Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 179

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12087 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołymin - Ośrodek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10425 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XV/78/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu, flag, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Gołymin - Ośrodek oraz regulaminu używania symboli
2019 10424 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/248/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Gołymin - Ośrodek przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2019 10423 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie – Ośrodku
2019 7606 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7605 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin – Ośrodek
2019 7604 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 7520 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 6372 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołymin – Ośrodek
2019 6371 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2019 roku
2019 4873 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morawy-Kafasy
2019 4268 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smosarz-Dobki
2019 3501 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Smosarz-Dobki i utworzeniu Sołectwa Morawy –Kafasy
2019 2615 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek
2019 2317 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2019 roku
2018 13231 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 12888 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2018 12887 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2018-2021.
2018 12739 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołymin – Ośrodek
2018 12738 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2018 12737 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2018 11317 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11316 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/226/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gołymin – Ośrodek
2018 6560 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XL/215/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2018 6559 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XL/216/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Gołymin – Ośrodek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2018 6558 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XL/214/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 kwietnia 2015 roku nr VI/29/2015 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Gołyminie-Ośrodku
2018 6557 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XL/210/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Gołymin- Ośrodek instrumentem płatniczym
2018 4190 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2018 4189 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego
2018 4188 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
2018 4187 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2018 roku
2018 4186 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gołymin-Ośrodek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4185 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1895 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK na rok 2018
2018 555 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Smosarz-Dobki w sprawie podziału sołectwa na dwa sołectwa: Sołectwo Smosarz-Dobki i Sołectwo Morawy-Kafasy
2018 553 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 551 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 7646 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2017 roku
2017 7645 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołymin-Ośrodek oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 4536 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołymin-Ośrodek oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 4535 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gołymin-Ośrodek
2017 4534 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 4533 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości
2017 2050 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 stycznia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2017
2017 1912 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2017 1911 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/248/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Gołymin - Ośrodek przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2016 11112 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2016 11111 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7627 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7400 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie – Ośrodku
2016 7399 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołymin – Ośrodek
2016 7325 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7324 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2016 7323 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5650 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 kwietnia 2016r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2016 roku
2016 4905 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2016 4904 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gołymin-Ośrodek
2016 4903 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gołymin-Ośrodek
2016 2740 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XV/74/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 12 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2016
2016 1095 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2015 10752 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblewko
2015 10104 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2015 10103 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblewo
2015 9968 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9967 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9966 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9965 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9964 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9478 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Wróblewko i utworzeniu Sołectwa Wróblewo
2015 9477 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 5223 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Gołyminie-Ośrodku
2015 4161 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wróblewko w sprawie podziału sołectwa na dwa sołectwa: Wróblewko i Wróblewo
2015 3903 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miejscowości Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek
2015 3902 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr III/12/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2015
2015 2671 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gołymin-Ośrodek
2015 2498 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr I/5/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołymin-Ośrodek.
2015 265 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołymin-Ośrodek.
2014 11340 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2014 11339 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Gołymin - Ośrodek przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2014 11338 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Gołymin-Ośrodek
2014 11277 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015r.
2014 6409 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/225/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/219/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołymin-Ośrodek.
2014 4285 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołymin-Ośrodek.
2014 4284 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 11 marca 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2014-2020.
2014 4283 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 11 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2014 roku
2014 3908 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 11 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2581 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2580 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2579 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2014
2014 93 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 92 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw położonych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2013 13004 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12652 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12651 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014r.
2013 12198 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołymin – Ośrodek
2013 10293 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 9526 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Gołyminie – Ośrodku oraz określenia granic jego obwodu
2013 9525 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Gołymin-Ośrodek
2013 9524 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami placówek oświatowych w Gminie Gołymin – Ośrodek
2013 9523 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie – Ośrodku prowadzonym przez Gminę Gołymin-Ośrodek
2013 8164 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2013 6452 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2013 roku
2013 6451 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 6450 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga i logopedy
2013 5190 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 919 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 918 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 917 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 916 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 842 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2013 841 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2013
2012 8678 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8677 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok
2012 8676 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 8675 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7377 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5217 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 4935 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2012 roku
2012 1592 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 25 marca 2010r. Nr XXXIV/175/2010 w sprawie ustanowienia zasad porządku domowego w budynkach i na terenie nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Gołymin-Ośrodek
2012 1591 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 lutego 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2012
2012 490 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Gołymin - Ośrodek przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych
2011 8411 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8410 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok
2011 8413 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8412 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 5592 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 4728 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw położonych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2011 4729 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej w Gołyminie-Ośrodku
2011 4730 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zasad odpłatności za użytkowanie sali gimnastycznej położonej w Gołyminie-Ośrodku
2011 3964 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2011
2011 3482 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołymin-Ośrodek
2011 3387 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Gołymin-Ośrodek
2011 3388 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie – Ośrodku
2011 204 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nasierowo Górne
2011 203 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nasierowo - Dziurawieniec
2011 202 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morawka
2011 205 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieradowo
2011 208 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek - Aleksandrowo
2011 207 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Obiedzino Górne
2011 206 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Gołymin
2011 197 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołymin - Ośrodek
2011 196 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gogole Wielkie
2011 195 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Garnowo Duże
2011 198 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołymin - Południe
2011 201 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mierniki
2011 200 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konarzewo - Marcisze
2011 199 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołymin - Północ
2011 218 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielgołęka
2011 217 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Watkowo
2011 216 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Kałęczyn
2011 219 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Gołymińska
2011 222 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 października 2010r. zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2011 221 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawady Dworskie
2011 220 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblewko
2011 211 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pajewo - Szwelice
2011 210 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek - Wólka
2011 209 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek Górny
2011 212 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pajewo Wielkie
2011 215 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Garnowo
2011 214 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smosarz - Dobki
2011 213 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruszkowo
2010 7626 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gołymin -Ośrodek i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1553 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 marca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej
2010 1554 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustanowienia zasad porządku domowego w budynkach i na terenie nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Gołymin – Ośrodek
2010 1426 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/158/2009 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1228 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin - Ośrodek na rok 2010
2009 7061 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 7060 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 7063 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 7062 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 4390 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gołymin – Ośrodek
2009 4389 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gołymin – Ośrodek
2009 4392 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za podgrzanie wody użytkowej w budynku stanowiącym własność Gminy Gołymin-Ośrodek
2009 4391 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobrane ze źródeł ciepła stanowiących własność Gminy Gołymin-Ośrodek
2009 2857 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2856 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie - Ośrodku
2009 2859 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołymin-Ośrodek
2009 2858 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2009 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 1762 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2008 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009