX.40.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Goszczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Goszczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2015 4644 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI.27.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goszczyn w 2015 roku
2015 4643 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI.26.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/23/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1165 2015-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.13.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 grudnia 2014r. GMINY GOSZCZYN NA ROK 2015
2014 6290 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie
2014 6289 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goszczyn na rok 2014
2014 5844 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków
2014 4851 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1551 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Goszczyn w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 917 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 470 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sielcu
2013 7918 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XIII/66/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Sielcu.
2013 7917 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczyn
2013 7916 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goszczyn
2013 7915 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie
2013 7914 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXI/108/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Goszczyn
2013 7913 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXI/106/2012 z Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1921 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Goszczyn
2013 1920 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goszczyn
2013 1919 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1918 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1831 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012r. Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2013
2013 1830 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8438 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8437 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8436 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8435 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Goszczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8434 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Goszczyn na stałe obwody głosowania
2012 7097 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Goszczynie
2012 7096 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Goszczyn na lata 2012-2015
2012 4432 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków
2012 4431 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XV/76/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goszczynie
2012 3054 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2012r. Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2012
2012 1495 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goszczynie realizacji zadań w zakresie wpierania rodziny
2012 1496 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Sielcu
2011 7480 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7479 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 7478 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutów Gminy Goszczyn
2011 7483 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015
2011 7482 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7481 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3992 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goszczyn w latach 2011-2016
2011 3991 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2011r. budżetowa gminy Goszczyn na rok 2011
2011 3993 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Goszczyn oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2011 3995 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 3994 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków
2011 2230 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Goszczyn
2011 2188 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2189 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2011 1326 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2010 7470 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 grudnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6099 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organiazacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzialalności statutowej tych organizacji.
2010 6100 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6101 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 5243 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/96/08 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Goszczyn oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli
2010 3697 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków
2010 3698 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/165/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkladania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Goszczyn lub jej jednostkom podległym
2010 2549 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn
2010 2550 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 4 marca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową gminy Goszczyn na rok 2010
2010 1369 2010-04-26 Budżet Budżet nr XXXI/148/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goszczyn na rok 2010
2009 6491 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6490 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6492 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6494 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6493 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 3313 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2009 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 czerwca 2009r. Rady Gminy Goszczyn w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków
2009 1384 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/114/09 Rady Gminy Goszczyn z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goszczyn na rok 2009
2009 830 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2008 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego - dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Goszczyn na rok 2009.